JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Iloa ja rohkeutta kirjojen ja musiikin kautta

Uutiset
21.11.2022 10.30

Juttua muokattu:

21.11. 10:25
2022112110255820221121103000
SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

SRK:n julkaisujen tarjonnasta löytyy sopivaa luettavaa ja kuunneltavaa kaiken ikäisillle.

Anni Kälkäjä

Päi­vä­mies

Ou­lu

Uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Yo­u­Tu­be-lä­he­tyk­se­nä SRKnyt-ka­na­val­la sun­nun­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den al­ku­har­tau­den pi­tä­nyt Jari Kup­sa­la toi esil­le sen, kuin­ka kaik­kien on hyvä ruok­kia sie­lua Raa­ma­tun sa­nal­la ja hy­väl­lä kir­jal­li­suu­del­la.

– Odo­tam­me, et­tä saam­me pian jul­kais­ta­vien uu­sien kir­jo­jen ja mu­sii­kin kaut­ta iloa ja roh­keut­ta mat­kal­lem­me, Kup­sa­la tii­vis­ti.

Unis­sa­juok­si­ja tuo esiin tär­kei­tä si­vu­tee­mo­ja

Mil­la Huh­ta­lan esi­kois­ro­maa­nis­sa Unis­sa­juok­si­ja me­dia-alaa opis­ke­le­va Joni et­sii elä­mäl­leen suun­taa kah­den maa­il­man vä­lil­lä. Hän ihas­tuu us­ko­vai­seen Eli­naan, mikä tuo Jo­nin eteen mo­nia ky­sy­myk­siä – ei­vät­kä vas­tauk­set ole ai­na sel­lai­sia, joi­ta hän oli­si osan­nut odot­taa.

Ti­lai­suu­des­sa tuot­teet jul­kis­ti kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la. Hän ku­vai­li Huh­ta­lan ro­maa­nia:

– Kir­joit­ta­ja on osan­nut kos­ket­ta­vas­ti ku­va­ta Jo­nin mie­len­mai­se­maa sekä elä­män tar­koi­tuk­sen ja us­kon mer­ki­tyk­sen poh­din­taa. Hän on saa­nut myös kir­jan mil­jöön, 15 vuo­den ta­kai­sen Ro­va­nie­men kau­pun­gin, ja lu­kui­sat si­vu­hen­ki­löt elä­mään us­kot­ta­va­na ko­ko­nai­suu­te­na.

Pa­lo­la jat­koi, et­tä yk­si­näi­syys, ma­sen­nus ja ko­ke­mus so­si­aa­lis­ten tai­to­jen puut­tees­ta ovat kir­jas­sa tär­kei­tä si­vu­tee­mo­ja.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa kuul­tiin Huh­ta­lan kom­ment­ti sii­tä, kuin­ka hän on pääs­syt aset­tu­maan ul­ko­puo­li­sen ase­maan.

– Se on eh­kä per­soo­na­ky­sy­mys. Olen ai­na ol­lut tark­kai­li­ja­tyyp­pi. Omi­na opis­ke­lu­ai­koi­na kär­sin myös yk­si­näi­syy­des­tä jon­kin ver­ran. Se eh­kä ai­heut­ti sel­lais­ta, et­tä seu­rai­lin ul­ko­a­päin nii­tä ku­vi­oi­ta, Huh­ta­la poh­ti ja to­te­si ky­sei­sen nä­kö­kul­man ole­van hä­nel­le it­sel­leen luon­te­va.

Huh­ta­la ker­toi, et­tä kir­jan taus­tois­sa oli pal­jon hä­nel­le tut­tua: hän opis­ke­li Ro­va­nie­mel­lä yli­o­pis­tos­sa tai­de­puo­lel­la, jos­sa tois­ten kans­sa jut­te­li ja teki hom­mia – mil­jöö­tä ei si­nän­sä tar­vin­nut tut­kia.

– Kar­tas­ta saa­toin sel­vi­tel­lä paik­ko­ja ja Jo­nin juok­su­lenk­ki­reit­te­jä.

Huh­ta­la toi­voo lu­ki­joi­den saa­van ro­maa­nis­taan viih­dyt­tä­vän lu­ku­e­lä­myk­sen, mut­ta myös nä­kö­kul­maa sii­hen, mitä us­ko voi mer­ki­tä ih­mi­sel­le, jol­la ei ole mer­ki­tys­tä elä­mäs­sä.

Ke­tun­po­jat jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan

Ke­tun­poi­kien seik­kai­lut ovat eden­neet sar­jan nel­jän­teen osaan. Ke­tun­po­jat su­sien jäl­jil­lä -kir­jas­sa Sal­la Si­vu­la ku­vaa ys­tä­vä­ne­li­kon kas­va­mis­ta koh­ti mur­ro­si­kää, ja seik­kai­lus­sa on mu­ka­na ai­em­paa jän­nit­tä­väm­piä vi­vah­tei­ta.

Sar­jan ai­em­pien kir­jo­jen ta­voin seik­kai­lu­juo­nen puit­teis­sa kä­si­tel­lään us­ko­na­si­oi­ta ja ajan­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä var­hais­nuor­ten nä­kö­kul­mas­ta.

– Kir­jan yh­te­nä kes­kei­se­nä tee­ma­na ovat eri­lai­set esi­ku­vat, ido­lit, jois­ta voi hel­pos­ti tul­la ny­ky­a­jan epä­ju­ma­lia. Kir­ja tar­jo­aa hy­vän poh­jan kes­kus­tel­la asi­as­ta per­hees­sä, vink­ka­si Pa­lo­la ja ker­toi suo­sit­te­le­van­sa kir­jaa var­hais­nuor­ten li­säk­si hei­dän van­hem­mil­leen ja iso­van­hem­mil­leen.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa myös Si­vu­la roh­kai­si van­hem­pia kes­kus­te­le­maan las­ten­sa kans­sa – ja en­nen kaik­kea kuun­te­le­maan, mitä he ha­lu­a­vat ker­toa.

Si­vu­lan mu­kaan sar­jan nel­jän­nes­sä­kin kir­jas­sa riit­tää am­men­net­ta­vaa sa­mas­ta vii­te­ke­hyk­ses­tä:

– Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat pal­jon ta­ri­noi­ta, eri­lai­sia ta­ri­noi­ta. He tar­vit­se­vat ta­ri­noi­ta myös sii­tä, kuin­ka me säi­lym­me us­ko­mas­sa.

Si­vu­lan mu­kaan lap­set ja nuo­ret viih­ty­vät ta­ri­noi­den jou­kos­sa liik­keen ja te­ke­mi­sen myö­tä – ja mikä on­kaan lap­sil­le mu­ka­vam­paa te­ke­mis­tä kuin seik­kai­le­mi­nen?

– Las­ten maa­il­mas­sa on pal­jon poi­mit­ta­vaa, täh­den­tää Si­vu­la.

Soi­tin­mu­siik­ki il­men­tää isän­maa­ta

Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin myös uu­si ää­ni­te, Isän­maa sä­ve­lin. Se on nel­jäs osa SRK:n soi­tin­mu­siik­ki­sar­jas­sa.

– Täl­lä ää­nit­teel­lä sä­ve­let ker­to­vat isän­maas­tam­me, su­ku­pol­vien pe­rin­nös­tä ja us­kol­li­suu­des­ta isän­maal­le. Le­vyn tee­ma on ajan­koh­tai­sem­pi kuin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa osat­tiin ar­vi­oi­da­kaan, to­te­si Pa­lo­la ja jat­koi:

– Ju­ma­la on siu­nan­nut ja var­jel­lut Suo­men maa­ta ja kan­saa. Täl­lä mu­sii­kil­la ha­lu­am­me kiit­tää maam­me va­pau­des­ta ja ru­koi­lem­me rau­haa myös koko maa­il­maan.

Isän­maa sä­ve­lin -ää­nit­teel­lä on käy­tet­ty mo­ni­puo­li­ses­ti eri soit­ti­mia.

– Eri­tyis­piir­tee­nä on Lum­peen vel­jes­ten vas­kik­var­tet­ti, joka tuo esiin isän­maal­li­sen mu­sii­kin ar­vok­kaan ja har­taan puo­len. Kan­te­le, nok­ka­hui­lu, sel­lo, urut sekä kla­ri­net­ti ja pi­a­no puo­les­taan luo­vat tun­nel­mia ja ku­via Suo­men luon­nos­ta, ku­vai­li Pa­lo­la.

Edel­lis­ten tuot­tei­den li­säk­si su­vi­seu­ra­jul­kai­su Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta jul­kis­tet­tiin sun­nun­tai­na Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen kii­tos­juh­las­sa. Myös Sii­o­nin Jou­lu -leh­ti on il­mes­ty­nyt, ja se on myyn­nis­sä rau­ha­nyh­dis­tys­ten kir­ja­myy­jil­lä ja jul­kai­su­myy­mä­län verk­ko­kau­pas­sa.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus on kat­sot­ta­vis­sa Yo­u­Tu­be-tal­len­teena

tääl­lä.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys