JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Eri­tyis­ker­ho ko­koon­tuu sään­nöl­li­ses­ti

Uutiset
7.10.2020 9.00

Juttua muokattu:

6.10. 07:54
2020100607541020201007090000

Mer­vi Souk­ka

Ou­lun­sa­lon Kir­kon­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen eri­tyis­ker­ho on toi­mi­nut jo 20 vuot­ta, vuo­des­ta 2000. Ker­hoon ko­koon­tuu noin ker­ran kuu­kau­des­sa Ou­lun alu­een eri­tyis­nuo­ria. Ker­ho­lai­sia on puo­len­kym­men­tä ja oh­jaa­jia seit­se­män, jois­ta ai­na­kin kak­si on ker­ral­laan pai­kal­la.

Ker­ho sai al­kun­sa Ma­ria Haap­saa­ren ja Heli Kim­pi­mä­en eh­do­tuk­ses­ta. Ty­töt esit­ti­vät asi­an­sa Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nal­le ja eh­dot­ti­vat so­pi­via oh­jaa­jia. Tä­män jäl­keen pi­det­tiin pe­rus­ta­va ko­koon­tu­mi­nen, ja ker­ho aloit­ti toi­min­tan­sa.

Toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­ta

Ker­ho­toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­ta. Ai­na ei py­sy­tä vain rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lois­sa, vaan oh­jaa­jat ovat jär­jes­tä­neet muun mu­as­sa ret­kiä lin­tu­tor­nil­le luon­to­kes­kuk­seen, seu­ra­kun­nan ja ky­läyh­dis­tyk­sen ko­dal­le, luon­to­po­lul­le, eläin­puis­toon ja po­ni­tal­lil­le sekä ker­ho­lai­sen asu­mi­syk­sik­köön. Jou­lu­kuus­sa oh­jaa­jat ja ker­ho­lai­set jär­jes­tä­vät pe­rin­tei­sen jou­lu­juh­lan puk­kei­neen ja tier­na­poi­ki­neen.

– Vä­lil­lä olem­me ur­heil­leet ja vie­rail­leet raa­mat­tu­luo­kas­sa ja päi­vä­ker­hos­sa. Täl­le syk­syl­le on suun­ni­tel­tu ak­ti­vi­tee­tik­si fris­bee­gol­faus­ta, oh­jaa­jat ker­to­vat.

Syys­kuus­sa oli syn­ty­mä­päi­vä­ker­ho

Syys­kuun ker­ho oli eri­tyi­nen, kun ker­ho­lai­set juh­li­vat yh­den jä­se­nen­sä, Be­a­ta Im­mo­sen, 30-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää. Juh­liin saa­pu­neet eri­tyis­nuo­ret ha­lu­a­vat roh­kais­ta mui­ta­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­siä aloit­ta­maan vas­taa­vien ker­ho­jen jär­jes­tä­mi­sen.

Be­a­ta Im­mo­sen mie­les­tä ker­hos­sa pa­ras­ta on ol­lut iloi­nen yh­des­sä­o­lo ja as­kar­te­lu, An­na­bel­la Si­pi­län mie­les­tä ys­tä­vien ta­paa­mi­nen. Satu Mäl­li­nen on ty­kän­nyt lau­la­mi­ses­ta, ja An­ni Kaa­ki­nen on naut­ti­nut ker­hon lo­pus­sa jär­jes­tet­tä­väs­tä herk­ku­het­kes­tä. Heli Kim­pi­mä­ki sa­noo, et­tä tär­kein­tä on evan­ke­liu­mi.

Nel­jän­net juh­lat odot­ta­vat

Be­a­ta Im­mo­sen tä­män­ker­tai­set juh­lat ovat jo kol­man­net ta­sa­vuo­sien kun­ni­ak­si.

– Nel­jän­net jär­jes­te­tään vie­lä, kun per­heen syys­lo­ma­lai­set saa­pu­vat pai­kal­le, Im­mo­set ker­to­vat.

Ker­ho­lai­set saa­pui­vat pai­kal­le oh­jaa­jien kyy­deil­lä ja osa myös tak­sil­la. Oman haas­teen­sa juh­laan toi­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set: Ker­ho­lai­set ei­vät kä­tel­leet ei­vät­kä ha­lan­neet päi­vän­san­ka­ria. Kä­sien­pe­su tuli kai­kil­ta jo au­to­maat­ti­ses­ti.

Be­a­ta Im­mo­nen tun­tee ole­van­sa nyt ai­van ai­kui­nen. Hän saa käy­dä Han­hi­leh­don toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa päi­vä­toi­min­nas­sa kol­me ker­taa vii­kos­sa. Siel­lä ta­paa ys­tä­viä ja saa as­kar­rel­la.

Iloi­nen eri­tyis­ker­ho­lai­nen ker­too har­ras­ta­van­sa lu­ke­mis­ta, pa­la­pe­lien te­ke­mis­tä, vä­rit­tä­mis­tä, koi­ran­hoi­toa ja ul­koi­lu­tus­ta sekä apu­töi­tä ko­to­na.

– Iha­nin­ta on, jos si­sa­rus­ten lap­sia tu­lee käy­mään ja saan puu­hail­la hei­dän kans­saan, hän hy­myi­lee.

Lue li­sää muun mu­as­sa Be­a­ta Im­mo­sen aja­tuk­sis­ta 7. lo­ka­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys