JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Aikuistenilta Merijärvellä: Lapsi tarvitsee turvaa, rakkautta ja rajoja

Uutiset
2.2.2023 11.25

Juttua muokattu:

2.2. 11:30
2023020211302820230202112500

Kuvituskuva: SRK:n arkisto

Kuvituskuva: SRK:n arkisto

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Me­ri­jär­vi

Ta­val­li­nen ar­ki, jos­sa van­hem­mat ovat läs­nä ja koh­taa­mi­sia ta­pah­tuu, riit­tää. Us­ko kan­taa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa.

– Van­hem­muus on Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja ja teh­tä­vä, sa­noi Me­ri­jär­ven ai­kuis­ten il­lan alus­ta­ja, SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la.

Hän piti 27. tam­mi­kuu­ta alus­tuk­sen per­hei­den jak­sa­mi­ses­ta ja tu­ke­mi­ses­ta ja to­te­si, et­tä Ju­ma­la tie­tää per­heen kul­loi­sen­kin ti­lan­teen.

Mu­ho­la ko­ros­ti, et­tä lap­set ei­vät ole it­ses­tään­sel­vyys avi­o­lii­tos­sa. Kun Ju­ma­la an­taa lap­sia, hän an­taa myös riit­tä­vät val­miu­det. Tär­ke­ää on ar­mol­li­suus it­seä ja toi­sia per­heen­jä­se­niä koh­taan, Mu­ho­la ko­ros­ti.

Alus­ta­ja viit­ta­si Paa­va­lin Efe­so­lais­kir­jee­seen. Sii­nä neu­vo­taan ole­maan ys­tä­väl­li­siä ja lem­pei­tä toi­si­aan koh­taan ja an­ta­maan an­teek­si toi­sil­leen, kos­ka Ju­ma­la­kin on an­ta­nut an­teek­si Kris­tuk­sen täh­den.

Riit­tä­vän hyvä van­hem­pi

Mu­ho­la lai­na­si myös kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­joi­den tut­ki­muk­sia sii­tä, mil­lai­nen on riit­tä­vän hyvä van­hem­pi. Hei­dän mu­kaan­sa riit­tä­vä van­hem­muus on kuin kes­ki­ta­son op­pi­laan kou­lu­to­dis­tus. Ta­val­li­nen ar­ki riit­tää kas­vu­ym­pä­ris­tök­si.

On tär­ke­ää ol­la läs­nä lap­sen elä­mäs­sä. On hyvä ru­pa­tel­la kou­lun jäl­keen tai au­to­mat­kal­la tai sau­nas­sa.

Auk­to­ri­teet­ti kuu­luu kas­va­tuk­seen: on tär­ke­ää ol­la luja, mut­ta ei kova. On tär­ke­ä­tä pi­tää ra­jo­ja päi­väs­tä toi­seen. Lap­si tar­vit­see tur­vaa, rak­kaut­ta ja ra­jo­ja.

Tär­ke­ää on myös pi­tää pa­ri­suh­de kun­nos­sa.

Krii­si on myös mah­dol­li­suus

Vai­keis­sa ti­lan­teis­sa elä­vää per­het­tä on tär­ke­ää koh­da­ta rak­kau­del­la eli muis­taa ter­veh­tiä, kut­sua ky­lään ja ky­sel­lä kuu­lu­mi­sia. Van­hem­mil­le oli­si hyvä jär­jes­tää pie­ni­ä­kin hen­gäh­dys­het­kiä ja apua vai­keuk­sien kes­kel­le.

On hyvä muis­taa, et­tä jak­sa­mi­nen ei ole omien voi­mien va­ras­sa, vaan Ju­ma­lan voi­man va­ras­sa.

Mu­ho­la to­te­si, et­tä Ju­ma­lan tah­to on ai­na hyvä. Hän ot­ti esi­mer­kik­si Jee­suk­sen äi­din, Ma­ri­an. Kun en­ke­li il­moit­ti hä­nel­le tu­le­vas­ta teh­tä­väs­tä, Ma­ria ei ka­pi­noi­nut, vaan tyy­tyi Ju­ma­lan tah­toon. Tätä Jee­sus opet­ti myös Isä Mei­dän -ru­kouk­ses­sa.

Vai­ke­at ti­lan­teet voi­vat kir­kas­taa ar­vo­ja ja vah­vis­taa us­koa, hän sa­noi. Ne myös kor­jaa­vat ja sy­ven­tä­vät ih­mis­suh­tei­ta. Ne aut­ta­vat tun­nis­ta­maan omia voi­ma­va­ro­ja ja ra­jo­ja.

Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta

Ryh­mis­sä käy­tiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua. Nii­den jäl­keen oli mah­dol­li­suus nos­taa joi­ta­kin asi­oi­ta kaik­kien kuu­lu­vil­le.

Avi­o­lii­ton hoi­ta­mi­ses­ta to­det­tiin, et­tä it­seä voi muut­taa. On tär­ke­ää an­taa kii­tos­ta ja tun­nus­taa omat heik­kou­det. On hyvä nöyr­tyä pa­ran­nuk­seen myös avi­o­lii­tos­sa. On tär­ke­ää, et­tä ko­din ovet au­ki.

Sii­o­nin työs­sä tu­li­si huo­mi­oi­da nuo­ret ja nuo­ret per­heet­kin. On tär­ke­ää ot­taa mu­kaan kaik­ki sil­loin kun teh­tä­viä ja­e­taan.

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys