JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­sia ke­sä­seu­ro­ja ei tänä vuon­na jär­jes­te­tä

Uutiset
21.7.2020 6.25

Juttua muokattu:

21.7. 10:10
2020072110103220200721062500

Eero Autio

Eero Autio

Kirs­ti Jo­en­suu

Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­siin ke­sä­seu­roi­hin ko­koon­nu­taan seu­raa­van ker­ran vuo­den pääs­tä. Tun­nus­lau­se ”Kat­so Ju­ma­lan maja ih­mis­ten kes­kel­lä” kut­suu sil­loin sa­nan­kuu­loon.

Mo­nil­le ke­sän pää­tös­ta­pah­tu­mak­si muo­dos­tu­neet seu­rat jää­vät tänä ke­sä­nä pi­tä­mät­tä val­ti­o­neu­vos­ton 6. tou­ko­kuu­ta te­ke­män pe­ri­aa­te­pää­tök­sen vuok­si, joka kiel­tää suur­ten, yli 500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an vuok­si 31. hei­nä­kuu­ta as­ti.

– Yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta päät­ti asi­as­ta tou­ko­kuus­sa. Poh­dim­me mah­dol­li­suut­ta jär­jes­tää seu­rat elo­kuus­sa, mut­ta em­me oli­si eh­ti­neet saa­da tar­vit­ta­via lu­pia kun­toon uu­den ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti, to­te­aa Ala­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ka­le­vi Si­vu­la.

– Olem­me pyy­tä­neet täl­le ke­säl­le pal­ve­lus­vuo­roon lu­pau­tu­nei­ta vel­jiä pal­ve­le­maan en­si ke­sä­nä. Ai­om­me pi­tää myös seu­ra­tun­nuk­sen sa­ma­na, Si­vu­la jat­kaa.

Ra­di­o­seu­rois­sa hy­vin kuu­li­joi­ta

Poik­keuk­sel­li­nen ke­vään ai­ka­na Ala­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tys on lä­het­tä­nyt seu­ra­pu­heet vii­koit­tain net­ti­ra­di­on kaut­ta.

– Aluk­si poh­dim­me joh­to­kun­nas­sa, oli­si­ko oman yh­dis­tyk­sen lä­he­tyk­sil­le tar­vet­ta, kos­ka lä­he­tyk­siä tu­lee niin pal­jon useis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Sii­o­nis­ta tuli kui­ten­kin toi­vei­ta omil­le­kin seu­ra­lä­he­tyk­sil­le nyt kun yh­teen­ko­koon­tu­mi­nen ei ole ol­lut mah­dol­lis­ta, Si­vu­la ker­too.

Ke­vään ja ke­sän ajan sun­nun­tai­sin kel­lo 14 on lä­he­tet­ty seu­ra­pu­he, joka on ol­lut kuun­nel­ta­vis­sa vii­kon ajan yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­la ole­van lin­kin kaut­ta.

– Kuu­li­joi­ta on ol­lut ilah­dut­ta­van pal­jon, joka sun­nun­tai usei­ta sa­to­ja, Ka­le­vi Si­vu­la sa­noo.

Eri­koi­nen ko­ke­mus

Seu­ra­pu­heen pi­tä­mi­nen tyh­jäl­le huo­neel­le tai kor­kein­taan lä­he­tys­tek­nii­kas­ta vas­taa­val­le on ol­lut eri­koi­nen ko­ke­mus.

– Olen kai­van­nut seu­ra­vä­en läs­nä­o­loa ja sa­na­ton­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta seu­ra­pu­heen ai­ka­na, Si­vu­la ku­vaa ko­ke­mus­taan pu­hu­ja­na.

– Mut­ta en­si ke­sä­nä, jos Ju­ma­la niin suo, toi­vo­tam­me kaik­ki ter­ve­tul­leik­si Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­siin ke­sä­seu­roi­hin 30.7.–1.8. 2021.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys