JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ar­vot nä­ky­vät sii­nä, mi­ten mui­ta koh­te­lee

Uutiset
22.2.2021 9.45

Juttua muokattu:

22.2. 09:43
2021022209430020210222094500

Kris­til­li­set pe­ru­sar­vot pun­ta­ris­sa. Äi­jä eli isoi­sä, mänt­sä­lä­läi­nen Rau­no Saar­nio sekä nur­mi­jär­ve­läi­set Juk­ka-isä ja En­ni-ty­tär pää­ty­vät kol­men su­ku­pol­ven kes­kus­te­lus­saan sii­hen, et­tä us­koa ei voi ir­rot­taa vain yh­dek­si osak­si elä­mää.

Rau­no: Kris­til­li­set ar­vot pe­rus­tu­vat pää­o­sin Raa­ma­tun ope­tuk­siin. En­ni, mitä si­nul­le tu­lee mie­leen kris­til­li­sis­tä ar­vois­ta?

En­ni: Toi­sen ih­mi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen. Sii­hen kuu­luu avoi­muus, re­hel­li­syys, ar­vos­ta­mi­nen, kau­nis käy­tös ja tasa-ar­voi­nen koh­te­lu. Toi­sen koh­te­le­mi­nen hy­vin koi­tuu myös omak­si par­haak­si.

Juk­ka: Kun kun­ni­oit­taa tois­ta, sitä kaut­ta mo­net tär­ke­ät ar­vot to­teu­tu­vat jo it­ses­tään. Se nä­kyy käy­tök­ses­sä ja pu­hees­sa. Re­hel­li­seen ih­mi­seen on help­po luot­taa. Myös ar­mol­li­suus on tär­keä ar­vo, vir­hei­tä te­kee jo­kai­nen jos­sa­kin vai­hees­sa.

Rau­no: Jos­kus on vain vai­ke­aa toi­mia ar­vo­jen­sa mu­kai­ses­ti, vaik­ka ha­lu­ai­si. Us­kos­ta kum­pu­a­va lä­him­mäi­sen­rak­kaus vel­voit­taa toi­mi­maan us­kon mu­kaan. Us­ko ei ole osa elä­mää­ni, vaan us­ko on elä­mää­ni. Toi­voi­sin, et­tä us­ko­ni nä­kyy mi­nus­ta, mut­ta ei pääl­le lii­mat­tu­na asi­a­na.

Juk­ka: Ai­na ei osaa elää hy­vik­si kat­so­mien­sa ar­vo­jen mu­kaan. Jos­kus huo­maa, et­tä näi­tä rik­koo tois­tu­vas­ti. Tämä var­mas­ti vaa­tii kans­sa­e­lä­jil­tä ar­mol­li­suut­ta. Pu­hut­te­le­vaa on pien­ten las­ten ar­mol­li­suus, heil­lä on ai­na ar­moa tar­jol­la.

En­ni: Ih­mis­ten ar­vot nä­ky­vät käy­tök­ses­sä, re­hel­li­syy­des­sä, tasa-ar­voi­suu­des­sa, kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa: esi­mer­kik­si mi­ten toi­sel­le pu­huu.

Rau­no: Yk­si nä­kö­kul­ma on us­kon tun­nus­ta­mi­nen. Jos­kus on vai­ke­aa ker­toa, et­tä kiel­täy­dyn jos­ta­kin ja syy­nä on us­ko. Kui­ten­kin sy­dä­mes­sä­ni ajat­te­len, et­ten luo­vu mis­tään kiel­täy­ty­es­sä­ni.

Juk­ka: Us­kon tun­nus­ta­mi­nen ei usein ole help­poa. Toi­si­naan us­ko on vas­ta­puo­lel­le ol­lut sel­vä jo en­si­ta­paa­mi­sel­la, vaik­kei asi­as­ta ole ju­tel­tu. Lä­hes poik­keuk­set­ta asia on ol­lut po­si­tii­vi­nen ja jos­kus sii­hen on suh­tau­dut­tu ute­li­ai­suu­del­la. Toi­si­naan tämä ute­li­ai­suus on ylit­tä­nyt oman avoi­muu­den ja on jou­tu­nut sa­no­maan, et­tä ju­tel­laan asi­as­ta myö­hem­min pa­rem­mal­la ajal­la ja rau­hal­li­ses­sa pai­kas­sa.

Rau­no: Muis­tan kuin­ka työ­ka­ve­ri­ni sa­noi ker­ran: ”Olen iloi­nen, et­tä toi­mit ku­ten ope­tat”. Ei sii­hen osan­nut sa­noa kuin ”kii­tos”. Myö­hem­min kyl­lä tuli mie­leen, mitä olen mah­ta­nut opet­taa. En tien­nyt opet­ta­nee­ni. Il­mei­ses­ti us­ko oli nä­ky­nyt käyt­täy­ty­mi­ses­sä­ni.

En­ni: Luok­ka­ka­ve­ri ky­syi, pää­sen­kö per­jan­tai­na heil­le. Vas­ta­sin, et­tä me­nen raa­mat­tu­luok­kaan ja ker­roin, et­tä se on joka per­jan­tai-il­ta. Tämä li­sä­si luot­ta­mus­ta, ja hän tie­si tuon jäl­keen, et­tä mi­nul­la on per­jan­tai-il­tai­sin muu­ta me­noa.

Rau­no: Il­mei­ses­ti ny­ky­ään on il­ma­pii­ri pa­rem­pi kuin sil­loin kun olin kou­lus­sa. Mi­nut jopa ha­kat­tiin, kos­ka olin ”les­ta”.

Juk­ka: Mi­nul­la ei ole kos­kaan ol­lut mi­tään les­ta­ko­ke­muk­sia, ai­na­kaan kas­vo­tus­ten.

Rau­no: Se hie­noa. Edel­leen­kin nuo lap­suu­den ja nuo­ruu­den ko­ke­muk­set tun­tu­vat. Re­hel­li­syys on myös mie­len­kiin­toi­nen ai­he. On help­po ym­mär­tää, et­ten va­ras­ta kau­pas­ta. Työ­e­lä­mäs­sä ja kou­lus­sa va­ras­ta­mi­nen voi­si ol­la ajan va­ras­ta­mis­ta.

Juk­ka: Re­hel­li­syys vaa­tii esi­mer­kik­si roh­keut­ta ker­toa, et­ten tie­dä asi­aa, otan sel­vää tai joku toi­nen tie­tää pa­rem­min. Meil­lä ko­to­na on pal­jon kes­kus­tel­tu re­hel­li­syy­des­tä. Re­hel­li­seen ih­mi­seen on help­po luot­taa. Epä­re­hel­li­syys yleen­sä pal­jas­tuu jos­sain vai­hees­sa.

En­ni: Re­hel­li­syys tar­koit­taa mie­les­tä­ni to­tuu­des­sa py­sy­mis­tä, sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta, luo­tet­ta­vuut­ta ja kun­ni­al­li­suut­ta.

Rau­no: Mi­ten toi­sen ar­vos­ta­mi­nen nä­kyy ja tun­tuu? On help­po ar­vos­taa ih­mis­tä, joka ajat­te­lee ja toi­mii sa­moin kuin minä. Usein löy­dän it­ses­sä­ni en­nak­ko­luu­lo­ja toi­seut­ta koh­taan.

En­ni: En­nak­ko­luu­lo­ja on var­mas­ti sil­loin, kun em­me tie­dä asi­an oi­ke­aa puol­ta, vaan jou­dum­me ar­vaa­maan, olet­ta­maan ja yleis­tä­mään.

Juk­ka: Kun koh­taan eri­lai­sia ih­mi­siä eri kult­tuu­reis­ta tai taus­tois­ta, niin mie­lel­lä­ni ky­se­len heil­tä, ja useim­mi­ten saan vas­tauk­sia, jot­ka häl­ven­tä­vät en­nak­ko­luu­lo­ja. Sa­mal­la ta­voin voi aja­tel­la omas­ta us­kos­ta: ih­mi­nen on kiin­nos­tu­nut taus­tas­ta ja ha­lu­aa li­sä­tie­to­ja suo­raan ei­kä vä­li­kä­sien kaut­ta.

Rau­no: Niin, jos us­kal­taa ker­toa, mi­ten it­se us­koo, se vä­hen­tää en­nak­ko­luu­lo­ja. Sii­nä­pä opet­te­lua.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys