JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Etä­ris­ti­äi­sis­tä­kin vä­lit­tyi yh­tei­söl­li­syys

Uutiset
15.5.2020 6.05

Juttua muokattu:

14.5. 13:14
2020051413140420200515060500

Sirk­ka Leh­to

Ou­lun­sa­lo

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­man ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen vuok­si kir­kot tar­jo­a­vat per­he­juh­lia etä­lä­he­tyk­si­nä.

Pig­gin Ka­ro­lii­nan ja Lau­rin kak­sosty­töt kas­tet­tiin 25. huh­ti­kuu­ta Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa. Iso­van­hem­mat, kum­mit ja ys­tä­vät oli­vat ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si pai­kal­la etäyh­tey­del­lä.

– Ou­lun­sa­lon kirk­ko on kau­nis ja tun­nel­mal­li­nen paik­ka ja tar­jo­si ar­vok­kaan mil­jöön per­heen juh­lal­le. Ha­lu­sim­me myös teh­dä ko­ti­kirk­koa tu­tuk­si lap­sil­le. Sitä kaut­ta saa­tiin myös kä­te­vä etäyh­teys vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta kum­meil­le ja iso­van­hem­mil­le, ker­too Ka­ro­lii­na Pigg.

Etä­lä­he­tys on­nis­tuu hy­vin

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Pet­ri Sa­to­maa kas­toi Pig­gin lap­set ja ker­toi, et­tä kirk­ko­ris­ti­äi­siä pi­de­tään muu­ten­kin muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa.

– Toi­mi­tan mie­lel­lään kas­teen kir­kos­sa, kos­ka tämä sak­ra­ment­ti so­pii eri­tyi­sen hy­vin kirk­koon ja myös ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen yh­tey­des­sä pi­det­tä­väk­si.

Sa­to­maa to­te­aa, et­tä kirk­ko­ris­ti­äis­ten jär­jes­tä­mi­nen on help­poa.

– Pää­see jopa hel­pom­mal­la kuin ko­to­na pi­det­tä­väs­tä kas­te­juh­las­ta, kun kir­kos­sa on kaik­ki val­mii­na. Seu­ra­kun­nal­ta voi lai­na­ta myös kas­te­pu­vun.

Ko­koon­tu­mis­ten pan­de­mi­a­ra­joi­tuk­set kos­ke­vat seu­ra­kun­nan kaik­kia toi­mi­tuk­sia.

– Hau­ta­jai­siin sal­li­taan pie­ni yli­tys, jot­ta kaik­ki lap­set pää­se­vät osal­lis­tu­maan, ker­too Sa­to­maa.

Sa­to­maa ker­too, et­tä muu­ta­mia häi­tä on pi­det­ty tä­män poik­keus­ti­lan ai­ka­na.

– Toi­mi­tuk­set on strii­mat­tu ja muu väki on pääs­syt osal­lis­tu­maan sitä kaut­ta. Joi­ta­kin vih­ki­mi­siä on siir­ret­ty myö­hem­mäk­si. Mo­net odot­ta­vat hal­li­tuk­sen pää­tök­siä ke­sän osal­ta. Jos ra­joi­tuk­set jat­ku­vat ke­sän yli, vih­ki­mi­siä var­maan siir­re­tään eteen­päin.

Sa­to­maa kan­nus­taa kui­ten­kin pi­tä­mään hää­päi­väs­tä kiin­ni, vaik­ka vih­ki­mis­ti­lai­suu­den jou­tuu pi­tä­mään pie­ni­muo­toi­se­na.

– Strii­maus on­nis­tuu hy­vin, ja hää­juh­lan voi pi­tää sit­ten myö­hem­min. Sa­moin kas­te­kah­vit ja muis­to­ti­lai­suu­det voi pi­tää myö­hem­min.

Muis­ta­mi­nen vä­lit­tyi

Pig­git ovat tyy­ty­väi­siä kir­kos­sa pi­det­tyi­hin ris­ti­äi­siin ja etä­lä­he­tyk­seen. Kas­te kir­kos­sa vä­hen­si ko­to­na teh­tä­vien val­mis­te­lu­jen mää­rää.

– Kas­te­ti­lai­suus kir­kos­sa tun­tui juh­lal­li­sel­ta ja her­käl­tä. Siu­nauk­sen tun­ne, las­ten voi­ma­kas lau­lu ja puhe Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta an­toi­vat pal­jon voi­maa ar­ki­seen työ­hön per­heen kans­sa. Ti­lai­suus ei poi­ken­nut ko­vin pal­jon ai­em­mis­ta kas­teis­ta – het­kes­sä oli vah­va tie­toi­suus sii­tä, et­tä lä­hei­set oli­vat läs­nä, vaik­ka vain etäyh­tey­den pääs­sä. Iha­na ko­ke­mus, ker­too Ka­ro­lii­na Pigg.

Pig­git oli­vat etu­kä­teen miet­ti­neet lap­sil­le so­pi­vat ni­met ja kut­su­neet pa­pin ja kum­mit teh­tä­vään.

– Sit­ten tar­vit­tiin etä­kas­tee­seen osal­lis­tu­vien säh­kö­pos­ti­o­soit­teet, jot­ta yk­si­tyi­nen link­ki saa­tiin lä­he­tet­tyä heil­le en­nen kas­tet­ta.

Pig­git ovat suun­ni­tel­leet kas­te­kah­vit myö­hem­mäl­le ajal­le. Kas­teen jäl­keen osa kum­meis­ta kävi oven ta­ka­na tuo­mas­sa muis­ta­mi­sia, ja osan kans­sa pu­hut­tiin vie­lä vi­de­o­pu­he­lu.

– Tuli yh­tei­söl­li­nen tun­ne, ko­ke­mus vä­lit­tä­mi­ses­tä, ja sii­tä et­tä mei­tä ja pie­no­kai­si­am­me muis­te­taan, ker­too Ka­ro­lii­na Pigg.

Kum­mit oli­vat mu­ka­na

Mar­ja ja Mii­ka Mie­li­tyi­nen, Thel­man kum­mit, pu­ki­vat ko­to­naan juh­la­vaat­teet pääl­le ja aset­tui­vat seu­raa­maan etä­lä­he­tys­tä.

– Pet­ri ot­ti pu­hees­saan kum­mit ja iso­van­hem­mat huo­mi­oon niin, et­tä tuli tun­ne, et­tä me­kin olem­me juh­las­sa mu­ka­na, iloit­see Mar­ja Mie­li­tyi­nen.

Niin Pig­git kuin Mie­li­tyi­set­kin juh­lis­ti­vat lä­he­tyk­sen jäl­keen ris­ti­äi­siä kak­ku­kah­veil­la – omis­sa ko­deis­saan.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys