JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Arto Tölli valittiin SRK:n tulevaksi pääsihteeriksi

Uutiset
18.3.2022 14.30

Juttua muokattu:

18.3. 13:34
2022031813343420220318143000
Pyhäntäläinen Arto Tölli astuu syksyllä eläkkeelle jäävän Juha Kaarivaaran saappaisiin tultuaan valituksi SRK:n pääsihteerin tehtävään.

Pyhäntäläinen Arto Tölli astuu syksyllä eläkkeelle jäävän Juha Kaarivaaran saappaisiin tultuaan valituksi SRK:n pääsihteerin tehtävään.

Kuva Tölliltä

Pyhäntäläinen Arto Tölli astuu syksyllä eläkkeelle jäävän Juha Kaarivaaran saappaisiin tultuaan valituksi SRK:n pääsihteerin tehtävään.

Pyhäntäläinen Arto Tölli astuu syksyllä eläkkeelle jäävän Juha Kaarivaaran saappaisiin tultuaan valituksi SRK:n pääsihteerin tehtävään.

Kuva Tölliltä

Päi­vä­mies

SRK:n joh­to­kun­ta on va­lin­nut ko­kouk­ses­saan 17.3.2022 uu­dek­si pää­sih­tee­rik­si Ar­to Töl­lin. Hä­net va­lit­tiin teh­tä­vään syk­syl­lä eläk­keel­le jää­vän Juha Kaa­ri­vaa­ran seu­raa­jak­si.

Ar­to Töl­lin tä­män­het­ki­nen työ­paik­ka on elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­des­sa Maus­ta­ja Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, jos­sa hän on työs­ken­nel­lyt pian 13 vuot­ta. Hän asuu Py­hän­näl­lä vai­mon­sa He­le­na Töl­lin ja 12 lap­sen­sa kans­sa.

Pää­sih­tee­rin teh­tä­vä on täy­tet­ty niin sa­no­tul­la kut­su­me­net­te­lyl­lä. Töl­li va­lit­tiin haas­ta­tel­tu­jen hen­ki­löi­den jou­kos­ta teh­tä­vään. Hän ku­vai­lee, et­tä va­lin­tap­ro­ses­sis­ta jäi pääl­lim­mäi­sek­si hyvä ja tur­val­li­nen olo.

– Va­lin­tap­ro­ses­sia ve­tä­neen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Tas­ki­lan Ma­tin en­sim­mäi­nen yh­tey­de­not­to luon­nol­li­ses­ti säi­käyt­ti ja toi mie­leen pal­jon ky­sy­myk­siä, epäi­lyk­si­ä­kin. Sain käy­dä kes­kus­te­lu­ja va­lin­tap­ro­ses­siin osal­lis­tu­nei­den hen­ki­löi­den kans­sa. Nämä kes­kus­te­lut oli­vat tär­kei­tä. Ne ava­si­vat hy­vin teh­tä­vän si­säl­töä ja luon­net­ta. Nii­den myö­tä syn­tyi aja­tus, et­tä kyl­lä minä mie­lel­lä­ni otan teh­tä­vän vas­taan, mi­kä­li se on Ju­ma­lan tah­to, ku­vai­lee tu­le­va pää­sih­tee­ri.

Teh­tä­vä kos­ket­taa per­het­tä­kin

Kes­ku­syh­dis­tyk­se­nä SRK muun mu­as­sa tu­kee pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa, jul­kai­see leh­tiä ja kir­jo­ja, te­kee lä­he­tys­työ­tä niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la, jär­jes­tää Su­vi­seu­ro­ja, te­kee rip­pi­kou­lu­työ­tä sekä tu­kee rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si-, nuo­ri­so-, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­tä.

– Mi­nul­la on on­nel­li­nen ti­lan­ne sii­nä mie­les­sä, et­tä olen saa­nut ol­la mu­ka­na mo­nis­sa eri teh­tä­vis­sä. Lä­he­tys­työs­tä mi­nul­la ei ole ko­ke­mus­ta, mut­ta olen saa­nut lu­kea työs­tä SRK:n jul­kai­su­jen kaut­ta, ker­too Töl­li ai­em­mas­ta ko­ke­muk­ses­taan SRK:n työ­hön liit­ty­en.

Va­li­tuk­si tul­lut pää­sih­tee­ri ker­too kris­til­li­syy­den työn ol­leen suu­ri rik­kaus hei­dän per­hees­sään. Uu­den teh­tä­vän myö­tä se tu­lee yhä lä­hem­mäk­si ar­kie­lä­mää.

– Olem­me kes­kus­tel­leet asi­as­ta ja ajat­te­lem­me, et­tä tämä työ­teh­tä­vä kos­ket­taa koko per­het­tä. Se on erääl­lä ta­val­la yh­tei­nen työ­teh­tä­vä ja sik­si on tär­ke­ää, et­tä työl­lä on puo­li­son ja per­heen tuki. Us­kom­me, et­tä teh­tä­vän myö­tä saam­me myös uu­sia ys­tä­viä ja saat­to­mie­hiä.

Esi­ru­kous­ten kan­ta­ma­na

Ar­to Töl­li ku­vai­lee ot­ta­van­sa pää­sih­tee­rin teh­tä­vän vas­taan ilol­la ja in­nos­tuk­sel­la, mut­ta tun­te­van­sa sa­mal­la ar­kuut­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ää­rel­lä.

– Olen ai­na ihail­lut, kuin­ka vah­val­la am­mat­ti­tai­dol­la ja suu­rel­la sy­dä­mel­lä SRK:lla teh­dään työ­tä. Sii­tä huo­kuu ilo, mut­ta sa­mal­la nöy­rä suh­tau­tu­mi­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön. Tur­val­lis­ta on kui­ten­kin muis­taa, et­tä ku­kin vuo­rol­laan teem­me tätä työ­tä us­ko­vais­ten esi­ru­kous­ten kan­ta­ma­na ja Ju­ma­lan voi­maan luot­ta­en.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys