JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Alu­e­se­mi­naa­reis­sa kes­kus­tel­tiin suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ja roh­kais­tiin hy­vien käy­tän­tei­den ja­ka­mi­seen

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
2.5.2017 17.06

Juttua muokattu:

1.1. 11:14
2020010111143320170502170600

Huh­ti­kuus­sa jär­jes­te­tyt alu­eel­li­set se­mi­naa­rit ko­ko­si­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jia Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­toil­le yh­tei­sen työn suun­nit­te­luun. Se­mi­naa­reis­sa kes­kus­tel­tiin muun mu­as­sa suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rois­ta, ra­ken­nus­hank­keis­ta ja ja­et­tiin tie­toa eri­lai­sis­ta hy­vis­tä käy­tän­teis­tä. Täs­sä ku­vas­sa ete­läi­sen alu­een se­mi­naa­ri­lai­set il­moit­tau­tu­vat in­nok­kaas­ti työ­pa­joi­hin.

Vuon­na 2015 käyt­töö­no­te­tun alu­eel­li­sen yh­teis­työn mal­lin tar­koi­tuk­se­na on lä­hen­tää rau­ha­nyh­dis­tyk­siä toi­siin­sa, kar­sia pääl­lek­käi­syyk­siä sekä pa­ran­taa eri työ­muo­to­jen, rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n vä­lis­tä tie­don­kul­kua.

Yh­teis­toi­min­ta­ka­len­te­ri tär­keä työ­vä­li­ne

Kai­kis­sa se­mi­naa­reis­sa oh­jel­ma oli sama: sii­hen si­säl­tyi alus­tus ai­hees­ta "Ai­kam­me muu­to­sil­mi­öt", työs­ken­te­lyä työ­pa­jois­sa sekä alu­eel­li­nen yh­teis­työ­ko­kous. Alus­tuk­sen piti Jäm­säs­sä Kim­mo Puo­li­tai­val, Ra­nu­al­la Ant­ti Paa­na­nen ja Reis­jär­vel­lä Mik­ko Kin­nu­nen. Työ­pa­jois­sa suun­ni­tel­tiin alu­eel­lis­ta työ­tä.

Se­mi­naa­reis­sa kes­kus­tel­tiin yh­teis­toi­min­ta­ka­len­te­rin käyt­tä­mi­ses­tä. Yh­teis­toi­min­ta­ka­len­te­ri on SRK:n tar­jo­a­ma ka­len­te­ri­so­vel­lus, joka on otet­tu käyt­töön alu­eel­li­ses­sa työs­sä ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Ka­len­te­ria voi­daan käyt­tää vies­tin­nän tu­ke­na. Sii­hen on mer­kit­ty muun mu­as­sa SRK:n lä­he­tys­seu­rat ja rip­pi­kou­lu­jen ko­di­nil­lat.

Ko­kouk­ses­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä yh­tei­seen ka­len­te­riin tu­li­si mer­ki­tä kaik­ki alu­eel­la ole­vat mer­kit­tä­vät ta­pah­tu­mat, ku­ten nuor­te­nil­lat. Ka­len­te­ri on tär­keä työ­ka­lu alu­eel­la toi­mi­vil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le, jot­ta tar­peet­to­mil­ta pääl­lek­käi­syyk­sil­tä väl­tyt­täi­siin.

Se­mi­naa­rien yh­tey­des­sä pi­det­tiin yh­teis­työ­ko­kouk­set, jois­sa teh­tiin esi­tyk­set uu­sis­ta jä­se­nis­tä alu­e­tii­mien ero­vuo­rois­ten jä­sen­ten ti­lal­le. Jat­kos­sa, kun yh­teis­työ­toi­min­ta va­kiin­tuu, py­ri­tään sii­hen, et­tä ero­vuo­ro­jen kaut­ta alu­e­tii­mei­hin tu­li­si luon­te­vaa vaih­tu­vuut­ta ja näin saa­tai­siin eri­lai­sia lah­jo­ja en­tis­tä­kin laa­jem­min yh­tei­seen käyt­töön.

Poh­joi­sel­la alu­eel­la ei lä­hi­ai­koi­na suu­ria ra­ken­nus­hank­kei­ta

Poh­joi­sen alu­een yh­teis­työ­se­mi­naa­ri pi­det­tiin 7.–8.4. Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la. Ra­nu­an yh­teis­työ­se­mi­naa­rin ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin muun mu­as­sa suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rois­ta ja va­rain­han­kin­nas­ta.

Ko­kouk­ses­sa to­det­tiin, et­tä lä­hi­ai­koi­na ei ole odo­tet­ta­vis­sa uu­sia suu­ria yh­tei­siä ra­ken­nus­hank­kei­ta, mut­ta eri­tyi­ses­ti lei­ri­työn kan­nal­ta tu­ki­a­lu­e­mak­sut ja tal­koo­työ ovat tär­kei­tä. Lei­ri­mak­sut on ol­lut mah­dol­lis­ta pi­tää koh­tuul­li­si­na, kos­ka lei­ri­työ teh­dään 95-pro­sent­ti­ses­ti tal­koo­työ­nä.

Suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rois­ta kes­kus­tel­tiin kes­ki­sel­lä alu­eel­la

Kes­ki­sen alu­een yh­teis­työ­se­mi­naa­riin ko­koon­nut­tiin Reis­jär­ven kris­til­li­sel­le opis­tol­le ja ete­läi­sen alu­een yh­teis­työ­se­mi­naa­riin Jäm­sän kris­til­li­sel­le kan­sa­no­pis­tol­le 28.–29. huh­ti­kuu­ta.

Kes­ki­sen alu­een ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rot. Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta käy­tet­tiin usei­ta pu­heen­vuo­ro­ja. To­det­tiin, et­tä py­ri­tään vält­tä­mään pääl­lek­käi­syyk­siä, jois­ta ei kui­ten­kaan ko­ko­naan pääs­tä eroon. Ko­kouk­ses­sa nou­si esil­le myös ky­sy­mys, voi­si­ko Su­vi­seu­ro­jen työ­hö­not­to huo­mi­oi­da opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuun si­ten, et­tä ky­sei­se­nä vuon­na opis­to­seu­ra­vas­tuus­sa ole­vil­la yh­dis­tyk­sil­lä ei oli­si työ­voi­man ke­ruu­vas­tuu­ta. Tätä poh­dit­tiin lä­hin­nä alu­eel­li­sen työ­voi­man riit­tä­vyy­den nä­kö­kul­mas­ta.

Perhe- ja diakoniatyön työpajaa veti Aino Kanniainen.

Perhe- ja diakoniatyön työpajaa veti Aino Kanniainen.

Ete­läi­sel­lä alu­eel­la roh­kais­tiin hy­vien käy­tän­tö­jen ja­ka­mi­seen

Hy­vien käy­tän­tö­jen ja­ka­mi­nen hel­pot­taa yh­dis­tys­ten toi­min­taa, to­te­si yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ta­pa­ni Kin­nu­nen ava­tes­saan ete­läi­sen alu­een yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan ko­kouk­sen.

Tu­le­vai­suu­des­sa ete­läi­sel­lä alu­eel­la jär­jes­te­tään Su­vi­seu­rat joka kol­mas vuo­si. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten yh­teis­työ­tä tar­vi­taan, jot­ta työ ja­kaan­tui­si ta­sai­ses­ti alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ken. Mai­tois­ten ja Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­set sekä Jäm­sän opis­to tar­vit­se­vat tu­kea, jot­ta lei­ri- ja opin­to­mak­sut voi­daan pi­tää koh­tuul­li­se­na.

Mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti on Jäm­sän opis­tol­la al­ka­mas­sa ole­va uu­den ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen.

Osal­lis­tu­jat poh­ti­vat ny­kyis­ten työ­muo­to­jen toi­mi­vuut­ta ja ja­koi­vat ko­ke­muk­sia uu­sien työ­muo­to­jen toi­mi­vuu­des­ta. Sa­maa poh­din­taa on hyvä teh­dä myös yh­dis­tyk­sis­sä. Esi­mer­kik­si Nuor­ten per­jan­tai, Nupe, on saa­nut mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la hy­vän vas­taa­no­ton.

Työ­pa­jas­sa ide­oi­tiin uu­sien kurs­sien ja lei­rien si­säl­töä. Lei­ri- ja kurs­si­työs­sä ko­keil­laan ma­ta­lan kyn­nyk­sen toi­min­taa. Täl­lais­ta toi­min­taa edus­ta­vat vaik­ka­pa vart­tu­neen väen lei­ri­päi­vät. Avi­o­puo­li­soil­le tar­jo­taan syk­syl­lä lau­an­tai­päi­vän lei­riä, jon­ne voi ot­taa mu­kaan lap­set – heil­le on omaa oh­jel­maa.

Matti Pitkänen kertoo seurakokemuksia Raumalta.

Matti Pitkänen kertoo seurakokemuksia Raumalta.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys