JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Iso­sen teh­tä­vä rip­pi­kou­lus­sa on tär­keä

Kainua Pekka
Uutiset
7.12.2014 6.47

Juttua muokattu:

1.1. 23:49
2020010123490020141207064700

Ra­nu­an opis­tol­le ko­koon­tui 28.–29.11. en­si vuo­den SRK:n rip­pi­kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­taa. Vas­taa­va ti­lai­suus pi­det­tiin myös ai­em­min Jäm­säs­sä. Nämä kou­lu­tuk­set ko­ko­si­vat yh­teen­sä noin 130 rip­pi­kou­lu­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa. Noin puo­let osal­lis­tu­jis­ta oli iso­sia.

Yh­tei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ja isos­ten omas­sa osi­os­sa kes­kus­tel­tiin iso­sen tär­ke­äs­tä roo­lis­ta: isot sis­kot ja vel­jet ovat usein iäl­tään­kin lä­hel­lä rip­pi­kou­lu­lai­sia, ja he ovat rip­pi­kou­lus­sa lei­ri­läis­tä var­ten. Kes­kus­te­luis­sa to­det­tiin, et­tei iso­sen teh­tä­väs­sä ri­man tar­vit­se ol­la lii­an kor­ke­al­la. Ta­val­li­nen us­ko­vai­nen nuo­ri on hyvä iso­nen.

Iso­set osal­lis­tui­vat vilk­kaas­ti kes­kus­te­luun so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta osa­na nuor­ten elä­mää. Heil­lä oli pal­jon ko­ke­mus­ta mo­nis­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­ta ja pal­ve­luis­ta. Kes­kus­te­luis­sa to­det­tiin, et­tä on tär­keä pu­hua rip­pi­kou­lus­sa­kin me­di­as­ta. Muun mu­as­sa pu­he­li­mia ja tab­let­te­ja saa­te­taan käyt­tää myös vä­li­nee­nä rip­pi­kou­lun ope­tus­työs­sä. On tär­ke­ää tie­dos­taa äly­pu­he­lin­ten ja mui­den lait­tei­den hyö­ty­jen li­säk­si myös nii­den kiel­tei­set puo­let.

Rip­pi­kou­lu­jen isän­nät kä­vi­vät läpi tur­val­li­suu­sa­si­oi­ta ja hei­dän teh­tä­vi­ään lei­ril­lä. Ope­tus­hen­ki­lös­tö tu­tus­tui eri­lai­siin rip­pi­kou­lun op­pi­kir­joi­hin ja opet­ta­jan op­pai­siin sekä SRK:n vi­ri­ke­ma­te­ri­aa­liin.

Kurs­sil­la kes­kus­tel­tiin tur­val­li­sen il­ma­pii­rin luo­mi­ses­ta ja vaa­li­mi­ses­ta sekä ryh­mäyt­tä­mi­ses­tä. On tär­ke­ää, et­tä lei­ri­läi­sel­lä on tur­val­lis­ta ja hyvä ol­la. Näin mah­dol­lis­tuu kaik­kein tär­keim­pään asi­aan, rip­pi­kou­lun si­säl­töön, kes­kit­ty­mi­nen. On tär­ke­ää, et­tä rip­pi­kou­lu tar­jo­aa myös hy­vän mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua toi­siin nuo­riin ja saa­da us­ko­vai­sia ys­tä­viä.

Kurs­sin alus­sa to­det­tiin, et­tä kris­til­li­syy­tem­me rip­pi­kou­lu­työ on kas­va­nut jat­ku­vas­ti. Lei­ri­läis­ten mää­rä on li­sään­ty­nyt, ja hen­ki­lö­kun­taa on tar­vit­tu yhä enem­män. On ko­et­tu, et­tä Ju­ma­la on siu­nan­nut työ­tä run­saas­ti. Suu­rin­ta siu­naus­ta on ol­lut se, kun rip­pi­kou­lu­nuo­ri on ko­ke­nut, et­tä Ju­ma­la on vah­vis­ta­nut lei­ril­lä hä­nen oma­koh­tais­ta us­ko­aan.

Lau­an­tai­na Ra­nu­al­la oli kool­la myös jouk­ko en­si vuo­den lei­ri­oh­jaa­jia. Kurs­si päät­tyi yh­tei­seen alus­tuk­seen, joka poh­jau­tui lei­ri­vuo­den 2015 tee­maan: ”Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si”.

Kuva: Jo­han­nes Man­ni­nen

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys