JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ar­mo on Ju­ma­lan täy­del­lis­tä rak­kaut­ta ih­mi­sel­le

Isopahkala Katri
Uutiset
29.6.2018 20.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180629204000

Ar­mon sa­nat ovat an­teek­si­an­ta­mus­ta ju­lis­ta­via, us­koa vah­vis­ta­via elä­män sa­no­ja, kuul­tiin pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa ää­ne­kos­ken lu­ki­ol­la.

Per­jan­tai­na 29. ke­sä­kuu­ta pi­det­ty pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous ko­ko­si yh­teen noin 1100 pu­hu­jaa ja hei­dän puo­li­so­aan sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten ko­kou­se­dus­ta­jaa, seu­ra­kun­ta­van­hin­ta.

Ko­kous al­koi al­ku­har­tau­del­la ja SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Mat­ti Tas­ki­lan kat­sauk­sel­la. Muu­ta­min sa­noin Tas­ki­la ker­toi SRK:n ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, ku­ten lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­seen liit­ty­vis­tä suun­ni­tel­mis­ta. Tas­ki­la mai­nit­si myös uu­den opil­li­sia ar­tik­ke­lei­ta si­säl­tä­vän kir­jan, joka jul­kis­tet­tiin Su­vi­seu­rois­sa.

Pe­las­ta­va ar­mo

Alus­tus­pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta Ju­ma­lan ar­mo opet­ta­ja­na piti Kim­mo Puo­li­tai­val. Alus­tuk­se­na poh­ja­na oli­vat Paa­va­lin Tii­tuk­sel­le osoit­ta­mat sa­nat, jot­ka al­ka­vat: ”Ju­ma­lan ar­mo on näet il­mes­ty­nyt pe­las­tuk­sek­si kai­kil­le ih­mi­sil­le, ja se kas­vat­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ta­en täs­sä maa­il­mas­sa” (Tiit. 2:11–14).

– Toi­von, et­tä joh­ta­va­na aja­tuk­se­na täs­sä alus­tuk­ses­sa ja kes­kus­te­lus­sa oli­si se, mi­ten säi­lym­me Ju­ma­lan lap­si­na. Pyhä Raa­mat­tu osoit­taa, et­tä elä­vä us­ko on suu­rin lah­ja, min­kä ih­mi­nen voi saa­da. Us­kon kaut­ta pe­rim­me ian­kaik­ki­sen elä­män.

Eri­tyis­tä täs­sä ajas­sa

Puo­li­tai­val kiin­nit­ti huo­mi­o­ta maal­lis­tu­mi­sen ete­ne­mi­seen suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Tä­män ke­hi­tys­suun­nan myö­tä si­don­nai­suus kris­ti­nus­koon ohe­nee.

– Vaa­ti­muk­set us­kon­non ja kirk­kom­me­kin so­peut­ta­mi­sek­si muut­tu­viin ar­voi­hin voi­mis­tu­vat. Sel­lai­set tee­mat kuin hu­ma­nis­mi, su­vait­se­vai­suus, sa­nan­va­paus ja ih­mi­soi­keu­det ko­ros­tu­vat ta­val­la, joka on li­sään­ty­väs­sä mää­rin ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, mitä Raa­ma­tun poh­jal­ta voi­daan pi­tää oi­ke­a­na ja vää­rä­nä.

Us­ko ja elä­mä sa­mas­sa lin­jas­sa

– Kris­til­li­syy­den kes­kel­lä ajas­sam­me on huo­le­na se, et­tä us­ko ja ar­jen elä­mä voi­vat er­kaan­tua to­sis­taan. Sil­loin täl­löin koh­taa kes­kus­te­luis­sa aja­tuk­sen, et­tä ”olem­me us­ko­mas­sa, mut­ta eri ta­val­la”.

Puo­li­tai­pa­leen ha­vain­to oli, et­tä seu­rois­sa käy­mi­nen ja kris­til­li­syy­den työ­hön osal­lis­tu­mi­nen on hie­man vä­hen­ty­nyt.

– Täl­lai­sen ajan kes­kel­lä on pai­kal­laan py­säh­tyä kes­kus­te­le­maan sii­tä, mitä tar­koit­taa ope­tus kris­til­li­ses­tä elä­mäs­tä. Mitä Ju­ma­lan ar­mo opet­taa? Mi­hin se opet­taa?

Ar­mo en­nen to­tuut­ta

Le­o­nard Typ­pö opet­ti ai­ka­naan, et­tä Ju­ma­lan ar­mon Hen­ki pu­huu ai­na sa­mo­ja sa­no­ja, se ei ope­ta eri yh­teyk­sis­sä eri ta­val­la. Jos ih­mi­nen elää ar­mos­sa ja to­tuu­des­sa, hän elää Jee­suk­ses­sa.

Ar­mo ja to­tuus kul­ke­vat yh­des­sä, tois­ta ei ole il­man tois­ta, sil­lä jos toi­sen me­net­tää, on toi­nen­kin ka­don­nut.

Puo­li­tai­val ava­si ar­moa opet­ta­ja­na. Ar­mo kas­vat­taa ih­mis­tä elä­mään Raa­ma­tun neu­vo­jen mu­kaan. Se an­taa ha­lun seu­ra­ta Jee­sus­ta hä­nen val­ta­kun­nas­saan ja oh­jaa te­ke­mään syn­nis­tä pa­ran­nus­ta.

Alus­tuk­ses­sa to­det­tiin, et­tä ar­mon ope­tus­ta tar­vi­taan maa­il­mas­sa, jos­sa Kiu­saa­ja, Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja te­kee lak­kaa­mat­ta työ­tään.

Ar­mon ole­mus

Kris­tus on avan­nut hä­neen us­ko­vil­le ih­mi­sil­le pää­syn Ju­ma­lan ar­mon pii­riin. Puo­li­tai­val muis­tut­ti Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­miin vii­ta­ten:

– Ju­ma­lan ar­mo on Jo­han­nek­sen mu­kaan niin kat­ta­vaa, et­tä me olem­me saa­neet ar­mon­kin ar­mos­ta.

Kun ar­mon sa­no­maa ju­lis­te­taan Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta, tar­koi­tuk­se­na on kir­kas­taa Ju­ma­lan täy­del­lis­tä rak­kaut­ta ih­mis­tä koh­taan.

– Ar­mon sa­nat ovat an­teek­si­an­ta­mus­ta ju­lis­ta­via, us­koa vah­vis­ta­via elä­män sa­no­ja. Nii­hin si­säl­tyy Ju­ma­lan voi­ma (Room. 1:16).

Puo­li­tai­pa­leen alus­tus päät­tyi Hep­re­a­lais­kir­jeen kan­nus­ta­viin sa­noi­hin: ”äl­kää siis heit­tä­kö pois us­kal­lus­tan­ne, jon­ka palk­ka on suu­ri” (Hepr.10:35).

Tär­keä foo­ru­mi

Alus­tus­ta seu­ra­si vil­kas kes­kus­te­lu, jota joh­ti­vat Pent­ti Ren­to­la ja Ai­mo Hau­ta­mä­ki. Useis­sa pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin yh­teis­ten kes­kus­te­lu­jen tär­keys.

– On erit­täin tär­ke­ää, et­tä meil­lä on foo­ru­mi, jos­sa kes­kus­tel­laan täl­lai­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä. Näi­tä on ny­ky­ai­ka­na vai­kea enää löy­tää, to­te­si ou­lu­lai­nen Kei­jo Nis­si­lä.

Myös Yh­dys­val­lois­ta saa­pu­nut SRK:n si­sar­jär­jes­tön LLC:n edus­ta­ja Ran­dy Her­ra­la (kuva al­la) iloit­si yh­tei­sen kes­kus­te­lun mah­dol­li­suu­des­ta.

– Oli loh­dul­lis­ta kuul­la sa­maa vies­tiä tääl­lä kuin ko­to­na Yh­dys­val­lois­sa. Taas vah­vis­tui se tun­ne, et­tä olem­me yh­tä val­ta­kun­taa, vaik­ka asum­me eri puo­lil­la maa­il­maa.

"Myr­kyl­lis­tä sal­pie­ta­ria"

Ou­lu­ai­nen Erk­ki Piri pa­la­si alus­tuk­ses­sa ol­lee­seen ar­mon ja to­tuu­den te­ma­tiik­kaan. Ar­mo ja to­tuut­ta ei voi­da erot­taa toi­sis­taan, ei­kä nii­den jär­jes­tys­tä vaih­taa. Piri ker­toi Väi­nö Ha­vak­sen kir­joit­ta­neen 1930-lu­vul­la, et­tä jos sa­nan­pal­ve­li­ja saar­naa to­tuut­ta en­nen ar­moa, Ju­ma­lan sa­nan neu­vois­ta tu­lee "myr­kyl­lis­tä sal­pie­ta­ria". Il­man ar­moa saar­nat­tu to­tuus on pe­ri­syn­nin tur­me­le­mal­le ih­mi­sel­le lii­an ko­vaa kuul­ta­vaa.

Mi­hin ar­mo opet­taa?

Es­poo­lai­nen Ter­ho Kal­li­o­kos­ki poh­ti kii­reen ja maal­lis­tu­mi­sen vai­ku­tuk­sia us­ko­vais­ten elä­mäs­sä.

– Ny­kyi­sin py­hä­päi­vä­nä­kin saat­taa ol­la niin pal­jon oh­jel­maa, et­tä las­ten kul­jet­ta­mi­nen py­hä­kou­luun voi jää­dä. Oli­si ar­vo­kas­ta, kun jak­sai­sim­me vie­dä lap­sia ja nuo­ria raa­maat­tu­luok­kiin, py­hä­kou­luun ja seu­roi­hin.

Kal­li­o­kos­ken oma ko­ke­mus oli, et­tä seu­rois­sa Pyhä Hen­ki pu­huu seu­ra­kun­nal­le.

– Näin opi­taan, mi­ten kil­voi­tel­laan ja us­ko­taan.

Kim­mo Puo­li­tai­pa­leen alus­tus jul­kais­taan ko­ko­nai­suu­des­saan Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­sa 29.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu 2018

KatriIsopahkala
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys