JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hä­meen­lin­nan van­ha rau­ha­nyh­dis­tys sai pur­ku­lu­van

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.7.2019 6.46

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444520190712064600

Vi­sa­kan­kaan ta­lok­si kut­sut­tu ra­ken­nus toi­mi Hä­meen­lin­nan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ko­koon­tu­mis­paik­ka­na vuo­si­na 1980–2012.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus le­vi­si Hä­mee­seen 1940-lu­vul­la Poh­jan­maal­ta. Ny­kyi­nen Hä­meen­lin­nan Rau­ha­nyh­dis­tys ry pe­rus­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 1964.

Al­ku­ai­koi­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ro­ja pi­det­tiin Hä­meen­lin­nan kes­kus­tas­sa Rau­han­ka­dul­la, kes­kus­seu­ra­kun­ta­ta­lon pie­nes­sä ta­ka­huo­nees­sa, myö­hem­min voi­mis­te­lu­sa­lis­sa vä­ki­mää­rän kas­va­es­sa.

– Siel­lä meil­lä oli va­ki­o­vuo­ro sun­nun­tai-il­tai­sin, muis­te­lee syn­ty­pe­räi­nen hä­meen­lin­na­lai­nen Ka­le­vi Wil­lst­röm.

Vä­hi­tel­len tuli aja­tus omas­ta toi­mi­ta­los­ta, ”pääs­tä omil­leen" ja Hä­meen­lin­nan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki os­ti Vi­sa­kan­kaan toi­mi­ta­lon Hä­meen­lin­nan-Va­na­ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­tä vuon­na 1980.

– Al­ku­pe­räi­nen suun­ni­tel­ma oli os­taa myyn­nis­sä ole­va pap­pi­la Myl­ly­mä­en kau­pun­gi­no­sas­ta. Suun­ni­tel­mat kui­ten­kin muut­tui­vat, kun Vi­sa­kan­kaal­la ole­vaa seu­ra­kun­ta­ta­loa tar­jot­tiin os­tet­ta­vak­si, ker­too Wil­lst­röm.

Talo os­tet­tiin huh­ti­kuus­sa, ja ava­jais­seu­ro­ja pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa.

Mo­ni­a­lais­ta toi­min­taa

Vi­sa­kan­kaan talo on ra­ken­net­tu vuon­na 1942. Sen on suun­ni­tel­lut ar­vos­tet­tu ark­ki­teh­ti Mart­ti Vä­li­kan­gas, joka on tun­net­tu muun mu­as­sa Puu-Kä­py­län luo­ja­na. Ra­ken­nus edus­taa sota-ajan jul­kis­ta ra­ken­ta­mis­ta, ja sen jul­ki­si­vul­la näh­tiin ole­van ra­ken­nus­pe­rin­tö­ar­voa.

Ra­ken­nus­ta oli laa­jen­net­tu ja uu­dis­tet­tu vuon­na 1994. En­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­sek­si os­toa ra­ken­nus toi­mi seu­ra­kun­nan ker­ho­ti­la­na. Vii­mei­sim­pä­nä siel­lä toi­mi seu­ra­kun­nan au­to­ker­ho. Lat­ti­an täyt­ti säh­kö­au­to­ra­ta.

Van­hal­la toi­mi­ta­lol­la kä­vi­jöil­lä on mo­nen­lai­sia mu­ka­via ja läm­pi­miä muis­to­ja seu­ra­pai­kas­ta. Seu­rois­sa kävi vä­hän ih­mi­siä, ja kaik­ki tun­si­vat toi­sen­sa hy­vin. Vi­sa­kan­kaan talo si­jait­see myös to­del­la luon­non­kau­niil­la pai­kal­la ai­van Kah­ti­o­lam­men tun­tu­mas­sa.

Eri­koi­suu­te­na ton­tin pe­räl­lä nö­köt­ti myös hir­si­nen pi­ha­sau­na. Ry:n ai­ka­na sau­naa käy­tet­tiin esi­mer­kik­si tal­koi­den jäl­keen vir­kis­täy­ty­mi­seen.

Eräs muis­to van­has­ta ry:stä liit­tyy läm­mi­tyk­seen. Sil­loin toi­mi­ti­laa läm­mi­tet­tiin vie­lä pönt­tö­uu­neil­la. Wil­lst­röm muis­te­lee:

– Usein uu­nit lai­tet­tiin läm­pi­ä­mään hä­mä­läi­sit­täin lii­an myö­hään, ja seu­ro­ja pi­det­tiin vie­lä kyl­mäs­sä sa­lis­sa. Seu­ra­sa­li läm­pe­ni sit­ten seu­raa­vak­si päi­väk­si ja sil­loin ol­tiin jo muu­al­la.

Vi­sa­kan­kaal­la toi­min­ta oli myös ajoit­tain mo­ni­a­la­toi­min­taa seu­ro­jen ohes­sa. Kun Hä­meen­lin­naan muut­ti uu­sia us­ko­vai­sia, he sai­vat käyt­tää toi­mi­ti­laa vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ti­naan, kun­nes sai­vat omat asu­mis­jär­jes­te­lyn­sä kun­toon.

– Keit­tiö oli yh­tei­nen, ja sii­nä sai puo­lin ja toi­sin jous­taa per­he ja seu­ro­jen keit­ti­ö­vuo­ro­lai­set käyt­tä­es­sään yh­teis­tä keit­ti­ö­tä. Li­säk­si il­tai­sin yk­sin ol­les­saan ry:llä hä­mä­rä seu­ra­sa­li ja mas­sii­vi­set urut näyt­ti­vät jän­nit­tä­vil­tä, muis­te­lee eräs ry:llä asu­nut.

Et­sin­näs­sä pur­ku­po­ruk­ka

Vi­sa­kan­kaan toi­mi­ta­lo kävi jä­sen­mää­rän kas­va­es­sa ah­taak­si. Ta­lon ra­ken­teis­ta löy­tyi myös ho­me­vau­ri­oi­ta. Oli ai­ka et­siä uu­si tont­ti ja ra­ken­taa isom­pi ja toi­mi­vam­pi toi­mi­ta­lo. Uu­den toi­mi­ta­lon ava­jai­sia vie­tet­tiin vuon­na 2012.

Van­ha Vi­sa­kan­kaan tont­ti jäi odot­ta­maan uu­sia tuu­lia. Tont­ti kaa­voi­tet­tiin uu­sik­si ja ja­et­tiin pien­ta­lo­ton­teik­si. Sil­loin van­ha ja ho­me­vau­ri­oi­nen toi­mi­ti­la ha­lut­tiin pu­ret­ta­vak­si. Mu­se­o­vi­ras­to har­kit­si ta­lon koh­ta­loa pit­kään ja myön­tyi har­kin­nan jäl­keen puol­ta­maan pur­ka­mis­pää­tös­tä. Tä­män lau­sun­non saat­te­le­ma­na kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­ta teki ke­sä­kuus­sa pää­tök­sen, et­tä ra­ken­nus voi­daan pur­kaa. Nyt on et­sin­näs­sä so­pi­va pur­ku­po­ruk­ka ra­ken­nuk­sel­le.

Vie­lä het­ken nö­köt­tää van­ha Vi­sa­kan­kaan toi­mi­ta­lo pai­koil­laan ja siir­tyy sit­ten his­to­ri­an ha­vi­naan. Hä­meen­lin­na­lai­set ovat kii­tol­li­sia Vi­sa­kan­kaan ajan­jak­sos­ta mo­nien sii­hen liit­ty­vien muis­to­jen ja ta­ri­noi­den elä­es­sä mie­lis­sä.

Teks­ti: An­ne Rau­la­mo

Kuva: Is­mo Ki­vi­nie­mi

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys