JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Avi­o­puo­li­so­lei­ril­lä Tai­val­kos­kel­la kes­kus­tel­tiin koh­taa­mi­sen tär­key­des­tä

Uutiset
4.2.2019 13.38

Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­lä vie­tet­tiin avi­o­puo­li­soi­den lei­ri­päi­vää sun­nun­tai­na 27. tam­mi­kuu­ta. Ki­reä pak­kas­sää ei suo­si­nut ul­koi­lua, jo­ten Koil­lis­maan kun­nis­ta saa­pu­neet avi­o­pa­rit kes­kit­tyi­vät vaih­ta­maan aja­tuk­sia si­sä­ti­lois­sa eri­ko­koi­sis­sa ryh­mis­sä.

Ant­ti Kemp­pai­nen ko­ros­ti pu­heen­vuo­ros­saan koh­taa­mi­sen tär­keyt­tä. Hän ki­teyt­ti vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot nel­jäk­si kook­si: koh­dat­kaa, ker­to­kaa, kuun­nel­kaa, kos­ket­ta­kaa.

– Muis­tat­han ky­syä puo­li­sol­ta­si kuu­lu­mi­set päi­vän päät­teek­si, il­man et­tä sa­mal­la vil­kui­let kän­nyk­kää­si, hän muis­tut­ti kuu­li­joi­ta.

– Muis­tat­han kat­soa kump­pa­ni­a­si sil­miin ja kos­ket­taa, hän jat­koi.

Po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen an­ta­mi­sen tär­key­des­tä ei voi lii­kaa pu­hua. Se usein unoh­tuu ar­jen kes­kel­lä, mut­ta si­tä­kin voi har­joi­tel­la. Lei­ri­läi­set sai­vat­kin teh­tä­väk­si kir­joit­taa kii­tos­kir­jeen puo­li­sol­leen.

Eri­lai­set tar­peet

Jot­ta ih­mi­nen voi hy­vin, fyy­si­set, hen­ki­set ja hen­gel­li­set tar­peet tu­li­si ol­la ta­sa­pai­nos­sa.

– Eri­lais­ten tar­pei­den yh­teen­so­vit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole ai­na help­poa. Se ky­syy em­paat­ti­suut­ta ja ha­lua ot­taa toi­nen huo­mi­oon, alus­ta­ja to­te­si.

Kemp­pai­nen joh­dat­te­li kuu­li­joi­den aja­tuk­sia ai­hee­seen näyt­tä­mäl­lä ku­van, jos­sa ih­mi­sen ai­voi­hin tu­lee plus- ja mii­nus­merk­ki­siä aja­tuk­sia riip­pu­en sii­tä, mil­lai­sia ko­ke­muk­sia hä­nel­lä on edel­lä mai­nit­tu­jen tar­pei­den täyt­ty­mi­ses­tä.

Avi­o­pa­rit kes­kus­te­li­vat pie­nis­sä ryh­mis­sä, mil­lai­sia konk­reet­ti­sia asi­oi­ta eri tar­peet si­säl­tä­vät. Ryh­mä­työ osoit­ti taas voi­man­sa: se toi rik­kaan kir­jon asi­oi­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat ta­sa­pai­noi­sen ar­jen syn­ty­mi­seen.

Fyy­si­siä tar­pei­ta ovat mm. ruo­an, läm­mön, ko­din, ter­vey­den, le­von, työn, ra­han ja kos­ke­tuk­sen tar­peet.

Hen­ki­siä tar­pei­ta taas ra­kas­te­tuk­si ja näh­dyk­si tu­le­mi­sen tar­ve, so­si­aa­li­set tar­peet, älyl­li­set tar­peet, mer­ki­tyk­sel­li­sek­si it­sen­sä ko­ke­mi­sen tar­ve, on­nis­tu­mi­sen tar­ve, am­ma­til­li­sen pä­te­vyy­den tar­ve ja in­nos­ta­van te­ke­mi­sen tar­ve.

Hen­gel­li­set tar­peet Ju­ma­la on is­tut­ta­nut jo­kai­seen luo­maan­sa ih­mi­seen. Ih­mi­sel­lä on kai­puu Ju­ma­lan yh­tey­teen. Sii­nä hä­nen sie­lun­sa saa le­von. Kun ih­mi­nen on saa­nut ko­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­nan hoi­toa, ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta, se kan­taa ar­jen vai­kei­na­kin päi­vi­nä.

Teks­ti: Tii­na-Lii­sa Lohi

Ku­vi­tus­ku­va: Es­ko Van­ha­la

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys