JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Evan­ke­liu­mi on elä­män ky­sy­mys

Isopahkala Katri
Uutiset
28.6.2019 21.37

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190628213700

Mi­ten säi­lyä us­ko­mas­sa voi­mak­kaas­ti maal­lis­tu­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä? Ky­sy­mys­tä poh­dit­tiin puh­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Pu­hu­jien ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten va­lit­se­mien edus­ta­jien, seu­ra­kun­ta­van­hin­ten, ko­kous pi­det­tiin su­vi­seu­ra­per­jan­tai­na 28.6.2019. Pai­kal­la oli noin 1350 ko­kous­vie­ras­ta.

Ko­kouk­ses­sa käy­dyn kes­kus­te­lun poh­ja­na oli Ta­pa­ni Töl­lin alus­tus, joka nou­si Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta (17:15): ”En kui­ten­kaan pyy­dä, et­tä ot­tai­sit hei­dät pois maa­il­mas­ta vaan et­tä var­je­li­sit hei­dät pa­hal­ta.”

Kak­si maa­il­maa

Ta­pa­ni Töl­li mää­rit­te­li maa­il­ma-sa­naa:

– Maa­il­ma on Ju­ma­lan luo­ma suu­ri ko­ko­nai­suus, luo­ma­kun­ta. Maa­il­ma kä­si­te­tään myös Ju­ma­lan vas­ta­voi­ma­na, jos­sa on pa­han val­ta.

Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan ih­mis­kun­ta ja­kaan­tuu kah­teen jouk­koon, Kris­tuk­sen seu­raa­jiin eli Ju­ma­lan lap­siin ja maa­il­man lap­siin. Sie­lun­vi­hol­li­sen vai­ku­tuk­sen al­la ole­van maa­il­man ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan vä­lil­lä val­lit­see jän­ni­te.

Va­paas­ti omien ar­vo­jen mu­kaan

Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na jo­kai­nen ih­mi­nen, myös Ju­ma­lan lap­si, on tai­pu­vai­nen syn­tiin. Maa­il­man rak­kaus, oman us­kon häi­vyt­tä­mi­nen ja syn­ti­sen elä­män myö­täi­le­mi­nen tu­le­vat lä­hel­le.

– Maal­lis­tu­mi­nen, kiin­nit­ty­mi­nen ajal­li­siin asi­oi­hin ja ar­voi­hin voi al­kaa liu´ut­taa ra­jo­ja. Kä­si­te syn­nis­tä voi hil­jal­leen omas­sa mie­les­sä muut­tua ja liu­kua.

Töl­li roh­kai­si tun­nus­ta­maan us­koa omas­sa elä­män­pii­ris­sään ja elä­mään va­paas­ti us­kos­ta nou­se­vien ar­vo­jen mu­kai­ses­ti.

Elä­män ky­sy­mys

Ju­ma­lan ar­mo, evan­ke­liu­mis­ta kum­pu­a­va voi­ma, aut­taa jo­ka­päi­väi­ses­sä tais­te­lus­sa syn­tiä vas­taan. Tu­kea tuo­vat myös us­ko­vais­ten kes­ki­näi­nen yh­teys ja rak­kaus sekä Ju­ma­lan sana, jota seu­rois­sa lu­e­taan ja se­li­te­tään.

– Seu­rat ei­vät ole tek­ni­nen suo­ri­tus vaan yh­tei­ses­sä ko­koon­tu­mi­ses­sa me olem­me ko­koon­tu­neet ruo­ka­pöy­dän ää­reen evan­ke­liu­min al­le. Em­me vain “har­ras­ta rau­ha­nyh­dis­tys­toi­min­taa” vaan Sii­o­ni on pal­jon enem­män.

Vaik­ka syn­nin vaa­rat ovat to­del­li­sia ja jat­ku­vas­ti läs­nä ih­mi­sen elä­mäs­sä, Jee­suk­sen puhe ope­tus­lap­sil­le oli va­loi­sa, tur­vaa­va ja roh­kai­se­va, huo­mi­oi Töl­li. Jee­sus tun­si las­ten­sa vai­vat tä­hän het­keen ja maa­il­man lop­puun saak­ka.

Lä­he­tys­teh­tä­väs­sä reis­suil­la­kin

Ko­kouk­ses­sa käy­tiin vil­kas kes­kus­te­lu. Heik­ki Jär­vi­nen muis­tut­ti pu­heen­vuo­ros­saan, min­kä ta­kia Ju­ma­la pi­tää us­ko­vai­sia ih­mi­siä pa­han maa­il­man kes­kel­lä. Syy­nä on lä­he­tys­teh­tä­vä, joka kuu­luu jo­kai­sel­le us­ko­vai­sel­le hä­nen omal­la pai­kal­laan. Jär­vi­nen kan­nus­ti eri­tyi­ses­ti nuo­ria:

– Teil­lä­kin on tämä teh­tä­vä, mis­sä sit­ten reis­saat­te ja rei­laat­te­kin.

Rai­mo Torn­berg kiin­nit­ti huo­mi­o­ta sa­maan teh­tä­vään. Alus­tus­ta kuun­nel­les­sa Torn­ber­gin mie­leen pa­lau­tui, et­tä “mi­nä­hän olen tääl­lä tai­vas­ta var­ten”.

– Mi­nul­la on ar­vo­kas teh­tä­vä, vaik­ka koen heik­kout­ta us­kon tun­nus­ta­mi­ses­sa. Epäi­lys­ten ja kiu­saus­ten kes­kel­lä­kin saam­me näh­dä, mi­ten Ju­ma­la siu­naa ja joh­dat­taa. Täs­sä val­ta­kun­nas­sa kan­nat­taa va­el­taa.

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­ta li­sää 3.7. il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hes­sä.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

KatriIsopahkala
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys