JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Evan­ke­liu­min työ ete­nee Ruot­sis­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
2.12.2015 14.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123222820151202140000

SFC:n joh­to­kun­ta piti ko­kouk­sen sekä pu­hu­jien, joh­to­kun­tien jä­sen­ten ja vas­tuu­hen­ki­löi­den vir­kis­tys­päi­vän Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

SRK:n työ­va­li­o­kun­nan jä­sen Ju­ha­ni Liuk­ko­nen osal­lis­tui joh­to­kun­nan ko­kouk­seen ja piti vir­kis­tys­päi­vän alus­tuk­sen ai­hees­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan osal­li­suus. Liuk­ko­nen toi SRK:n ja Suo­men Ju­ma­lan las­ten ter­vei­set ko­kouk­sel­le sekä ker­toi ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta.

SFC:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Löp­pö­nen vä­lit­ti ter­vei­siä sekä ker­toi SRK:n ja SFC:n (Sve­ri­ges Frids­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on) lo­ka­kui­ses­ta yh­teis­työ­ko­kouk­ses­ta.

Jul­kai­sut ja lei­rit kut­su­vat

SFC:n jul­kai­su­työ ete­nee suun­ni­tel­mien mu­kaan, ja en­si vuo­del­le on suun­nit­teil­la uu­sia jul­kai­su­ja. Myös lau­lu­kir­jap­ro­jek­ti ete­nee: ta­voit­tee­na on jul­kais­ta kir­ja di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa vuo­den 2017 ai­ka­na.

Men­nee­nä ke­sä­nä Jäm­sän rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä oli en­nä­tys­mää­rä ruot­sa­lai­sia, 32 nuor­ta. Seu­raa­vi­na vuo­si­na mää­rä on pie­nem­pi. Ko­kouk­ses­sa so­vit­tiin, et­tä jat­kos­sa lei­reil­le kut­su­taan pari ruot­sin­kie­lis­tä isos­ta, kun ruot­sa­lai­sia lei­ri­läi­siä on yli 20. Ta­val­li­ses­ti lei­reil­lä on yk­si tulk­ki ja iso­nen.

Jäm­sän opis­tol­la jär­jes­tet­tiin lo­ka­kuus­sa SFC:n nuor­ten­lei­ri, jo­hon osal­lis­tui 20 nuor­ta. Hel­mi­kuus­sa on tu­los­sa ruot­sin­kie­li­nen pu­hu­jien lei­ri.

Yk­si Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta

En­si vuon­na SFC:n su­vi­seu­rat pi­de­tään Taa­lain­maal­la 6.–8. tou­ko­kuu­ta. SFC kut­suu sin­ne kak­si pu­hu­jaa Suo­mes­ta ja SRK ja LLC lä­het­tä­vät mo­lem­mat yh­den. Näi­den li­säk­si seu­rois­sa pal­ve­lee nel­jä pu­hu­jaa Ruot­sis­ta.

Joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa iloit­tiin Ju­ma­lan siu­nauk­ses­ta.

– Saim­me ko­kea, et­tä hän oli hen­ken­sä kaut­ta läs­nä ja et­tä yh­tei­nen us­ko ja ym­mär­rys yh­dis­tä­vät mei­dät yh­dek­si Ju­ma­lan seu­ra­kun­nak­si, ker­rot­tiin SFC:n tie­dot­tees­sa.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys