JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Helsingin rauhanyhdistys on ottanut opiskelijahinnat käyttöön

Uutiset
5.1.2023 8.55

Juttua muokattu:

5.1. 07:33
2023010507333920230105085500

Hel­sin­gin joh­to­kun­nan lä­het­tä­mäs­sä jou­lu­kuun uu­tis­kir­jees­sä iloi­taan, et­tä seu­ra­toi­min­ta pyö­rii taas en­ti­seen ta­paan il­man ra­joi­tuk­sia. Myy­jäi­siä on pi­det­ty, ja työ­voi­maa on rek­ry­toi­tu ak­tii­vi­ses­ti.

Ko­ro­na-ai­ka­na keit­ti­ö­ryh­mien hen­ki­lö­mää­rä pie­ne­ni noin sa­dal­la hen­ki­löl­lä, mikä ai­heut­ti haas­tei­ta kah­vi­tar­joi­lun jär­jes­tä­mi­sis­sä. Syk­syn ai­ka­na on saa­tu rek­ry­toi­tua uu­sia keit­ti­ö­vuo­ro­lai­sia täyt­tä­mään hen­ki­lö­va­jaus­ta, muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka­lai­sia saa­daan vuo­den alus­ta mu­kaan täy­den­tä­mään ryh­miä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pyö­rii ”ko­tout­ta­mi­soh­jel­ma”, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on saa­da seu­ra­vie­raat tun­te­maan olon­sa ko­toi­sak­si ja ter­ve­tul­leek­si seu­roi­hin. Esi­mer­kik­si ter­veh­ti­mi­nen ja toi­sen huo­mi­oon ot­ta­mi­nen on mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa, jot­ta kai­kil­la oli­si hyvä ol­la.

Syk­syl­lä otet­tiin ruo­ka- ja kah­vi­tar­joi­lus­sa opis­ke­li­ja­hin­nat käyt­töön opis­ke­li­ja­kort­tia vas­taan.

– Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen oman toi­min­nan tuo­tot ovat täl­lä het­kel­lä oman toi­min­nan tu­lo­ja sel­väs­ti pie­nem­mät. Ha­lu­am­me sii­tä huo­li­mat­ta tu­kea opis­ke­li­joi­den mah­dol­li­suut­ta kes­kus­te­lui­hin kah­vi/tee/me­hu­kup­pos­ten ää­rel­lä kah­vi­os­sam­me, sa­noo joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Fri­man.

Di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta jär­jes­ti eri­lais­ten eh­do­tus­ten jäl­keen ko­kei­lu­na ai­kuis­ten il­lan mar­ras­kuus­sa. Ti­lai­suu­teen odo­tet­tiin kah­ta­kym­men­tä hen­ki­löä, mut­ta sin­ne saa­pui 120 ai­kuis­ta. Il­lan ai­ka­na löy­tyi myös ha­luk­kai­ta toi­min­nan jat­ka­jia. Joh­to­kun­ta to­te­aa, et­tä ai­kuis­te­nil­ta­kon­sep­tia kan­nat­taa jat­kaa nais­ten- ja mies­te­nil­to­jen ohel­la.

Joh­to­kun­ta on kes­kus­tel­lut ja päät­tä­nyt edis­tää nuor­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä va­lit­tui­na lau­an­tai-il­toi­na. Il­toi­hin kuu­lui­si avoin il­ta­ky­lä au­to­tal­lis­sa. Täl­lä tu­et­tai­siin nuor­ten tar­vet­ta va­paa­muo­toi­siin koh­taa­mi­siin.

6.2.2023

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6

Viikon kysymys