JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hyvä oma­tun­to on pa­ras pää­na­lu­nen

Kalliokoski Toivo
Uutiset
8.12.2015 11.35

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123225920151208113500

Haa­pa­jär­vi­siä nuo­ria ko­koon­tui lu­mi­sa­tei­se­na per­jan­tai-il­ta­na, 4. jou­lu­kuu­ta, rip­pi­kou­lun käy­nei­den nuor­ten kes­kus­te­luil­taan An­ja ja Pert­ti Vänt­ti­läl­le. Pai­kal­la oli noin 20 nuor­ta. Kes­kus­te­lun ai­heek­si Jyr­ki Nii­ni­kos­ki piti ly­hy­en alus­tus­pu­heen­vuo­ron ai­hees­ta Fyy­si­nen, hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen hy­vin­voin­ti.

En­nen alus­tus­ta Jyr­ki Nii­ni­kos­ki esit­ti kol­me ky­sy­mys­tä poh­dit­ta­vak­si: Mi­ten huo­leh­din omas­ta ja tois­ten ter­vey­des­tä? Mi­ten huo­mi­oi­da ja huo­leh­tia avun­tar­pees­sa ole­vas­ta? Mis­tä apu?

Ta­sa­pai­nois­ta huol­toa

Kuu­lim­me alus­tuk­ses­sa, et­tä ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, jo­hon si­säl­tyy fyy­si­nen, hen­ki­nen sekä hen­gel­li­nen puo­li. Jo­kai­nen osa näis­tä tar­vit­see oman­lais­ta hoi­toa ja huo­len­pi­toa.

– Pa­nos­te­taan­ko eh­kä lii­kaa­kin fyy­si­seen kun­tou­tuk­seen ja toi­set jää­vät vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le? ky­se­li alus­ta­ja.

Fyy­si­sen kun­non ele­ment­te­jä ovat lepo, lii­kun­ta ja ra­vin­to. Kun nämä kol­me ovat ta­sa­pai­nos­sa, se edis­tää myös hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä hy­vin­voin­tia.

Mi­ten käyt­tää ai­kaan­sa näi­hin kol­meen? Apu­na ovat esi­mer­kik­si hy­vät ys­tä­vät, ta­sa­pai­noi­nen koti, hyvä il­ma­pii­ri kou­lus­sa, opis­ke­lus­sa ja työ­pai­kal­la. Kou­lun­käyn­ti saat­taa ra­sit­taa, ja sen lo­maan on syy­tä jär­jes­tää rau­hal­li­sia het­kiä, yh­tei­siä har­ras­tuk­sia ja yh­des­sä­o­loa.

Evan­ke­liu­mis­ta voi­maa

Raa­ma­tun mu­kai­nen us­ko on pa­ras hen­gel­li­sen hy­vin­voin­nin läh­de. Seu­rois­sa ja muis­sa us­ko­vais­ten yh­tei­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa us­ko vah­vis­tuu evan­ke­liu­min saar­nan kaut­ta. Sil­loin luot­ta­mus Ju­ma­laan kas­vaa ja rak­kaus toi­siin vah­vis­tuu.

– Kuu­luu­ko toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­nen mi­nul­le? ky­se­li alus­ta­ja ja jat­koi:

– On tär­keä huo­leh­tia hei­kois­ta ja ol­la saat­ta­ja toi­sil­le: kut­sua mu­kaan, niin et­tei ku­kaan jäi­si yk­sin. Rak­kaus on avoi­muut­ta, suo­ruut­ta ja re­hel­li­syyt­tä.

Kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin, et­tä il­lan ai­he on ajan­koh­tai­nen ja mo­ni­puo­li­nen. Sii­nä tuli esiin muun mu­as­sa se, et­tä on­gel­mis­ta pu­hu­mi­nen hel­pot­taa – kah­den kes­ken vai­keis­ta­kin asi­ois­ta pys­tyy hel­pom­min pu­hu­maan. To­det­tiin myös, mi­ten tär­ke­ää oli­si, et­tei ku­kaan jäi­si yk­sin. Kes­kus­te­lus­sa iloit­tiin sii­tä, et­tä hyvä oma­tun­to on pa­ras pää­na­lu­nen.

Il­ta päät­tyi ta­lon­vä­en mo­ni­puo­li­seen tar­joi­luun. Hyvä mi­nun­kin, tä­män kir­joit­ta­jan, oli siel­lä ol­la ilois­ten ja va­pai­den nuor­ten kans­sa.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys