JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Aurinkorannikon syysseuroissa pysähdyttiin uskomisen ilon äärelle

Uutiset
12.11.2022 6.15

Juttua muokattu:

15.11. 10:52
2022111510522320221112061500

Kati Paa­so ja An­na-Lee­na Lah­ti­nen, Fu­en­gi­ro­la, Es­pan­ja

Py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na pi­de­tyt syys­seu­rat ko­ko­si­vat run­saas­ti ih­mi­siä suo­ma­lai­sel­le seu­ra­kun­ta­ko­dil­le, joka si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Fu­en­gi­ro­las­sa.

Seu­rois­sa pal­ve­li­vat SRK:n lä­he­tys­pu­hu­jat Pek­ka Kai­nua ja Ilk­ka Tah­ko­la.

Per­jan­tai-il­lan seu­rois­sa kuul­tiin, kuin­ka fa­ri­seuk­set moit­ti­vat Jee­sus­ta, kun tämä pa­ran­si so­ke­an mie­hen py­hä­päi­vä­nä.

– Fa­ri­seuk­set ei­vät näh­neet omaa ti­laan­sa ei­vät­kä tun­nis­ta­neet Jee­sus­ta Ju­ma­lan po­jak­si. He et­si­vät lain nou­dat­ta­mis­ta ja omia te­ko­ja, Tah­ko­la pu­hui.

Tah­ko­la ker­toi kes­kus­tel­leen­sa rip­pi­kou­lu­nuor­ten kans­sa seu­rus­te­lus­ta.

– Jot­kut nuo­ret ajat­te­li­vat, et­tä us­kol­la ei ole vä­liä, vaan puo­li­son va­lin­ta on ‘tyy­pis­tä kiin­ni’. On kui­ten­kin val­ta­van iso asia, et­tä rin­nal­la on us­ko­vai­nen puo­li­so ja ko­to­na evan­ke­liu­mi käy­tös­sä. On tär­keä ker­toa nuo­ril­le, kuin­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa aja­tel­laan.

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä on ole­mas­sa vain kak­si jouk­koa, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja tämä maa­il­ma. Ei voi us­koa vä­hän lai­das­ta ja elää jos­sain sii­nä vä­lil­lä.

Huo­mio tyy­ty­väi­syy­den ai­hei­siin

Pek­ka Kai­nu­an mo­ni­puo­li­nen alus­tus tyy­ty­väi­syy­des­tä he­rät­ti ri­kas­ta kes­kus­te­lua.

Kes­kus­te­luis­sa to­det­tiin, et­tä vaik­ka ko­et­te­le­muk­set ai­heut­tai­si­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, Tai­vaan Isä voi an­taa tyy­ty­väis­tä ja va­loi­saa miel­tä. Omaa elä­mää ei kan­na­ta ver­ra­ta mui­hin. Muis­tan­ko, et­tä jo­kai­sen elä­mäs­sä on haas­tei­ta, jot­ka ei­vät näy ulos­päin?

Tuli myös esiin, et­tä elä­män pa­ras­ta ai­kaa on tämä het­ki. Voi ko­kea iloa lap­suu­de­nus­kos­ta, puo­li­sos­ta, ys­tä­vis­tä, ter­vey­des­tä, unel­mis­ta ja sii­tä, et­tä Es­pan­jas­sa on näin iso us­ko­vais­ten yh­tei­sö.

Au­tu­as, on­ni­tel­ta­va ih­mi­nen

Sun­nun­tain eh­tool­lis­mes­sut toi­mit­ti Pek­ka Kai­nua. Päi­vä­mes­sus­sa kuul­tiin Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nan au­tu­aak­si­ju­lis­tus, jos­sa ku­va­taan au­tu­aan ih­mi­sen tun­nus­merk­ke­jä. Hen­gel­li­ses­ti köy­häk­si it­sen­sä tun­te­va us­ko­vai­nen saa an­si­ot­ta ja ar­mos­ta omis­taa us­kon lah­jan.

Raa­mat­tu ku­vaa au­tu­ai­ta myös rau­han­te­ki­jöi­nä, puh­das­sy­dä­mi­si­nä ja ar­mah­ta­vai­si­na.

– Nämä ei­vät nou­se ih­mi­ses­tä it­ses­tään vaan us­kon syn­nyt­tä­mi­nä Hen­gen he­del­mi­nä, to­te­si Kai­nua.

 Sun­nun­tain il­ta­mes­sun saar­nas­sa Tah­ko­la ku­va­si, et­tä ih­mi­sen elä­mään kuu­lu­vat myös vas­toin­käy­mi­set ja mur­heet.

– Saa­tam­me mu­reh­tia maa­il­man ti­lan­net­ta, so­taa tai il­mas­ton­muu­tos­ta, toi­meen­tu­loa, omaa tai lä­heis­ten ter­veyt­tä. Tur­val­lis­ta on, et­tä saam­me jät­tää omat ja maa­il­man asi­at kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­raan, päät­ti Tah­ko­la.

Sy­dän iloit­see uu­sis­ta ys­tä­vis­tä

Paa­son per­he asui Es­pan­jas­sa vuon­na 2015. Koko per­he viih­tyi, ja elo­kuus­sa he muut­ti­vat Au­rin­ko­ran­ni­kol­le ta­kai­sin. 

– Kai­pa­sim­me va­loa ja läm­pöä, joi­ta tääl­lä on ym­pä­ri vuo­den, ker­to­vat Kati ja Pasi Paa­so.

– Us­ko­vai­sen per­heen on tääl­lä hyvä ol­la. Per­jan­tai­sin jär­jes­te­tään seu­rat. Li­säk­si py­hä­kou­lu­ja ja raa­mat­tu­luok­kia pi­de­tään sään­nöl­li­ses­ti, nuor­ten il­to­ja­kin kuu­kau­sit­tain. Nais­ten ja mies­ten il­to­ja jär­jes­te­tään vuo­ro­vii­koin ja ai­kuis­ten il­to­ja sil­loin täl­löin, ker­too Pasi.

Kati iloit­see sii­tä, et­tä us­ko yh­dis­tää ih­mi­siä ul­ko­mail­la­kin.

– Puo­li­tut­tu­jen si­sar­ten kes­ken on saa­tu ja­kaa vaik­ka­pa va­el­lus­rei­tin var­rel­la oman elä­män ki­pu­ja ja ilo­ja: mitä on eh­kä opit­tu ja oi­val­let­tu ja toi­saal­ta sitä, min­kä edes­sä ru­koil­laan vii­saut­ta ja vas­ta ih­me­tel­lään Ju­ma­lan tar­koi­tus­ta.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys