JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hä­dän kes­kel­lä syn­ty­nyt Su­vi­vir­si soi nyt ver­kos­sa ja pi­hoil­la

Uutiset
23.5.2020 7.45

Juttua muokattu:

22.5. 13:59
2020052213595420200523074500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Su­vi­vir­si on osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­net­tä ja mo­nil­le tär­keä lau­lu siir­ryt­tä­es­sä ke­vääs­tä ke­sään.  Ku­lu­van vuo­den poik­keu­so­lois­sa vir­si soi eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa, mut­ta myös par­vek­keil­la, pi­hoil­la ja luok­ka­huo­neis­sa.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­mal­le Su­vi­vir­si pa­laut­taa mie­leen tär­kei­tä muis­to­ja kou­lu­a­joil­ta ja al­ka­vas­ta ke­sä­lo­mas­ta.

– Vir­ren sa­nat kan­nus­ta­vat luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen sekä kun­ni­oit­ta­maan luon­toa ja kiit­tä­mään sen Luo­jaa, hän to­te­aa.

Alun pe­rin Su­vi­vir­si ei liit­ty­nyt kou­luun, lak­ki­ai­siin ja ke­vät­to­dis­tuk­siin. Vir­si syn­tyi poik­keu­so­lois­sa kes­kel­lä 1600-lu­vun lo­pun näl­kä­vuo­sia.

– Su­vi­vir­ren sa­nat ovat syn­ty­neet puut­teen ja hä­dän kes­kel­lä. Ne muis­tut­ta­vat, mi­ten riip­pu­vai­sia olem­me luon­nos­ta ja sen an­ti­mis­ta, jot­ka ovat Ju­ma­lan lah­jaa. Sil­ti vir­res­sä on va­loi­sa sävy. Se vah­vis­taa toi­voa ja luot­ta­mus­ta, et­tä kesä tuo mu­ka­naan uut­ta kas­vua ja elä­mää, ark­ki­piis­pa ku­vaa.

Seu­ra­kun­nat ja jär­jes­töt ilah­dut­ta­vat suo­ma­lai­sia Su­vi­vir­si-vi­de­oil­la sekä eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la ym­pä­ri Suo­mea. Mo­net seu­ra­kun­nat haas­ta­vat ih­mi­siä lau­la­maan Su­vi­vir­ren lau­an­tai­na 30.5. kel­lo 18. Lau­laa voi siel­lä, mis­sä sat­tuu tuo­hon ai­kaan ole­maan.

Li­sää ta­pah­tu­mia voi et­siä muun mu­as­sa seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vul­ta.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys