JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

En­sim­mäi­ses­sä yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa ide­oi­tiin eri­lai­sia yh­teis­työ­muo­to­ja

Uutiset
11.4.2016 11.45

Ete­läi­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat yh­teis­työ­se­mi­naa­riin Jäm­sän Kris­til­li­sel­le Kan­sa­no­pis­tol­le 8.–9.4. Se­mi­naa­ris­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­set suun­nit­te­li­vat, mi­ten yh­dis­tyk­set voi­vat teh­dä yh­des­sä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä ja mi­ten SRK:n toi­mis­to voi­si tu­kea rau­ha­nyh­dis­tyk­siä.

Per­jan­tai-il­ta­na Pek­ka Vuo­no­ka­ri piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Kris­til­li­syy­den työs­sä. Alus­tuk­sen poh­jal­ta käy­tiin vil­kas kes­kus­te­lu sii­tä, mik­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä teh­dään ja mil­lais­ta toi­min­taa ajas­sam­me tar­vi­taan. Mo­net osal­lis­tu­jis­ta to­te­si­vat­kin, et­tä tä­män kes­kus­te­lun poh­jal­ta oli mu­ka­va aloit­taa lau­an­tain se­mi­naa­ri­päi­vä yh­teis­suun­nit­te­lun pa­ris­sa.

Lau­an­tain ai­ka­na kä­si­tel­tiin ryh­mä­työ­nä ko­ti­maan lä­he­tys­työ­tä, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­tä, lap­si- ja nuo­ri­so­työ­tä, lei­ri­työ­tä, opis­to­työ­tä, jul­kai­su­jen mark­ki­noin­tia ja leh­ti­työ­tä sekä vies­tin­tää, hal­lin­toa ja ta­lout­ta.

Se­mi­naa­ri päät­tyi yh­teis­työ­ko­kouk­seen. Ko­kouk­ses­sa vah­vis­tet­tiin yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan ero­vuo­roi­suu­det ja suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rot. Kuu­lim­me myös alu­eel­la ole­vis­ta in­ves­toin­ti­tar­peis­ta.

Ko­kous­vä­keä kes­kus­te­lut­ti, mi­ten lä­hi­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten vä­li­sen yh­teis­työn säi­ly­mi­ses­tä ja pa­ran­ta­mi­ses­ta huo­leh­di­taan. Mo­nil­la alu­eil­la on toi­mi­via yh­teis­työ­muo­to­ja, joi­ta roh­kais­tiin ke­hit­tä­mään ja vah­vis­ta­maan.

Pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin, et­tä käy­ty kes­kus­te­lu he­rät­ti ja ak­ti­voi lä­hi­a­lu­een yh­teis­työ­tä. Mah­dol­li­si­na yh­teis­työ­muo­toi­na näh­tiin esi­mer­kik­si myy­jäi­set, eri­lai­set kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det, nuor­te­nil­lat ja alu­eel­li­set suu­ret seu­rat. Poh­jois-Kar­ja­lan mal­li yh­teis­työn jär­jes­tä­mi­ses­tä nou­si use­aan ker­taan esil­le.

Se­mi­naa­rin pa­lau­te­kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le aja­tuk­sia tu­le­vien se­mi­naa­rien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Yk­si idea oli hel­pot­taa yh­dis­tys­ten val­mis­tau­tu­mis­ta se­mi­naa­rei­hin etu­kä­teis­teh­tä­vän avul­la. Tä­män teh­tä­vän he voi­si­vat teh­dä yk­sin tai alu­eel­li­ses­ti.

Kari Inkeroinen, Pekka Inkeroinen, Lahja Suni ja Tuula Pietarinen kuulemassa ryhmätyön alustusta.

Kari Inkeroinen, Pekka Inkeroinen, Lahja Suni ja Tuula Pietarinen kuulemassa ryhmätyön alustusta.

Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ta­pa­ni Kin­nu­nen tii­vis­ti käy­dyn kes­kus­te­lun: yh­teis­työs­sä tu­lee huo­mi­oi­da maan­tie­teel­li­set tar­peet sekä yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää hy­viä van­ho­ja toi­min­ta­ta­po­ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä. Yh­dis­tys­ten vä­li­sel­le vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le on tar­vet­ta.

Ju­ma­la joh­taa val­ta­kun­tan­sa työ­tä. Jo­kai­nen pal­ve­lu­teh­tä­vään kut­sut­tu saa toi­mia sen po­jan kal­tai­se­na, joka an­toi vii­si lei­pää ja kak­si ka­laa – ruu­an an­net­tu­aan hän jäi it­se taka-alal­le.

Voit lu­kea li­sää Jäm­sän yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­ta sekä Reis­jär­ven ja Ra­nu­an kris­til­li­sil­lä opis­toil­la 22.–23.4. jär­jes­tet­tä­vis­tä vas­taa­vis­ta kes­ki­sen ja poh­joi­sen alu­een ti­lai­suuk­sis­ta vii­kon 16 Päi­vä­mie­hes­tä.

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys