JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Alai­käi­set ovat seu­rois­sa van­hem­pien­sa vas­tuul­la

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
20.6.2014 8.32

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123431720140620083200

Ke­sän suu­ret seu­rat ko­ko­a­vat kai­ke­ni­käi­siä ih­mi­siä seu­ra­paik­koi­hin. Seu­ro­jen suu­ren vä­ki­mää­rän vuok­si tur­val­li­suu­sa­si­at on otet­ta­va huo­mi­oon, niin jär­jes­tä­jien kuin osal­lis­tu­jien ta­hol­ta. Alai­käi­set ovat seu­rois­sa van­hem­pien­sa vas­tuul­la.

– Jär­jes­tä­ji­nä ha­lu­am­me luo­da mah­dol­li­sim­man tur­val­li­set olo­suh­teet, mut­ta tär­keä on muis­taa, et­tä alai­käi­set ovat seu­rois­sa­kin ai­na van­hem­pien­sa vas­tuul­la. Heil­lä tu­lee ol­la pai­kal­la huol­ta­ja tai ni­met­ty vas­tuu­ai­kui­nen, jo­hon voi ol­la tar­vit­ta­es­sa yh­tey­des­sä, ker­to­vat Jäm­sän seu­ro­jen ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nan jä­se­net lää­kä­ri Satu Lam­min­mä­ki ja ter­vey­den­hoi­ta­ja An­ni Mä­ki­nen.

– Jos yk­si­näi­sel­tä lap­sel­ta ei löy­dy van­hem­pien yh­teys­tie­toa, hä­net voi toi­mit­taa las­ten hoi­to­pai­kal­le. Isom­mil­ta on hyvä ky­sel­lä nuk­ku­mi­ses­ta, syö­mi­ses­tä, ka­ve­reis­ta, te­ke­mi­sis­tä ja seu­ra­tun­nel­mis­ta. Val­vo­mi­nen al­tis­taa ei-toi­vot­ta­val­le käyt­täy­ty­mi­sel­le ja li­sää tur­val­li­suus­ris­ke­jä, Lam­min­mä­ki jat­kaa.

Seu­ra­jär­jes­tä­jät toi­vo­vat, et­tä alai­käi­set ma­joit­tu­vat van­hem­pien­sa seu­ras­sa.

Tur­val­li­suus­ris­kien mi­ni­moi­mi­sek­si seu­ra-alu­eel­le ei saa tuo­da esi­mer­kik­si skeit­ti­lau­to­ja ei­kä eläi­miä ja ui­mi­nen on kiel­let­tyä.

– Tu­pa­koin­ti on seu­rois­sa va­li­tet­ta­van yleis­tä ja mal­li­op­pi­mi­nen te­ho­kas­ta. Toi­vom­me­kin, et­tä ku­kaan ei tu­pa­koi alai­käis­ten seu­ras­sa. Seu­ra­ken­täl­lä tu­pa­koin­ti on sal­lit­tua ai­no­as­taan mer­ki­tyil­lä pai­koil­la, päih­tei­den hal­lus­sa­pi­to ja naut­ti­mi­nen on kiel­let­tyä, ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nan jä­se­net to­te­a­vat.

Pie­niä ta­pa­tur­mia ja sai­ras­tu­mi­sia var­ten alu­eel­la on en­si­a­pu­pis­te.

– Kun pi­däm­me toi­sis­tam­me huol­ta, seu­rois­sa on hyvä ja tur­val­lis­ta ol­la, Lam­min­mä­ki ja Mä­ki­nen muis­tut­ta­vat.

Teks­ti: An­ne Es­ko­la ja Päi­vä­mies-verk­ko­leh­den toi­mi­tus

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys