JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Her­ran siu­naus nä­kyi Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­sa

Martikainen Päivi
Uutiset
28.6.2019 14.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190628143100

Li­put ko­ho­si­vat ava­jais­ten kun­ni­ak­si sel­ke­äs­sä sääs­sä. Ne­li­tu­hat­paik­kai­nen iso­telt­ta oli täyn­nä vä­keä.

Mu­hok­sen Su­vi­seu­rat avan­nut SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la mai­nit­si, et­tä su­vi­seu­ra­vii­kon­lop­pu on mo­nel­le vuo­den ko­ho­koh­ta.

– Eri­tyi­ses­ti lap­set ovat odot­ta­neet seu­ro­jen al­ka­mis­ta jopa jou­lus­ta as­ti. Mat­kaan on val­mis­tau­dut­tu huo­lel­la.

Tas­ki­la si­tee­ra­si ava­jais­pu­hees­saan Il­mes­tys­kir­jan lu­kua 21: ”Minä olen a ja o, al­ku ja lop­pu. Sil­le, jol­la on jano, minä an­nan lah­jak­si vet­tä elä­män ve­den läh­tees­tä.”

Hän to­te­si, et­tä Ju­ma­la on luo­nut kai­ken sa­nal­laan, mut­ta luo jat­ku­vas­ti myös uut­ta elä­mää ja on elä­män yl­lä­pi­tä­jä.

– Maa­il­man­kaik­keus il­man Ju­ma­laa on mah­do­ton. Saam­me ol­la joka päi­vä Ju­ma­lan huo­len­pi­don koh­tee­na. Hän ei ole ka­dot­ta­nut otet­taan maa­il­mas­ta.

Elä­män vet­tä tar­jol­la

Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma koos­tuu Tas­ki­lan mu­kaan sii­tä, et­tä pu­hu­taan Raa­ma­tun joh­dol­la van­hois­ta asi­ois­ta, jot­ka ovat yhä ajan­koh­tai­sia.

– Jee­suk­sen seu­raa­jat ja­ka­vat sitä, mitä ovat it­se saa­neet lah­jak­si. Kun ha­lu­at us­koa, Ju­ma­lan Ka­rit­sa vie si­nut elä­män ve­den ää­rel­le, jos elä­mä on kul­jet­ta­nut pois­päin Ju­ma­las­ta.

Hän to­te­si, et­tä moni ru­koi­lee täl­lä­kin het­kel­lä lä­heis­ten­sä puo­les­ta.

Keko ra­ken­tuu kor­sis­ta

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Aho toi­vot­ti seu­ra­vä­en pää­toi­mi­kun­nan ja jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta ter­ve­tul­leek­si.

– Su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyt ovat osoit­ta­neet, kuin­ka te­ho­kas ja tur­val­li­nen yh­teis­kun­ta meil­lä on. Myös kan­san­kirk­kom­me on an­ta­nut tuen työl­le, jota teem­me tääl­lä seu­rois­sa, Aho mai­nit­si.

Hän kiit­ti jär­jes­tä­viä rau­ha­nyh­dis­tyk­siä, tal­koo­lai­sia, maa­no­mis­ta­jia sekä mui­ta yh­teis­työ­ta­ho­ja.

– Jo­kai­nen on tuo­nut kor­ten­sa ke­koon. Ta­voit­tee­na on ol­lut luo­da vas­tuul­li­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma, jos­sa seu­ra­vie­rai­den on hyvä ol­la. Vi­ra­no­mai­set ovat an­ta­neet tar­vit­ta­vat oh­jeet.

Aho ki­teyt­ti, et­tä pää­a­sia on, et­tä seu­rois­sa kai­kui­si saar­na syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

–Toi­vom­me, et­tä Ju­ma­lan sana voi­si lä­hes­tyä jo­kais­ta, toi­vot­taa si­nul­le, seu­ra­vie­ras: ”Her­ra siu­nat­koon si­nua”.

Yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mus

Tuo­re piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo toi Su­vi­seu­roi­hin Ou­lun hiip­pa­kun­nan ter­veh­dyk­sen. Hän ker­toi äs­ket­täi­ses­tä vie­rai­lus­taan SRK:n lei­ri­kes­kuk­ses­sa Sii­ka­tör­mäl­lä, jos­sa oli tu­tus­tu­mas­sa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­seen rip­pi­kou­lu­työ­hön.

– Kuin­ka tär­ke­ää on­kaan ko­kea vie­raan­va­rai­suut­ta ja sitä, et­tei ole koh­taa­mil­leen ih­mi­sil­le vie­ras, vaan saa yh­tä läm­pi­män ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sen kuin minä Sii­ka­tör­mäl­lä.

Vie­rai­lus­ta tuli hä­nen mie­leen­sä Efe­so­lais­kir­jeen koh­ta: ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät” (2:19).

Kes­ki­ta­lo to­te­si, et­tä kaik­kein tär­kein asia on, et­tä Ju­ma­la ot­taa syn­ti­sen ih­mi­sen avo­sy­lin vas­taan.

Po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus esil­lä

Kes­ki­ta­lo ot­ti esiin ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta kir­kon si­säl­lä.

– Kas­va­va huo­len ai­heem­me kir­kos­sa on, et­tä yh­teis­kun­nas­sa näyt­tää vah­vis­tu­van ne­ga­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den aja­tus.

Tä­män var­joon näyt­tää jää­vän pe­rus­tus­lain tur­vaa­ma oi­keus har­joit­taa us­kon­to­aan.

– Jul­ki­sel­la val­lal­la on vel­voi­te tu­kea tä­män pe­ru­soi­keu­den to­teu­tu­mis­ta myös yh­tei­sis­sä jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, ku­ten kou­lus­sa ja päi­vä­hoi­dos­sa.

Kes­ki­ta­lo toi­voi, et­tä kas­va­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set voi­si­vat vai­kut­taa ra­ken­ta­vas­ti asi­aan. Hän ker­toi ym­mär­tä­vän­sä, et­tä kir­kon si­säi­set ris­ti­rii­dat voi­vat ai­heut­taa ky­sy­myk­sen ”on­ko kirk­ko vie­lä mi­nun­kin kirk­ko­ni”.

– Olen ai­na ar­vos­ta­nut täs­sä he­rä­tys­liik­kees­sä vah­vaa si­tou­tu­mis­ta kir­kon jä­se­nyy­teen ja vas­tuun kan­ta­mis­ta kir­kon asi­ois­ta eri ta­soil­la.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

PäiviMartikainen
14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys