JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jä – en­sim­mäi­nen vi­ra­no­maislenk­ki aut­ta­mi­sen ket­jus­sa

Uutiset
14.2.2021 9.55

Juttua muokattu:

14.2. 10:06
2021021410060220210214095500
Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Kuva haastateltavilta

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Meeri Häyrynen ja Matias Sivula työskentelevät hätäkeskuslaitoksessa Oulussa. Heillä on kokemusta myös Suviseurojen turvapäivystyksessä. – Suviseuravieraat ovat hienosti oppineet myös itse soittamaan 112:een, jos tarvitaan kiireellistä apua. Näissä tilanteissa meidän tehtäväksi on jäänyt huolehtia hälytysajoneuvon esteetön pääsy kohteeseen.

Kuva haastateltavilta

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Syn­ty­mä, kuo­le­ma ja eri­lai­set on­net­to­muu­det ovat hä­tä­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien jo­ka­päi­väis­tä ar­kea. Jo­kai­seen pu­he­luun tu­lee skar­pa­ta.

Mee­ri Häy­ry­nen toi­mii hä­tä­kes­kus­tie­to­jär­jes­tel­män alu­e­pää­käyt­tä­jä­nä Ou­lus­sa. Hä­nen työn­ku­vaan­sa kuu­luu esi­mer­kik­si päi­vys­tä­jien laa­dun­val­von­ta, tie­to­jär­jes­tel­mään kou­lut­ta­mi­nen sekä tie­to­jär­jes­tel­män uu­sien omi­nai­suuk­sien tes­taa­mi­nen.

Häy­ry­nen on työs­ken­nel­lyt hä­tä­kes­kuk­ses­sa yli 15 vuot­ta. Kun hän en­si­hoi­ta­ja­na läh­ti Kuo­pi­oon opis­ke­le­maan hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jäk­si, puo­li­so ja van­hin ty­tär ot­ti­vat vas­tuun per­heen pie­nim­mis­tä. Päi­vi­sin per­hees­sä oli myös kun­nal­li­nen per­he­päi­vä­hoi­ta­ja.

– Jo­kai­ses­sa kuu­des­sa hä­tä­kes­kuk­ses­sa on vä­hin­tään nel­jä asi­an­tun­ti­jaa kes­kuk­sen koos­ta riip­pu­en. Tämä asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa työs­ken­te­le­mi­nen on tii­mi­työ­tä, Häy­ry­nen taus­toit­taa.

Häy­ry­nen eh­ti työs­ken­nel­lä päi­vys­tä­jä­nä ja sa­lin eri roo­leis­sa 11 vuot­ta en­nen ny­kyi­siä teh­tä­vi­ään.

– It­se hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jän työ on to­del­la mie­len­kiin­tois­ta, jo­kai­seen pu­he­luun tu­lee skar­pa­ta ja jo­kai­nen työ­vuo­ro on eri­lai­nen, hän ker­too.

Ma­ti­as Si­vu­la työs­ken­te­lee Ou­lun hä­tä­kes­kuk­ses­sa päi­vys­tä­jä­nä. Hän ko­kee työn­sä mie­len­kiin­toi­sek­si ja vaih­te­le­vak­si.

– Työ­tä teh­dään avo­kont­to­ris­sa, jos­sa jo­kai­sel­la on oma pöy­tä. Kuu­lok­keet pääs­sä odo­te­taan pu­he­lua. Pi­tää ol­la val­mii­na no­pe­aan toi­min­taan, jos soit­ta­jal­la on kii­reel­lis­tä apua vaa­ti­va hä­tä­ti­lan­ne. Pal­jon kui­ten­kin on myös pu­he­lui­ta, jois­sa ei ole var­si­nai­nen hätä, vaan soit­ta­ja tar­vii esi­mer­kik­si neu­von­taa, Si­vu­la va­lot­taa.

– Työs­sä pa­ras­ta on se, kun saa il­moit­ta­jan toi­mi­maan an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan ja hän saa avun, hän li­sää.

Häy­ry­nen kat­soo sa­maa asi­aa hie­man eri nä­kö­kul­mas­ta:

– Pa­ras­ta työs­sä­ni on se, kun olen kou­lut­ta­nut esi­mer­kik­si meil­lä aloit­ta­nut­ta po­lii­sia tie­to­jär­jes­tel­män käyt­töön ja hän ky­ke­nee ot­ta­maan vas­taan hä­tä­pu­he­lun. Kou­lu­tusp­ro­ses­si on pit­kä, usei­ta viik­ko­ja. Kou­lu­tet­ta­vat saa­vat pe­reh­dy­tyk­sen­sä sa­lis­sa yli­päi­vys­tä­jien tu­ke­ma­na.

Pu­he­luis­sa voi tul­la eteen mo­nen­lais­ta. Si­vu­la ker­too:

– Jos pu­he­lu jää vai­vaa­maan, voi pyy­tää de­fu­sing-kes­kus­te­lua. Sii­nä käy­dään kou­lu­tuk­sen saa­neen hen­ki­lön kans­sa läpi pu­he­lun asi­at.

Häy­ry­sel­lä on ko­ke­mus­ta näis­tä­kin kes­kus­te­luis­ta. Hän to­te­aa, et­tä syn­ty­mä, kuo­le­ma ja eri­lai­set on­net­to­muu­det ovat työs­sä lä­hes jo­ka­päi­väis­tä ar­kea.

– Sil­loin kun työs­ken­te­lin esi­mie­he­nä sa­lis­sa, piti ol­la her­käl­lä kor­val­la, mi­ten ku­kin päi­vys­tä­jä re­a­goi eri­lai­sis­sa vaa­ti­vis­sa ti­lan­teis­sa. Muis­tu­tin­kin, et­tä mi­nul­le voi soit­taa vaik­ka kes­kel­lä yö­tä, jos joku asia jää mie­ti­tyt­tä­mään, Häy­ry­nen muis­te­lee.

Työ on psyyk­ki­ses­ti rank­kaa ei­kä kol­mi­vuo­ro­työ sovi kai­kil­le. Hä­tä­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­lee eri­lai­sia ih­mi­siä, nuo­ria ja van­ho­ja.

– Pu­he­lun kä­sit­te­lys­sä aut­taa myös elä­män­ko­ke­mus, mut­ta hä­tä­kes­kuk­ses­sa kä­si­tel­lään pu­he­lu vi­ra­no­mais­ten laa­ti­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti, Häy­ry­nen täh­den­tää.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä li­säk­si, mil­lais­ta on vuo­ro­työ sekä mil­tä näyt­tää Su­vi­seu­ro­jen tur­va­päi­vys­tyk­ses­sä.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys