JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Isos­kou­lu­tuk­seen run­saas­ti ha­ki­joi­ta

Uutiset
5.10.2021 15.25

Juttua muokattu:

5.10. 15:22
2021100515220820211005152500
Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Isoskoulutukseen haki tänä vuonna 628 nuorta. Valinnan ulkopuolelle jääneitä rohkaistaan hakeutumaan leireille ja mukaan oman rauhanyhdistyksen toimintaan.

Matias Haaraniemi

Päi­vä­mies

Iso­sik­si ha­lu­taan niin ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta per­soo­nia kuin kah­den kes­ken kes­kus­te­li­joi­ta­kin. Kou­lu­tuk­ses­sa roh­kais­taan ja tu­e­taan löy­tä­mään omat vah­vuu­det.

Ha­ku­ai­ka SRK:n jär­jes­tä­mään isos­kou­lu­tuk­seen päät­tyi 19.9.2021. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ha­ke­muk­sia tuli 628. Tänä vuon­na kou­lu­tuk­seen va­lit­tiin 300 nuor­ta. Va­lin­nat on il­moi­tet­tu nuo­ril­le säh­kö­pos­til­la 24.9.

– On val­ta­van hie­no asia, et­tä niin mo­net nuo­ret ko­ke­vat lei­ri­työn tär­ke­äk­si ja ha­lu­a­vat ke­hit­tää omaa osaa­mis­taan lei­ri­läis­ten par­haak­si, SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la iloit­see.

Kaik­ki voi­vat ha­kea iso­sik­si

Ko­li­kon kään­tö­puo­le­na suu­res­sa ha­ki­joi­den mää­räs­sä on se, et­tä moni mo­ti­voi­tu­nut nuo­ri jäi va­lin­nan ul­ko­puo­lel­le. Va­lin­taan vai­kut­ti en­nen kaik­kea ha­ki­jan ikä, asuin­paik­ka ja su­ku­puo­li. Tyt­tö­jä haki kou­lu­tuk­seen kol­me ker­taa enem­män kuin poi­kia. Eni­ten ha­ki­joi­ta oli ete­läi­sel­tä alu­eel­ta.

Mu­ho­la muis­tut­taa, et­tä iso­sek­si voi kui­ten­kin edel­leen pääs­tä myös il­man kou­lu­tus­ta.

– Ha­lu­an roh­kais­ta nuo­ria, jot­ka jäi­vät va­lin­nan ul­ko­puo­lel­le tänä vuon­na, ha­keu­tu­maan lei­reil­le ja oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan mu­kaan. Iso­sek­si op­pii par­hai­ten toi­mi­mal­la iso­se­na.

Isos­kou­lu­tuk­sen en­sim­mäi­nen osuus on loka-mar­ras­kuus­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa sy­ven­ny­tään kes­kus­tel­len, kuun­nel­len ja toi­mien rip­pi­kou­lun ta­voit­tee­seen sekä iso­sen iden­ti­teet­tiin.

– En­nen kaik­kea roh­kais­taan toi­nen toi­si­am­me iso­sen tär­ke­ään teh­tä­vään. Lei­reil­le tar­vi­taan eri­lai­sia iso­sia. Ei voi­da sa­noa, et­tä on yk­si iso­sen mal­li, poh­tii Mu­ho­la.

Kou­lu­tus pi­de­tään kol­mel­la alu­eel­la: ete­läi­sel­lä, kes­ki­sel­lä ja poh­joi­sel­la. Kai­kis­sa alu­eis­sa kou­lu­tuk­sen run­ko on sama.

Eri­lai­si­na, mut­ta sa­ma­nar­voi­si­na

Ha­ke­muk­sen ky­se­lyn pe­rus­teel­la jo­kai­sel­la iso­sek­si ha­ke­val­la on mie­li­ku­va hy­väs­tä iso­ses­ta. Mu­ho­la ker­too ole­van tär­ke­ää, et­tä nuo­ri op­pii tun­nis­ta­maan omia odo­tuk­si­aan ja nä­ke­myk­si­ään iso­se­na toi­mi­mi­ses­ta. Vie­lä tär­ke­äm­pää on tun­nis­taa omat vah­vuu­det ja haas­teet suh­tees­sa omiin odo­tuk­siin.

– Esi­mer­kik­si ole­tus, et­tä kaik­ki iso­set ovat to­del­la mu­si­kaa­li­sia, ei pidä paik­kaan­sa. Osa iso­sis­ta har­ras­taa mu­siik­kia lau­la­en tai soit­ta­en. Jo­kai­nen voi kui­ten­kin osal­lis­tua lau­luun omal­la ää­nel­lään ja lah­joil­laan.

Toi­se­na esi­merk­ki­nä Mu­ho­la ker­too olet­ta­muk­sen, et­tä kaik­ki iso­set ovat ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta. Iso­sek­si ha­keu­tuu­kin hä­nen mu­kaan­sa kes­ki­mää­räi­ses­ti ulos­päin suun­tau­tu­neem­pia nuo­ria. Hy­vän iso­sen ei kui­ten­kaan tar­vit­se ol­la mas­so­jen viih­dyt­tä­jä, mut­ta jo­kai­sen iso­sen tu­lee roh­kais­tua koh­taa­maan nuo­ria joko pie­nes­sä ryh­mäs­sä tai vaik­ka kah­den kes­ken.

– Tä­tä­kin tai­toa voi ja kan­nat­taa har­joi­tel­la. Näi­tä mie­li­ku­via ja odo­tuk­sia iso­sen toi­min­nas­ta pei­la­taan koko kou­lu­tuk­sen ajan eri nä­kö­kul­mis­ta. Lei­rien läh­tö­koh­ta on se, et­tä jo­kai­nen on Ju­ma­lan luo­ma­na yh­tä ar­vo­kas, ei­kä ke­tään jä­te­tä yk­sin.

Kou­lu­tuk­ses­sa on eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja luo­da ys­tä­vyys­suh­tei­ta eri puo­lel­ta tul­lei­den nuor­ten kans­sa. Tämä sama mah­dol­li­suus on myös muus­sa lei­ri- ja kurs­si­toi­min­nas­sa.

– Ha­lu­an roh­kais­ta jo­kais­ta ha­keu­tu­maan lei­reil­le oma­na ai­nut­laa­tui­se­na it­se­nään, kan­nus­taa Mu­ho­la.

Mi­kä­li olet ha­ke­nut iso­sek­si, et­kä ole saa­nut säh­kö­pos­tia va­lin­nois­ta, tar­kis­ta ros­ka­pos­ti. Jos vies­tiä ei löy­dy, lä­he­tä vies­ti osoit­tee­seen ma­ti­as.mu­ho­la@srk.fi.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­ai­suu­des­saan 6.10 il­mes­ty­väs­sä Päi­vä­mie­hes­sä.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys