JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ko­koon­tu­mi­set

Uutiset
18.11.2020 10.15

Juttua muokattu:

16.11. 15:13
2020111615135320201118101500
Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Jari Latvala (oik.) ja Mauno Kurunlahti toteavat, että suhtautuminen erityisjärjestelyihin rauhanyhdistysten tilaisuuksissa on ollut hyvin asiallista.

Sirkka Lehto

Sirk­ka Leh­to

Suu­rin osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä jär­jes­tää toi­mi­ta­loil­laan seu­ro­ja val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mi­oi­den. Eri­lai­sia ta­pah­tu­mia voi jär­jes­tää niin kau­an kuin vi­ra­no­mais­mää­räyk­set an­ta­vat sii­hen mah­dol­li­suu­den. Jär­jes­tä­jän ja osal­lis­tu­jien edel­ly­te­tään toi­mi­van vas­tuul­li­ses­ti ja oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Ou­lu­lai­nen Jari Lat­va­la ja kem­pe­le­läi­nen Mau­no Ku­run­lah­ti, lää­kä­rei­tä mo­lem­mat, pai­not­ta­vat hal­li­tun ris­kin ot­ta­mis­ta. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sitä, et­tä ter­veys­vi­ra­no­mais­ten mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia seu­ra­taan ja nou­da­te­taan.

– Jär­jes­tä­ji­nä ja seu­ra­vie­rai­na vas­taam­me nii­den to­teu­tu­mi­ses­ta myös käy­tän­nös­sä. Pel­kis­te­tys­ti on ky­sy­mys in­fek­tio- ja kä­si­hy­gie­ni­as­ta sekä tur­va­e­täi­syyk­sis­tä, sa­noo Lat­va­la.

– Väki on toi­vo­nut, et­tä seu­ro­ja jär­jes­tet­täi­siin. Se on mah­dol­lis­ta, jos jo­kai­nen seu­ra­vie­ras toi­mii oh­jei­den ja sään­nös­ten mu­kai­ses­ti, Ku­run­lah­ti pai­not­taa.

– Jo­kai­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tu­li­si pe­rus­taa tur­va­jär­jes­te­lyn­sä vi­ra­no­mai­soh­jei­siin ei­kä niin­kään eri ih­mis­ten ei­kä edes eri asi­an­tun­ti­joi­den mie­li­pi­tei­siin tai kä­si­tyk­siin, jat­kaa Lat­va­la.

Tur­val­li­suus on tär­ke­ää

Lat­va­la on ol­lut omas­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sään mu­ka­na suun­nit­te­le­mas­sa seu­ro­jen tur­val­li­suut­ta.

– En­si­si­jai­ses­ti seu­ro­jen jär­jes­tä­jien vas­tuul­la on se, et­tä Ju­ma­lan sa­naa ja evan­ke­liu­mia on tar­jol­la kuu­li­joil­le. Täs­sä pan­de­mi­a­ti­lan­tees­sa seu­rat py­ri­tään jär­jes­tä­mään tur­val­li­ses­ti.

Lää­kä­rit to­te­a­vat, et­tä seu­ra­ti­lan­tees­sa on ole­mas­sa eri­tyi­siä ris­kin paik­ko­ja tau­din le­vi­ä­mi­sel­le: ruuh­kat seu­roi­hin saa­vut­ta­es­sa ja siel­tä pois­tut­ta­es­sa, kah­vit­te­lut ja muut tar­joi­lut.

– Ris­ki on myös se, jos kaik­ki seu­ra­vie­raat ei­vät nou­da­ta pen­keis­sä tur­va­e­täi­syyk­siä, li­sää Lat­va­la.

– Nau­la­kot ovat ruuh­kan paik­ko­ja. Ja jos seu­rois­sa on il­moit­tau­tu­mi­nen, se­kään ei sai­si ruuh­kau­tua, Ku­run­lah­ti to­te­aa.

Ku­run­lah­ti jat­kaa, et­tä tur­val­li­suus tu­lee sii­tä, et­tä seu­rat ovat tur­val­li­set: jos seu­ro­jen jär­jes­tä­jä ei pys­ty ra­ken­ta­maan seu­ra­ti­lan­net­ta oh­jei­den mu­kai­ses­ti, ei nii­tä vi­ra­no­mais­mää­räys­ten mu­kaan tu­li­si jär­jes­tää, jos pai­kal­la on yli 50 hen­ki­löä. Tai sit­ten tu­lee muut­taa jär­jes­te­lyi­tä.

– Esi­mer­kik­si jos seu­rois­sa on kah­vi­tus, ja sitä ei pys­ty­tä jär­jes­tä­mään tur­val­li­ses­ti, lie­nee syy­tä pe­rua en­nem­min kah­vit­te­lu kuin seu­rat.

– Seu­ro­ja­han voi pi­tää il­man kah­vit­te­lu­a­kin, huo­maut­taa Lat­va­la.

Kyse ei ole mie­li­pi­teis­tä

Lat­va­la ja Ku­run­lah­ti to­te­a­vat, et­tä suh­tau­tu­mi­nen eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin on ol­lut hy­vin asi­al­lis­ta ja seu­ra­vä­ki on ha­lun­nut toi­mia vas­tuul­li­ses­ti oh­jei­ta nou­dat­ta­en.

On luon­nol­lis­ta, et­tä seu­ra­vie­rai­den kes­kuu­des­sa esiin­tyy eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä. Joku seu­ra­vie­ras on voi­nut ko­kea tur­va­toi­met täy­sin tur­hik­si, eten­kin jos tar­tun­nois­ta ei ole alu­eel­la tie­to­a­kaan.

– Nyt ei kui­ten­kaan ole kyse sii­tä, mitä miel­tä ku­kin on esi­mer­kik­si mas­kien käy­tös­tä, vaan sii­tä, voi­daan­ko seu­ro­ja jär­jes­tää, huo­maut­taa Lat­va­la.

– On tär­keä unoh­taa eri­lai­set mie­li­pi­teet ja yk­sin­ker­tai­ses­ti vain tai­pua nou­dat­ta­maan eri vi­ra­no­mais­ten laa­ti­mia oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia, kos­ka nii­den nou­dat­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa yli 50 hen­gen ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­mi­sen, ja se on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen ta­voit­teem­me, hän jat­kaa.

Ih­mis­luon­nol­le tyy­pil­li­nen vä­sy­mys­kin eh­kä nä­kyy jo.

– Jos jo­kin asia on pääl­lä pit­kään, ja se ra­joit­taa elä­mää, sii­hen hel­pos­ti vä­syy ja ra­joi­tuk­set voi­vat he­rät­tää ka­pi­na­miel­tä, sa­noo Ku­run­lah­ti.

Toi­vot­ta­vaa on, et­tä säi­lyi­si halu kun­ni­oit­taa esi­val­taa ja sen oh­jeis­tuk­sia.

– Pie­ta­rin ke­ho­tus ”tai­pu­kaa Her­ran vuok­si kai­ken maal­li­sen jär­jes­tyk­sen alai­suu­teen” (1. Piet. 2:13) on tä­nään hy­vin ajan­koh­tai­nen, sa­noo Lat­va­la.

– Va­ro­toi­met ovat ai­na pe­rus­tel­tu­ja, mi­kä­li vi­ra­no­mais­mää­räyk­set ja oh­jeet nii­tä edel­lyt­tä­vät. Myös alu­eel­li­set erot on nyt huo­mi­oi­tu alu­eel­li­sis­sa mää­räyk­sis­sä ja oh­jeis­sa, hän jat­kaa.

Ku­run­lah­ti to­te­aa, et­tä tämä nyky-yh­teis­kun­ta on va­rau­tu­mi­sen yh­teis­kun­ta.

– Pi­däm­me au­tos­sa tur­va­vöi­tä ja han­kim­me va­kuu­tuk­set, vaik­ka em­me aio ajaa ko­la­ria.

Jos al­tis­tus tu­lee

Al­tis­tu­mi­nen ei vält­tä­mät­tä joh­da tar­tun­ta­ket­ju­jen syn­ty­mi­seen, mi­kä­li ti­lai­suu­des­sa on to­si­a­si­al­li­ses­ti nou­da­tet­tu vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia tur­va­e­täi­syyk­siä, hy­gie­ni­aa ja mas­kien käyt­töä kos­ke­via suo­si­tuk­sia.

– Laa­jan tar­tun­ta­ket­jun syn­ty­mi­nen on sitä to­den­nä­köi­sem­pää, mitä enem­män ti­lai­suu­des­sa on ol­lut vä­keä, mitä hei­kom­min tur­va­suo­si­tuk­set ovat to­teu­tu­neet ja mitä pi­tem­pään ti­lai­suus on kes­tä­nyt, Lat­va­la sum­maa.

Tär­keä on myös kan­taa hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu: seu­roi­hin ei luon­nol­li­ses­ti­kaan pidä osal­lis­tua, jos tie­tää tai edes epäi­lee sai­ras­ta­van­sa ko­ro­naa tai mitä ta­han­sa in­fek­ti­o­tau­tia.

– Mi­kä­li seu­ra­ti­lai­suu­teen osal­lis­tuu hen­ki­lö, jol­la myö­hem­min to­de­taan ko­ro­na­tar­tun­ta, on seu­rois­sa ta­pah­tu­nut al­tis­tu­mi­sia. Al­tis­tu­mi­nen kos­kee tuol­loin kaik­kia ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nei­ta, joil­la on ol­lut mah­dol­li­suus lä­hi­kon­tak­tiin, Lat­va­la sa­noo.

– Täl­löin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri ot­taa yh­teyt­tä ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jään. Mi­kä­li ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jä voi an­taa yh­teys­tie­dot ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­neis­ta hen­ki­löis­tä, tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri voi aloit­taa tar­tun­ta­tau­ti­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­sen. Jos tar­tun­ta­ket­jut on­nis­tu­taan jäl­jit­tä­mään, epi­de­mia on­nis­tu­taan to­den­nä­köi­ses­ti ra­jaa­maan ja py­säyt­tä­mään.

Tun­nis­ta­mi­ses­sa on eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä eri ta­po­ja:

– Kem­pe­lees­sä ku­va­taan kaik­ki seu­ra­vie­raat, Ou­lus­sa on il­moit­tau­tu­mi­nen, Ku­run­lah­ti sa­noo.

Tois­tai­sek­si ei ole tie­dos­sa seu­rois­sa ta­pah­tu­nut­ta al­tis­tu­mis­ta.

– Mitä pi­dem­mäl­le tal­vi ete­nee, sitä to­den­nä­köi­sem­min meil­lä seu­rois­sa näi­tä kui­ten­kin il­me­nee. Tä­män vuok­si on tär­ke­ää, et­tä py­rim­me var­mis­ta­maan tur­va­suo­si­tus­ten to­si­a­si­al­li­sen to­teu­tu­mi­sen, Lat­va­la sa­noo.

Pel­ko on nor­maa­lia

Suo­si­tus­ten mu­kaan kaik­kien ja eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien on hyvä vält­tää tar­peet­to­mia kon­tak­te­ja ja suu­ria ylei­sö­ti­lai­suuk­sia, jois­sa tur­va­e­täi­syyk­sien nou­dat­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Myös hy­gie­ni­aoh­jei­ta sekä mas­kien käyt­töä kos­ke­via suo­si­tuk­sia on hyvä nou­dat­taa tun­nol­li­ses­ti ja kan­taa omal­ta osal­ta vas­tuu­ta it­ses­tä ja lä­him­mäi­sis­tä. On kui­ten­kin tur­val­lis­ta luot­taa sii­hen, et­tä mi­tään ei ta­pah­du Ju­ma­lan sal­li­mat­ta.

– Epi­de­mi­a­ti­lan­ne voi myös pe­lot­taa, vaik­ka saam­me us­koa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Ope­tus­lap­set­kin pel­kä­si­vät mo­nes­ti, vaik­ka Jee­sus oli mu­ka­na, Ku­run­lah­ti to­te­aa.

– Täs­sä ti­lan­tees­sa on hyvä, et­tä voim­me hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la sekä jää­dä ko­tiin ja kuun­nel­la seu­ro­ja ne­tis­tä et­tä men­nä seu­roi­hin, jos se on mah­dol­lis­ta, Lat­va­la li­sää.

Lue tä­nään il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä eri rau­ha­nyh­dis­tys­ten ko­ke­muk­sia ko­ro­na-ajan seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä.

SirkkaLehto
3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys