JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Evan­ke­liu­mi hoi­taa avi­o­liit­toa

Uutiset
16.10.2020 7.30

Juttua muokattu:

16.10. 08:42
2020101608420020201016073000
Rautiosaaren aviopuolisoleiriläiset saivat testata muistiaan nuorten valmistamassa muistipelissä.

Rautiosaaren aviopuolisoleiriläiset saivat testata muistiaan nuorten valmistamassa muistipelissä.

Matias Muhola

Rautiosaaren aviopuolisoleiriläiset saivat testata muistiaan nuorten valmistamassa muistipelissä.

Rautiosaaren aviopuolisoleiriläiset saivat testata muistiaan nuorten valmistamassa muistipelissä.

Matias Muhola

Mar­ja-Lii­sa Hen­ti­lä

RO­VA­NIE­MI

Avi­o­puo­li­sot pää­si­vät suo­rit­ta­maan Ro­va­nie­mel­lä avi­o­lii­ton vuo­si­huol­lon ja kes­kus­te­le­maan rak­kau­den vaa­li­mi­ses­ta.

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tiin avi­o­puo­li­so­lei­ri 2.–4.10.2020. Lei­rin ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Em­mi ja Ma­ti­as Mu­ho­la sekä Raa­kel ja Heik­ki In­get.

Avi­o­suh­teen vaa­li­mi­nen

Kun avi­o­liit­to on sol­mit­tu, al­kaa avi­o­suh­teen vaa­li­mi­nen. Lau­an­tain ryh­mä­työs­ken­te­lys­sä poh­dit­tiin eri­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka liit­ty­vät avi­o­suh­teen vaa­li­mi­seen.

Kes­kus­te­luis­sa tuli esil­le, et­tä puo­li­soi­den eri­lai­set ra­han­käyt­tö­ta­vat voi­vat ai­heut­taa iso­ja­kin ris­ti­rii­to­ja ko­dis­sa. On tär­ke­ää, et­tä avi­o­pa­rit ovat ra­han­käy­tös­sä tasa-ar­voi­ses­sa ase­mas­sa. Ko­din han­kin­nat teh­dään yh­des­sä mo­lem­pien toi­vei­ta mu­kail­len.

Ajan­käy­tös­sä ei sai­si ol­la it­sek­kyyt­tä, vaan mo­lem­pien tu­li­si yh­des­sä ta­sa­puo­li­ses­ti so­pia sii­tä.

Us­ko­vai­sen avi­o­pa­rin ko­dis­sa us­kon on hyvä nä­kyä ja kuu­lua. Evan­ke­liu­min käyt­tö kuu­luu ar­keen. Sun­nun­tai on tär­keä py­hit­tää le­po­päi­väk­si ja Ju­ma­lan sa­nan kuu­lol­le.

Avi­o­lii­ton vuo­si­huol­to

Avi­o­liit­to on voi­nut toi­mia vuo­sia, jopa vuo­si­kym­me­niä, il­man eril­lis­tä huol­toa. Lei­ril­lä avi­o­pa­rit suo­rit­ti­vat avi­o­lii­ton vuo­si­huol­lon.

Vuo­si­huol­to­lo­mak­kees­sa ole­vat ky­sy­myk­set he­rät­ti­vät tar­peel­li­sia kes­kus­te­lu­ja. Mo­nes­sa vai­hees­sa huo­mat­tiin, kuin­ka tär­ke­ää on säi­lyt­tää kes­kus­te­lu­yh­teys vai­ke­as­sa­kin ti­lan­tees­sa. Evan­ke­liu­mi on avi­o­lii­ton tär­kein työ­vä­li­ne, jon­ka voi­min yh­tei­nen rak­kaus saa säi­lyä. Sen voi­mal­la jak­se­taan kä­si­tel­lä ki­pei­tä­kin asi­oi­ta ja sel­vi­tään krii­sien yli.

Vuo­si­huol­to py­säyt­tää miet­ti­mään lä­hei­sen tar­pei­ta ja sitä, koh­taa­vat­ko omat ole­tuk­set ja puo­li­son ko­ke­muk­set. Avi­o­lii­ton vuo­si­huol­los­sa mo­lem­mat kuun­te­li­vat ja tu­li­vat kuul­luik­si. Ni­men­sä mu­kai­ses­ti avi­o­lii­ton vuo­si­huol­to on hyvä suo­rit­taa vuo­sit­tain.

Lue li­sää lei­ris­tä tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys