JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ala­vus in­nos­tui re­surs­si­pan­kin käy­tös­tä

Uutiset
5.11.2019 6.15

SRK:n jär­jes­tä­mä re­surs­si­pank­ki­toi­min­ta on ot­ta­nut Ala­vu­del­la tuul­ta al­leen. Re­surs­si­pan­kin työn­te­ki­jöik­si so­vel­tu­vat hy­vin esi­mer­kik­si elä­ke­läi­set.

– Meil­lä on täl­lä het­kel­lä mu­ka­na yh­dek­sän va­paa­eh­tois­ta. Kaik­ki ovat nuo­ria ja opis­ke­le­vat päi­vi­sin, ker­too Ala­vu­den re­surs­si­pan­kin vas­tuu­hen­ki­lö Mir­ja­mi Ma­ju­ri.

Ma­ju­ri toi­mii seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä­nä, ja hä­nen työn­ku­vaan­sa kuu­luu myös va­paa­eh­tois­työn or­ga­ni­soin­ti. Re­surs­si­pank­ki­toi­min­ta on hä­nel­le tut­tua ja sa­man­kal­tais­ta kuin hä­nen päi­vä­työn­sä.

– Vaik­ka toi­min­ta on or­ga­ni­saa­ti­oon si­dot­tua, se on ai­van ta­val­lis­ta ar­jes­sa per­hei­den rin­nal­la kul­ke­mis­ta ja tu­ke­mis­ta. Toi­min­ta mah­dol­lis­taa sen, et­tä ti­la­päis­tä las­ten­hoi­to­a­pua on hel­pom­min saa­ta­vis­sa.

Eni­ten tar­jol­la las­ten­hoi­toa

Ma­ju­ri pi­tää yh­teyt­tä re­surs­si­pan­kin va­paa­eh­toi­siin työn­te­ki­jöi­hin What­sap­pin kaut­ta. Hän käy sään­nöl­li­ses­ti ne­tis­sä kat­so­mas­sa, on­ko toi­min­taan il­moit­tau­tu­nut uu­sia, sekä vä­lit­tää hei­dän tie­ton­sa SRK:lle palk­ki­on mak­sa­mis­ta var­ten.

Per­heet, jot­ka tar­vit­se­vat apua, pyy­tä­vät sitä re­surs­si­pan­kis­ta. Tyy­pil­li­nen työ­teh­tä­vä on muu­ta­man tun­nin las­ten­hoi­to­keik­ka.

Las­ten­hoi­ta­jak­si il­moit­tau­tu­neel­ta pyy­de­tään suos­tu­mus ri­kos­re­kis­te­rin ti­laa­mis­ta var­ten. Palk­kio mää­räy­tyy ai­na työ­päi­vän pi­tuu­den mu­kaan. Kaik­ki va­paa­eh­toi­set ovat vai­ti­o­lo­vel­vol­li­sia.

Mo­lem­min­puo­li­nen hyö­ty

Mir­ja­mi Ma­ju­rin per­hees­sä re­surs­si­pank­kia on käy­tet­ty mel­ko pal­jon, ja heil­lä on toi­min­nas­ta vain hy­vää sa­not­ta­vaa.

– Olem­me mo­lem­mat muu­al­ta ko­toi­sin, jo­ten meil­lä ei ole Ala­vu­del­la mum­mo­ja ja pap­po­ja tai muu­ta su­kua. Meil­lä on haas­ta­vat työ­a­jat, ja tar­vit­sem­me jos­kus no­pe­al­la­kin ai­ka­tau­lul­la pie­nim­mil­le hoi­ta­jaa ko­tiin.

– Hy­vin on re­surs­si­pan­kin kaut­ta asia hoi­tu­nut. Nuo­ret ovat oma-aloit­tei­sia ja reip­pai­ta. Lap­set ovat ty­kän­neet, kun ovat käy­neet ret­kel­lä, lei­po­neet ja teh­neet mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa. Koti on siis­ti ja sin­ne on mu­ka­va pa­la­ta.

Ma­ju­ri sum­maa re­surs­si­pan­kin ole­van toi­min­taa, jos­sa mo­lem­mat osa­puo­let hyö­ty­vät.

– Per­heet saa­vat las­ten­hoi­to­a­pua ja nuo­ret palk­ki­on työs­tään.

Kiin­nos­taa­ko re­surs­si­pank­ki? Tu­tus­tu toi­min­taan ja kat­so haus­ka in­fo­vi­deo tääl­tä.

Teks­ti: Lii­sa Kel­lo­saa­ri

Kuva: Mik­ko Se­tä­lä

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys