JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Ihan mahtavat myyjäiset!” – Lapset ja nuoret työntouhussa joka sektorilla

Uutiset
25.11.2023 9.00

Juttua muokattu:

27.11. 10:03
2023112710030620231125090000

Li­min­ka

Meri Ala­ran­ta-Sauk­ko

Li­min­gas­sa teh­tiin erään­lais­ta his­to­ri­aa, kun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin mar­ras­kuus­sa en­sim­mäis­tä ker­taa las­ten ja nuor­ten omat myy­jäi­set.

Idea eri­tyi­ses­tä myy­jäis­ta­pah­tu­mas­ta syn­tyi vii­me ke­vää­nä Ra­nu­an opis­tol­la jär­jes­te­tys­sä poh­jois­ten alu­ei­den yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa.

– SRK:n ta­hol­ta il­mais­tiin huo­li sii­tä, et­tä lap­set ja nuo­ret jää­vät ny­ky­ään hel­pos­ti ul­ko­puo­lel­le rau­ha­nyh­dis­tys­ten tal­koo­vuo­rois­ta. Sii­nä tuli mie­leen, et­tä jär­jes­te­tään täl­lai­set myy­jäi­set. Ker­roin sa­man tien ide­as­ta vie­res­sä is­tu­neel­le Sari Kur­til­le, joka in­nos­tui myös, Ul­la Kal­li­o­kos­ki ker­too.

Näin alet­tiin suun­ni­tel­la myy­jäi­siä, jois­sa lap­set ja nuo­ret ovat työn­tou­hus­sa joka sek­to­ril­la. Ai­kui­sia oli toki mu­ka­na aut­ta­mas­sa, mut­ta ”nuo­ri­so-osas­to” huo­leh­ti myy­jäi­sis­sä kai­kes­ta suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen. Etu­kä­teen ko­koon­nut­tiin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le val­mis­te­le­maan myy­jäi­siä: lei­po­maan, pus­sit­ta­maan kark­ke­ja ja pop­cor­ne­ja, as­kar­te­le­maan sekä har­joit­te­le­maan myy­jäis­ten lau­lu­het­ken oh­jel­mis­toa.

Nä­kö­a­la avau­tui hy­tis­tä

Myy­jäis­päi­vä­nä toi­mi­ta­lol­la kävi mel­koi­nen vils­ke. Yh­teen nurk­kaan vi­ri­tel­tiin hat­ta­ra­ko­net­ta, toi­seen on­gin­ta­pis­tet­tä, pu­hu­ja­ko­rok­keen vie­reen nos­tet­tiin ve­si­saa­vi ko­li­kol­la täh­tää­mis­tä var­ten, ker­ho­huo­nee­seen val­mis­tel­tiin pai­kat kort­tien as­kar­te­li­joil­le ja pi­pa­rei­den ko­ris­te­li­joil­le.

Keit­ti­ös­tä huo­kui her­kul­li­nen ma­ka­ro­ni­laa­ti­kon ja voh­ve­lei­den tuok­su. Pi­hal­la oli mak­ka­ran­pais­to­paik­ka. Sin­ne saa­tiin myös nos­tu­ri, jos­ta myy­jäis­vie­raat pää­si­vät kat­se­le­maan tie­noo­ta lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä. Tuo­tiin­pa uu­deh­kon ko­dan vie­reen myös ihan oi­kea kai­vin­ko­ne, jota myy­jäis­vie­raat pää­si­si­vät päi­vän mit­taan tes­tai­le­maan.

Joka puo­lel­la – si­säl­lä ja ul­ko­na – hää­ri pie­niä ja vä­hän isom­pia ih­mi­siä yh­tei­ses­sä työs­sä. Se oli kau­nis näky.

Lap­set ovat esi­ku­va­na

– Tie­tys­ti täl­lai­nen vaa­tii ai­kui­sil­ta or­ga­ni­soin­tia, mut­ta lap­set ja nuo­ret pys­ty­vät mi­hin ta­han­sa. Oli lii­kut­ta­vaa, mi­ten oma-aloit­tei­ses­ti he tart­tui­vat teh­tä­viin, yh­te­nä puu­ha­nai­se­na toi­mi­nut Mari Nie­me­lä ker­toi.

Myy­jäi­sis­sä lap­set ja nuo­ret toi­mi­vat kuu­lut­ta­ja­na, sä­es­tä­ji­nä, esi­lau­la­ji­na, keit­ti­ö­työn­te­ki­jöi­nä ja kas­sa­hen­ki­löi­nä sekä eri ak­ti­vi­teet­ti­pis­tei­den ve­tä­ji­nä. Jopa har­tau­des­sa oli avus­ta­ja­na ne­los­luok­ka­lai­nen Lou­na Lou­hi­sal­mi, joka luki Raa­ma­tus­ta teks­tin isän­sä Jaak­ko Lou­hi­sal­men har­taus­pu­het­ta var­ten.

Har­taus­het­kes­sä saim­me kuul­la, mi­ten Jee­sus ot­ti sy­liin­sä lap­sia ja siu­na­si hei­tä, vaik­ka ope­tus­lap­set oli­si­vat mie­luum­min hä­tis­tel­leet nämä pois häi­rit­se­mäs­tä Elä­män Her­raa. Jee­sus muis­tut­ti ope­tus­lap­sil­leen, et­tä vain lap­sen­kal­tai­set pää­se­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

– Tämä on mei­dän­kin tär­ke­ää pi­tää mie­les­sä. Lap­set ovat esi­ku­va­na meil­le kai­kil­le, Lou­hi­sal­mi to­te­si.

Yh­des­sä te­ke­mi­nen in­nos­ti

In­nos­tu­nut tun­nel­ma ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­ki oli­vat kä­sin­kos­ke­tel­ta­via koko päi­vän ajan. Ta­va­ra teki kaup­pan­sa ja toi­mi­pis­teil­lä kävi ta­sai­nen ku­hi­na.

Lo­puk­si ko­koon­nut­tiin vie­lä lau­lu­het­keen, joka ete­ni Mari Nie­me­län kir­joit­ta­man Virp­pu­lan Kyyh­ky­pe­räl­le muut­ta­nees­ta uu­des­ta per­hees­tä ker­to­van ta­ri­nan kul­jet­ta­ma­na.

Tyt­tö­jen ja poi­kien lau­lu­ryh­mät joh­ti­vat yh­teis­tä lau­lua kos­ket­ta­vas­ti. Sa­moin nuo­ret pi­a­nis­tit pis­ti­vät pa­ras­taan. Nä­kyi konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten mo­nen­lai­sia lah­jo­ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on nuo­ris­sa­kin su­ku­pol­vis­sa. Ne kan­nat­taa val­jas­taa yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Lue en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä myös, mi­ten lä­hes 80 vuot­ta Sii­o­nin työs­sä mu­ka­na ol­lut myy­jäis­vie­ras koki ta­pah­tu­man.

5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys