JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Alus­tus­pu­heen­vuo­ro roh­kai­si: Elä­vä us­ko an­taa vah­van tur­van

Uutiset
3.7.2021 19.15

Juttua muokattu:

3.7. 16:20
2021070316204720210703191500

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo

Päi­vä­mies

Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan alus­tus­pu­heen­vuo­ron "Luot­ta­mus Ju­ma­laan" piti Jus­si Ren­to­la. Alus­ta­ja muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­lan lu­pauk­siin saa tur­va­ta kai­kis­sa elä­män vai­heis­sa.

Jus­si Ren­to­la to­te­si pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä niin nuor­ten kuin van­hem­pien­kin elä­mäs­sä on asi­oi­ta, jot­ka voi­vat ah­dis­taa. Sie­lun­vi­hol­li­nen yrit­tää mur­taa us­ko­vais­ten luot­ta­mus­ta Tai­vaan Isän joh­da­tuk­seen. Ih­mi­set ovat kui­ten­kin Ju­ma­lan vä­ke­vän kä­den suo­jis­sa.

– Ah­ke­roi­kaa rak­kaat nuo­ret us­koa syn­nit an­teek­si. Evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen tuo ilon ja rau­han, Ren­to­la loh­dut­ti.

– Ju­ma­la muis­taa jo­kai­sen lap­sen­sa ja hän pi­tää omis­taan huol­ta vii­mei­seen huo­kauk­seen as­ti.

Luot­ta­mus ko­deis­sa

Ren­to­lan mu­kaan jois­sa­kin ko­deis­sa asuu yk­si ih­mi­nen, kun taas joi­hin­kin Ju­ma­la voi siu­na­ta pal­jon­kin lap­sia.

– Luo­jal­la on meil­le jo­kai­sel­le oma suun­ni­tel­ma. Hän ei tee vir­hei­tä isois­sa ei­kä pie­nis­sä elä­mäm­me vai­heis­sa, vaik­ka epäi­lem­me sitä usein, Ren­to­la muis­tut­ti.

Ju­ma­la on lu­van­nut siu­na­ta avi­o­lii­ton. Mie­hen ja nai­sen lii­tos­sa tar­vi­taan luot­ta­mus­ta myös puo­li­soi­den vä­lil­lä. Evan­ke­liu­mi, sy­dä­mes­tä as­ti an­teek­si pyy­tä­mi­nen ja an­teek­si an­ta­mi­nen, an­taa voi­maa ar­keen ja elä­mään.

– Ru­kouk­sem­me on, et­tä jo­kai­ses­sa avi­o­lii­tos­sa säi­lyi­si sekä luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen et­tä avi­o­puo­li­soi­den vä­li­nen luot­ta­mus.

Luot­ta­mus seu­ra­kun­nas­sa

Seu­ra­kun­nas­sa niin sa­nan­pal­ve­li­jat kuin sen kuu­li­jat­kin saa­vat ol­la luot­ta­vai­sel­la mie­lel­lä.

– Elä­vä us­ko on luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan kaik­kiin lu­pauk­siin. Niin kuin luon­nol­li­ses­sa per­hees­sä lap­si luot­taa äi­din hoi­vaan, sa­mal­la lail­la ih­mi­nen saa tur­vau­tua Ju­ma­lan täy­del­li­seen hoi­toon ja huo­len­pi­toon, Ren­to­la roh­kai­si.

Myös sa­nan­pal­ve­li­joi­den tur­va­na on oma­koh­tai­nen us­ko. Alus­ta­ja si­tee­ra­si Je­re­mi­an kir­jaa: ”Älä sano, et­tä olet nuo­ri, vaan mene, min­ne iki­nä si­nut lä­he­tän, ja puhu, mitä minä käs­ken si­nun pu­hua. Älä pel­kää ke­tään, sil­lä minä, Her­ra, olen si­nun kans­sa­si ja suo­je­len si­nua.” (Jer. 1:7–8.)

Alus­tus­pu­heen­vuo­ro jul­kais­taan ko­ko­nai­suu­des­saan Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­sa 29.

AunemariaYlitalo
26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.