JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Au­rin­kom­me ylös­nou­si

Olli Outi
Uutiset
22.3.2016 8.45

Juttua muokattu:

1.1. 23:29
2020010123292620160322084500

Tam­pe­reen Alek­san­te­rin kirk­ko täyt­tyi ää­ri­ään myö­ten pal­mu­sun­nun­tai-il­ta­na. Ih­mi­set ihan pie­nes­tä vau­vas­ta vaa­riin saak­ka oli­vat tul­leet lau­la­maan ja kuu­le­maan pää­si­äi­sa­jan vir­siä. Ti­lai­suu­den jär­jes­ti­vät Tam­pe­reen Tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ja Ka­ma­ri­kuo­ro Can­ti­le­ne. Se oli osa tam­pe­re­lais­ten seu­ra­kun­tien yh­teis­lau­lu­jen tee­ma­vuot­ta.

Vir­si­ru­noi­li­ja­na tun­net­tu Nii­lo Rau­ha­la joh­dat­ti kuu­li­joi­ta vir­res­tä toi­seen. Pää­si­äi­sa­jan vir­ret ker­to­vat Jee­suk­sen kär­si­myk­ses­tä ja lo­pul­ta ylös­nou­se­muk­sen voi­tos­ta. Rau­ha­lan mu­kaan ne ovat vir­si­kir­jan kes­kei­sim­piä vir­siä.

Vir­si­ru­noi­li­jat ovat nii­tä kir­joit­ta­es­saan poh­ti­neet suh­tau­tu­mis­taan Jee­suk­sen kuo­le­maan ja kär­si­myk­seen. Myös vir­siä lau­la­vat py­säh­ty­vät ky­sy­mään it­sel­tään, mitä vi­at­to­man Va­pah­ta­jan kuo­le­ma mer­kit­see heil­le. Vir­ret vas­taa­vat: Jee­sus an­toi it­sen­sä uh­rik­si, et­tä sinä pe­las­tui­sit.

Niilo Rauhala kiinnitti kuulijoiden huomiota myös virsien herkkään, voimakkaaseen, syvälliseen ja hyvin läheisesti koskettavaan kieleen.

Niilo Rauhala kiinnitti kuulijoiden huomiota myös virsien herkkään, voimakkaaseen, syvälliseen ja hyvin läheisesti koskettavaan kieleen.

Nii­lo Rau­ha­la kiin­nit­ti kuu­li­joi­den huo­mi­o­ta myös vir­sien herk­kään, voi­mak­kaa­seen,

sy­väl­li­seen ja hy­vin lä­hei­ses­ti kos­ket­ta­vaan kie­leen.

Vir­sien lo­mas­sa Rau­ha­la luki myös Jee­suk­sen kär­si­mys­tie­hen ja pää­si­äi­sen ai­kaan liit­ty­viä ru­no­jaan. Ne­kin ker­to­vat voi­mak­kaas­ti pää­si­äi­sen sa­no­mas­ta: Täy­tet­ty on kaik­ki, huu­taa ris­tin­puu. Jee­sus­ta Rau­ha­la ku­vaa mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la myös vä­hem­män tu­tuil­la ni­mil­lä ku­ten Au­rin­ko ja Ris­tin mies.

Pir­kan­maa­lai­sis­ta lau­la­jis­ta koos­tu­va Can­ti­le­ne-kuo­ro toi­vot­ti ti­lai­suu­den alus­sa kirk­ko­kan­san ter­ve­tul­leek­si loh­dut­ta­val­la ko­raa­lil­la Jee­sus puo­lees kään­nyn. Ener­gi­nen ja sy­dä­mel­lis­tä iloa soi­va kuo­ro lau­loi kirk­ko­kan­sal­le myös Oi kat­so Gol­ga­taa sekä Jo­han­nes-pas­si­os­ta­kin tu­tun Ruht wohl -kuo­ro­lau­lun. Sä­ve­let nou­si­vat van­han kir­kon kor­keuk­siin ja loi­vat pää­si­äis­tun­nel­mas­ta kä­sin­kos­ke­tel­ta­vaa.

Voi­mal­lis­ta oli myös kirk­ko­kan­san lau­lu eten­kin, kun se nou­si vei­saa­maan virt­tä 84, Nyt se suu­ri päi­vä koit­ti. Pää­si­äi­sen voi­tol­la Jee­sus ku­kis­ti pa­han val­lan. Käär­me viek­kauk­si­neen, faa­rao vau­nui­neen ja Gol­jat lin­koi­neen ovat pois­sa, kun Kris­tus on nyt val­ti­aam­me. Vir­ren sa­no­ma on, et­tä Jee­suk­seen tur­vaa­vien ei tar­vit­se enää pe­lä­tä, vaan he ovat Kris­tuk­sen kär­si­myk­sen ja ylös­nou­se­muk­sen an­si­os­ta ar­mah­det­tu­ja ja va­pai­ta.

Yk­si il­lan hel­mis­tä oli vuo­ro­lau­lu. Rie­mul­li­nen Hal­le­lu­ja! kai­kui vuo­roin voi­mak­kaas­ti kirk­ko­kan­san lau­la­ma­na ur­ku­ri Mika Sa­gu­li­nin oh­jak­sis­sa ja vuo­roin puh­taas­ti soin­tu­en Mer­ja Lo­hi­lah­den joh­ta­man kuo­ron lau­la­ma­na. Lau­lun sa­no­ma ki­tey­tyy vii­mei­sen sä­keis­tön sa­noi­hin: Elä­mä voit­ti kuo­le­man.

Useis­sa kir­kon pen­keis­sä is­tui myös lap­sia. Hei­tä ilah­dut­ti Jaak­ko Haa­vi­on vir­si 88, Len­si maa­han en­ke­li. Täs­sä lau­lus­sa pää­si­äi­saa­mus­ta ker­ro­taan erit­täin ha­vain­nol­li­ses­ti. Tut­tu lau­lu ka­jah­ti reip­paas­ti pien­ten­kin lau­la­jien suus­ta.

Rau­ha­la kut­sui use­aan ot­tee­seen syn­nin voit­ta­nut­ta Kris­tus­ta au­rin­gok­si, joka nou­si ylös pää­si­äi­saa­mu­na. Il­lan päät­teek­si kirk­ko­kan­sa yh­tyi­kin tut­tuun ja va­loi­saan Le­o­nard Ty­pön ru­noi­le­maan vir­teen 105.

Au­rin­kom­me ylös­nou­si,

pais­taa voit­to­vuo­rel­la.

Läm­min valo siel­tä lois­taa,

su­rut, mur­heet ha­jot­taa.

Ko­koon tul­kaa, tai­vaan lin­nut,

suvi-il­maan puh­taa­seen.

Vi­ser­tä­kää, pie­net lei­vot,

vii­ni­puus­sa tuo­rees­sa.

Ku­vat: Mik­ko Väy­ry­nen

2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys