JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Elin­siir­to­vii­kol­la kii­te­tään elin­luo­vut­ta­jia

Uutiset
9.10.2020 16.05

Juttua muokattu:

9.10. 15:28
2020100915280420201009160500

Päi­vä­mies

Suo­mes­sa, jos­sa yli 550 ih­mis­tä odot­taa elin­siir­toa, vie­te­tään Elin­siir­to­viik­koa 5.–10. lo­ka­kuu­ta. Elin­siir­to­vii­kol­la kii­te­tään eli­men­sä luo­vut­ta­nei­ta hen­gen­pe­las­ta­jia ja hok­sau­te­taan, et­tä siir­ret­tä­vis­tä eli­mis­tä on jat­ku­va pula.

Suo­mes­sa teh­dään mu­nu­ai­sen-, mak­san-, sy­dä­men-, keuh­kon-, hai­man- ja ohut­suo­len­siir­to­ja. Mu­nu­ais- ja mak­sa­lii­ton tie­do­te ker­too, et­tä elin­siir­to pe­las­taa hen­gen tai pa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti elä­män­laa­tua ja eli­ni­än odo­tet­ta. Se an­taa elin­siir­ron saa­jal­le mah­dol­li­suu­den ar­ki­päi­vän pie­niin ja suu­riin iloi­hin – meil­le muil­le niin nor­maa­lei­hin asi­oi­hin, jot­ka ei­vät oli­si va­ka­vas­ti sai­ras­tu­neil­le ja elin­siir­ron saa­neil­le mah­dol­li­sia il­man elin­luo­vut­ta­jaa.

Elin­siir­ron saa­neet ker­to­vat ”Kii­tos, et­tä olet luo­vut­ta­ja” -kam­pan­jas­sa, mitä it­sel­leen tär­ke­ää he ei­vät voi­si teh­dä il­man hen­gen pe­las­ta­nut­ta elin­siir­toa. Mu­nu­ais- ja mak­sa­lii­ton to­teut­ta­mas­sa kam­pan­jas­sa kah­dek­san elin­siir­ron saa­nut­ta ker­too elä­mäs­tään elin­siir­ron jäl­keen ja kiit­tää tun­te­ma­ton­ta luo­vut­ta­jaa. Kam­pan­ja­vi­de­oi­hin voi tu­tus­tua si­vul­la www.elin­luo­vu­tus­kort­ti.fi/kii­tos.

Jo­kai­nen on luo­vut­ta­ja

Lain mu­kaan jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja, jos ei ole sitä elä­es­sään kiel­tä­nyt.

– Tie­dos­sa ole­va elin­luo­vu­tus­tah­to no­peut­taa elin­luo­vu­tus­ta ja uut­ta elin­tä odot­ta­vien hen­gen pe­las­ta­mis­ta. Se ker­too tah­don sel­ke­äs­ti myös omai­sil­le, joi­den kans­sa lää­kä­rit ai­na kes­kus­te­le­vat elin­luo­vu­tuk­ses­ta. Il­mai­se­mal­le elin­luo­vu­tus­tah­to­si eli­nai­ka­na­si var­mis­tat oman tah­to­si to­teu­tu­mi­sen, ker­too Mu­nu­ais- ja mak­sa­lii­ton vies­tin­tä­pääl­lik­kö Pet­ri Ino­maa.

Kor­tin si­jaan voi tah­don il­mais­ta myös la­taa­mal­la elin­luo­vu­tus­kort­ti-so­vel­luk­sen pu­he­li­meen. Sen voi il­mais­ta myös vain ker­to­mal­la sen omai­sil­leen tai kir­jaa­mal­la Oma­kan­taan.

– Sai­raus, jon­ka ai­noa hoi­to­muo­to on elin­siir­to, voi kos­ket­taa ketä ta­han­sa. On to­den­nä­köi­sem­pää, et­tä it­se tar­vit­si­si jos­kus elin­siir­toa kuin et­tä toi­mi­si luo­vut­ta­ja­na. Mik­si et siis päät­täi­si ol­la elin­luo­vut­ta­ja, Ino­maa ky­se­lee.

Elin­luo­vu­tus ly­hy­es­ti:

– Jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja, jos ei ole kiel­tä­nyt sitä. Tah­to py­ri­tään sel­vit­tä­mään, ja sii­tä kes­kus­tel­laan omais­ten kans­sa.

– Myös iä­käs voi ol­la elin­luo­vut­ta­ja. Elin­ten­sä kun­toa ei tar­vit­se it­se ar­vi­oi­da.

– Jopa kuu­si ih­mis­tä voi saa­da uu­den eli­men sa­mal­ta luo­vut­ta­jal­ta.

– Elin­luo­vu­tus­kor­tin voi ti­la­ta il­mai­sek­si osoit­tees­ta www.elin­luo­vu­tus­kort­ti.fi.

– So­vel­lus­kau­pois­ta voi la­da­ta il­mai­sek­si Elin­luo­vu­tus­kort­ti-so­vel­luk­sen.

– Tah­don voi kir­ja­ta myös Oma­kan­taan.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys