JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Apos­to­lin teh­tä­vä al­koi Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta

Uutiset
4.7.2021 13.30

Juttua muokattu:

4.7. 13:23
2021070413233120210704133000
Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Erkki Piri saarnasi sanajumalanpalveluksessa apostolien päivän tekstin pohjalta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Hel­mi Yr­jä­nä

Sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen saar­nas­sa Erk­ki Piri muis­tut­ti, et­tä il­man Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus­ta Su­vi­seu­rat­kin oli­si­vat vain ih­mis­ten ajan­vie­tet­tä.

Sun­nun­tai­na 4. hei­nä­kuu­ta Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus lä­he­tet­tiin Reis­jär­ven opis­tol­ta ra­di­on ja ver­kon kaut­ta. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­hee­na oli kirk­ko­vuo­den tee­mo­jen mu­kai­ses­ti apos­to­lien päi­vä. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa saar­na­si Erk­ki Piri ja li­tur­gi­na toi­mi Jor­ma Nii­ni­kos­ki.

– Tämä py­hä­päi­vä on apos­to­lien päi­vä, ja näin tämä päi­vä muis­tut­taa vä­ke­väs­ti sii­tä, min­kä teh­tä­vän ylös nous­sut Her­ra an­toi pal­ve­li­joil­leen ja seu­ra­kun­nal­len­sa, Nii­ni­kos­ki to­te­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen alus­sa.

Saar­na oh­jaa Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Piri pu­hui saar­nas­saan Mar­kuk­sen evan­ke­liu­mis­ta löy­ty­vän päi­vän teks­tin (Mark. 3:13–19) mu­kaan. Evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus kut­sui kak­si­tois­ta ope­tus­las­taan mu­kaan­sa lä­het­tääk­seen hei­dät saar­naa­maan.

Piri aloit­ti pu­hu­mal­la saar­nan kah­des­ta eri tar­koi­tuk­ses­ta, jot­ka to­teu­tu­es­saan joh­ta­vat us­kon­tun­nus­tuk­seen.

– En­sik­si saar­nan tu­li­si hou­ku­tel­la ja oh­ja­ta Jee­suk­sen ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa yh­tey­teen sel­lais­ta kuu­li­jaa, joka kai­paa rau­hat­to­maan tun­toon­sa Ju­ma­lan rau­haa ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Jos näin saa ta­pah­tua, sil­loin tuo kuu­li­ja lau­suu sy­dä­men­sä poh­jas­ta: minä us­kon Ju­ma­laan, minä us­kon Jee­suk­seen ja minä us­kon Py­hään Hen­keen.

Saar­nan toi­sek­si tar­koi­tuk­sek­si Piri mai­nit­si Jee­suk­sen seu­raa­jan, elä­män tien kul­ki­jan roh­kai­se­mi­sen ja loh­dut­ta­mi­sen, niin et­tä tämä voi­si ko­kea Ju­ma­lan ar­mon läs­nä­o­lon ja evan­ke­liu­min voi­man. Sil­loin kuu­li­ja voi lau­sua us­kon­tun­nus­tuk­sen oma­koh­tai­sen us­kon poh­jal­ta.

– Ih­meit­ten ih­me oli se, et­tä kaik­ki kir­joi­tuk­set to­teu­tui­vat, Her­ra elää. Hän on nous­sut kuol­leis­ta, Piri pu­hui.

Hän ker­toi, mi­ten Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus oli apos­to­lin teh­tä­vän ja vi­ran läh­tö­koh­ta ja pe­rus­ta. Paa­va­lin mu­kaan se on koko ih­mis­kun­nan pe­las­tu­mi­sen läh­tö­koh­ta ja pe­rus­ta. Paa­va­li kir­joit­taa Ko­rint­ti­lais­kir­jees­sään näin: ”El­lei Kris­tus­ta ole he­rä­tet­ty, tei­dän us­kon­ne on poh­jaa vail­la, ja te olet­te vie­lä syn­tien­ne val­las­sa” (1. Kor. 15:17).

– Jos Kris­tuk­sen ylös­nou­se­mus ei oli­si to­del­li­suut­ta, nä­mä­kin Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat oli­si­vat vain pelk­kää ih­mis­ten puu­hai­lua ja ajan­vie­tet­tä.

Us­ko kar­koit­taa pe­lon

Piri muis­tut­ti, et­tä Jee­suk­sen työ jat­kuu yhä maan pääl­lä Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan.

– Jee­sus elää, hä­nen kal­lis so­vin­to­ve­ren­sä pyyh­kii pois epä­us­kon kaik­ki­ne he­del­mi­neen.

Saar­nas­saan Piri ke­hot­ti kuu­li­jaa nos­ta­maan kat­seen tur­me­luk­sen ja epäi­lys­ten al­ta us­kon al­ka­jan ja täyt­tä­jän Jee­suk­sen pääl­le.

– Us­ko Jee­suk­seen kar­kot­taa or­juu­den ja pe­lon, kuo­le­man­kin pe­lon, Piri sum­ma­si.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa kant­to­ri­na oli Han­nu In­ke­roi­nen ja ur­ku­ri­na Hei­di Huh­ta­la. Mu­sii­kis­sa avus­ti­vat Vee­ra Ra­nua ja Hel­mii­na Si­ka­la sel­lol­la ja viu­lul­la. Ei­ra ja Jor­ma Kaup­pi­la lu­ki­vat päi­vän teks­tit.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.