JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ensimmäiset suuret seurat kokosivat väkeä Sierra Leonessa

Uutiset
10.9.2022 9.00

Juttua muokattu:

9.9. 14:59
2022090914593220220910090000
Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Miika Kopperoinen

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Gbesebun seurat pidettiin ruokokatoksen alla. Sade lakkasi juuri sopivasti yhteiskuvaa varten.

Miika Kopperoinen

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti

Sier­ra Le­o­ne

Sier­ra Le­o­nes­sa kai­va­taan lä­he­tys­työ­tä ja seu­ro­ja. Suu­ris­sa seu­rois­sa to­teu­tui­vat myös kas­te­juh­lat.

Ko­ro­nan ta­kia Sier­ra Le­o­neen saa­tiin teh­tyä en­sim­mäi­nen lä­he­tys­mat­ka Eu­roo­pas­ta ja Poh­jois-Ame­ri­kas­ta vas­ta elo­kuus­sa 2022, kun SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ja LLC:n lä­he­tys­työn joh­ta­ja Ari­an Pir­ness mat­ka­si­vat sin­ne yh­des­sä.

LLC-SFC-SRK-lä­he­tys­työn yh­teis­työ­or­ga­ni­saa­ti­os­sa (MW3) on so­vit­tu, et­tä koor­di­naa­ti­o­vas­tuu maan lä­he­tys­työs­tä kuu­luu SRK:lle. Kop­pe­roi­nen ja Pir­ness kä­vi­vät lä­he­tys­mat­kal­laan yh­teen­sä yh­dek­säl­lä eri paik­ka­kun­nal­la. Kah­del­la vii­mei­sel­lä paik­ka­kun­nal­la oli maan en­sim­mäi­set suu­ret seu­rat.

Tar­peel­li­nen lä­he­tys­teh­tä­vä

Suu­ret seu­rat oli­vat juh­la­va mut­ta myös jän­nit­tä­vä ta­pah­tu­ma Bos­sa ja Free­tow­nis­sa. En­sim­mäis­tä ker­taa eri ky­lien us­ko­vai­sia pää­si ko­koon­tu­maan yh­del­le kool­le ja tu­tus­tu­maan toi­siin­sa. Kyy­tien kus­tan­ta­mi­nen mah­dol­lis­ti ko­koon­tu­mi­sen. Osal­lis­tu­jil­le ker­rot­tiin etu­kä­teen, et­tä mi­kä­li löy­tyy ha­luk­kai­ta, suur­ten seu­ro­jen yh­tey­des­sä on mah­dol­li­suus tul­la kas­teel­le.

Pir­ness kas­toi kir­kon yh­tey­teen yh­teen­sä 32 hen­keä, jois­ta suu­rin osa oli ai­kui­sia. He tu­le­vat mo­nen­lai­sis­ta hen­gel­li­sis­tä taus­tois­ta.

– Va­li­tet­ta­vas­ti saim­me jäl­keen­päin kuul­la, et­tä moni muu­kin oli­si ha­lun­nut kas­teen, mut­ta ei joko pääs­syt ol­len­kaan tai ei eh­ti­nyt ajois­sa pai­kal­le. Tätä tär­ke­ää lä­he­tys­teh­tä­vää on syy­tä jat­kaa, to­te­si Kop­pe­roi­nen.

Kas­teen jäl­keen seu­ra­vie­raat viet­ti­vät yh­des­sä eh­tool­lis­ta ja naut­ti­vat lo­puk­si yh­tei­sen juh­la-ate­ri­an.

– Tämä oli kos­ket­ta­va ja us­koa vah­vis­ta­va pää­tös en­sim­mäi­sel­le Af­ri­kan mat­kal­le­ni, to­te­si Pir­ness.

Seu­ro­ja kai­va­taan

Sier­ra Le­o­nes­sa ko­koon­nu­taan vii­koit­tain 13 paik­ka­kun­nal­la kuun­te­le­maan What­sAp­pin kaut­ta lä­he­tet­ty­jä seu­ro­ja ja pi­tä­mään py­hä­kou­lua.

– Mat­kus­ta­es­sam­me koh­ti seu­ra­paik­kaa saim­me use­am­man ky­län koh­dal­la kuul­la op­paal­tam­me: “Tuon ky­län ih­mi­set ano­vat, et­tä tu­li­sim­me sin­ne­kin jär­jes­tä­mään seu­ro­ja.” Olem­me lu­van­neet, et­tä eh­kä en­si vuon­na me­nem­me, ker­too Pir­ness.

Seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen tar­vi­taan so­pi­va tila, mut­ta vai­ke­ak­si jär­jes­tä­mi­sen te­kee se, et­tä täy­tyy löy­tää vas­tuu­hen­ki­lö, joka voi ot­taa vas­taan ää­ni­tie­dos­tot ja soit­taa nii­tä kai­ut­ti­mis­ta.

– Maa­seu­dul­la äly­pu­he­li­met ja ne­tin käyt­tö ovat ta­lou­del­li­ses­ti ta­val­lis­ten ih­mis­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa, ei­kä ih­mi­sil­lä ole moot­to­roi­tu­ja kul­ku­neu­vo­ja, jo­ten liik­ku­mi­nen on hi­das­ta ja kal­lis­ta, to­te­aa Kop­pe­roi­nen.

Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kirk­ko

Mie­het to­te­si­vat mat­kan ai­ka­na, et­tä toi­min­ta on erit­täin hy­vin or­ga­ni­soi­tua ja vas­tuu­hen­ki­löt si­tou­tu­nei­ta ja pal­ve­lu­alt­tii­ta.

– Re­kis­te­röim­me Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kir­kon vuon­na 2020, ja nyt jä­sen­mää­rä on noin 250 hen­keä, kun yli 5-vuo­ti­aat las­ke­taan mu­kaan, ker­toi yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Eas­mond Mis­sa­lie.

Mat­kan ai­ka­na seu­rois­sa pal­ve­li­vat Ad­ri­an Pir­ness ja Gam­bi­an Sii­o­nin pu­hu­jak­si kut­su­ma Ed­win Mis­sa­lie. Seu­roi­hin osal­lis­tui myös pal­jon lap­sia.

– Py­hä­kou­lu­tuo­ki­ot jäi­vät pää­o­sin mi­nul­le, ker­too Kop­pe­roi­nen.

Us­kon lah­ja ja­koon

Ed­win Mis­sa­lie muut­ti Gam­bi­aan vuon­na 2017 ja tu­tus­tuin siel­lä sis­kon­sa kaut­ta us­ko­vai­siin.

– Pää­sin seu­roi­hin, jois­sa Sa­mu­li-ni­mi­nen pu­hu­ja ker­toi rau­has­ta ja rak­kau­des­ta, jota syn­tien an­teek­si us­ko­mi­nen syn­nyt­tää. Sana kos­ket­ti, ja sain us­koa omat syn­ti­ni an­teek­si.

Mis­sa­lie ha­lu­si ja­kaa sa­maa lah­jaa myös oman kan­san­sa ih­mi­sil­le.

– Vuon­na 2019 pää­sin mat­kus­ta­maan ko­ti­maa­ha­ni Sier­ra Le­o­neen, ja ker­roin siel­lä ih­mi­sil­le us­kos­ta. Mo­net te­ki­vät pa­ran­nuk­sen ja ovat edel­leen us­ko­vai­sia, ker­toi Ed­win Mis­sa­lie Sier­ra Le­o­nen lä­he­tys­työn al­ku­het­kis­tä.

Lue en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä myös sier­ra­le­o­ne­lai­sen py­hä­kou­lun­pi­tä­jän haas­tat­te­lu.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys