JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hankasalmen suurpoikaleiri oli iloinen kokemus

Uutiset
25.6.2024 9.00

Juttua muokattu:

24.6. 14:39
2024062414394620240625090000
Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Joni Vikki

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Hankasalmen leirikeskuksen piha täyttyi teltoista ja touhukkaista leiriläisistä.

Joni Vikki

Joni Vik­ki

Han­ka­sal­mi

Tel­tas­sa nuk­ku­mi­nen ja uu­sien ka­ve­rei­den kans­sa vie­tet­ty ai­ka jäi­vät mie­leen Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tyl­tä suur­poi­ka­lei­ril­tä.

Iso-Hert­tu -jär­ven ran­nal­la käy ju­han­nus­vii­kol­la iloi­nen vils­ke, kun kak­si­sa­taa poi­kaa kier­tää teh­tä­vä­ras­te­ja lei­ri­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä. Telt­ta­kun­tien li­put lie­hu­vat kor­ke­al­la. Po­jat ker­to­vat, et­tä ovat saa­neet uu­sia ka­ve­rei­ta lei­ril­tä. Puo­li­jouk­ku­e­tel­tas­sa nu­kut­tu yö­kään ei jän­nit­tä­nyt poi­kia uk­ko­sen jy­ri­näs­tä huo­li­mat­ta, ja he oli­si­vat val­mii­ta läh­te­mään uu­des­taan lei­ril­le.

Lei­ril­lä on pal­jon te­ke­mis­tä

Kun Sa­mu­li Nis­si­nen il­moit­ti poi­kan­sa lei­ril­le, poi­ka vaa­ti isään­sä läh­te­mään mu­kaan. Nis­si­nen on nyt lei­ril­lä yk­si pa­ris­ta­kym­me­nes­tä telt­tai­säs­tä. Hän pi­tää hy­vä­nä, et­tä lei­ril­tä löy­tyy pal­jon te­ke­mis­tä, sil­lä nuo­ret mie­het ovat erit­täin ak­tii­vi­sia. Isien ve­tä­mien mo­ni­puo­lis­ten toi­min­ta­ras­tien li­säk­si iso­set jär­jes­tä­vät eri­lai­sia tau­ko­pe­le­jä, ku­ten jal­ka­pal­loa ja säh­lyä. Eri­tyis­tä kiin­nos­tus­ta he­rät­ti myös vir­ka­val­lan esit­te­ly, jos­sa po­jat pää­si­vät nä­ke­mään po­lii­sin ja puo­lus­tus­voi­mien toi­min­taa.

Iso­se­na 8–12-vuo­ti­ail­le lei­ri­läi­sil­le toi­mi­va Ee­mil Nau­ma­nen piti eri­tyi­ses­ti en­si­a­pu­ras­tis­ta ja raa­mat­tu­vi­sas­ta, jois­sa lei­ri­läi­set oli­vat to­del­la tai­ta­via. Nau­ma­nen ke­huu mu­ka­vaa ja tou­hu­kas­ta po­ruk­kaa hy­väs­tä lei­ris­tä.

– Kan­nat­taa läh­teä suur­poi­ka­lei­ril­le, jos ei ole en­nen käy­nyt, ja ha­lu­aa tu­tus­tua uu­siin ys­tä­viin, Nau­ma­nen ke­hot­taa.

Tär­keä sa­no­ma Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta

– Oh­jel­mas­sa pi­de­tään myös tär­kein sa­no­ma mu­ka­na, Nis­si­nen ker­too.

Ju­ma­lan sana toi­mii pe­rus­ta­na täl­lä­kin lei­ril­lä, vaik­ka lei­ri on tyy­lil­tään toi­min­nal­li­nen. Har­taus­het­ket ja alus­tuk­set pi­de­tään so­pi­van mit­tai­si­na, et­tä nii­hin jak­saa kes­kit­tyä. Tär­keä sa­no­ma tu­lee esiin myös pe­leis­sä ja ras­ti­teh­tä­vis­sä. Ju­han­nus­seu­ro­ja var­ten pys­ty­te­tys­sä seu­ra­tel­tas­sa on hyvä hil­jen­tyä pi­tä­mään har­tauk­sia suu­rel­la jou­kol­la.

– Kai­kil­la on ol­lut ki­vaa. Vaik­ka vii­me yö­nä yö­u­net jäi­vät ly­hy­ek­si hyt­tys­ten ta­kia, niin ei ole ol­lut mur­jot­ta­jia, Nis­si­nen jat­kaa.

Ke­säi­sen sään ta­voin myös tun­nel­ma lei­ri­kes­kuk­sel­la on läm­min. Piha-alu­eel­la kuu­luu ilois­ta tem­mel­lys­tä, ra­vin­to­la­ka­tok­ses­ta lei­jai­lee juu­ri val­mis­tu­neen gril­li­mak­ka­ran tuok­su. Il­mas­sa voi tun­tea huo­let­to­muu­den, kun suur­poi­ka­lei­ril­lä nau­ti­taan yh­tei­ses­tä ajas­ta ja us­kos­ta. Ju­ma­la on siu­nan­nut run­saas­ti tätä lei­riä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys