JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

It­se­mur­hien mää­rä kas­voi Suo­mes­sa – uu­si apu­muo­to suun­nit­teil­la

Säkkinen Heli
Uutiset
12.1.2018 6.06

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109272820180112060600

Suo­meen suun­ni­tel­laan it­se­mur­hia eh­käi­se­vää kes­kus­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on tar­jo­ta apua it­se­tu­hoi­sis­ta aja­tuk­sis­ta kär­si­vil­le, hei­dän lä­hei­sil­leen sekä it­se­mur­han teh­nei­den omai­sil­le.

Jou­lu­kuun lo­pus­sa jul­kais­tun Ti­las­to­kes­kuk­sen kuo­le­man­syy­ti­las­ton mu­kaan vuon­na 2016 Suo­mes­sa teh­tiin 787 it­se­mur­haa. Lu­ke­ma on yli 50 suu­rem­pi kuin edel­li­se­nä vuon­na. Al­le 25-vuo­ti­aat te­ki­vät 104 it­se­mur­haa.

Suo­men it­se­mur­ha­lu­vut ovat jo pit­kään ol­leet yli EU:n kes­ki­ta­son ja kor­ke­am­mat kuin muis­sa poh­jois­mais­sa. Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ra pe­rus­taa tänä vuon­na it­se­mur­hien eh­käi­sy­kes­kuk­sen, mi­kä­li so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö hy­väk­syy So­si­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kuk­sen avus­tu­seh­do­tuk­sen.

Oi­kea toi­min­ta­ta­pa tie­det­tä­vä

Krii­si­kes­kus­toi­min­to­jen joh­ta­ja Ou­ti Ruis­hal­me Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ras­ta ker­too, et­tä it­se­mur­hien eh­käi­sy­kes­kuk­sen ta­voit­tee­na on eh­käis­tä it­se­mur­hia tar­jo­a­mal­la tu­kea ja apua it­se­tu­hoi­suu­des­ta kär­si­vil­le, it­se­mur­haa yrit­tä­neil­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen sekä it­se­mur­han teh­nei­den omai­sil­le.

It­se­mur­hien eh­käi­sy­kes­kuk­sen ra­hoi­tus mah­dol­lis­taa it­se­mur­haa yrit­tä­neil­le suun­na­tun in­ter­ven­ti­o­mal­lin käy­tön jat­ka­mi­sen Suo­mes­sa. Sveit­si­läis­tut­ki­mus­ten mu­kaan se on vä­hen­tä­nyt uu­den it­se­mur­ha­y­ri­tyk­sen ris­kiä mer­kit­tä­väs­ti. Myös Suo­mes­sa on käyn­nis­sä tut­ki­mus in­ter­ven­ti­os­ta.

It­se­mur­ha­y­ri­tyk­siä on ar­vi­oi­tu ole­van noin kym­men­ker­tai­nen mää­rä it­se­mur­hiin ver­rat­tu­na. Se tar­koit­taa tu­han­sia ih­mi­siä vuo­sit­tain. Ou­ti Ruis­hal­me pai­not­taa, et­tä jo­kai­sen tu­lee tie­tää, mi­ten toi­mia, jos epäi­lee lä­hei­sen­sä ajat­te­le­van it­se­mur­haa.

– It­se­mur­ha-aja­tuk­sis­ta voi suo­raan ky­syä ja var­mis­taa, et­tä it­se­mur­haa ajat­te­le­va saa var­mas­ti apua. No­pe­as­ti saa­ta­vil­la ole­vat pu­he­lin- ja verk­ko­pal­ve­lut ovat akuu­tis­sa ti­lan­tees­sa ar­vok­kai­ta. Niis­tä oh­ja­taan tar­vit­ta­es­sa myös pit­kä­ai­kai­sem­man tuen ja hoi­don pii­riin.

Sel­viy­ty­neet ovat kii­tol­li­sia

Tut­ki­mus­ten mu­kaan it­se­mur­ha trau­ma­ti­soi lä­hi­pii­ris­sä 6–10 hen­ki­löä. It­se­mur­hien eh­käi­se­mi­nen on suo­ma­lai­sen mie­len­ter­veys­työn yk­si mer­kit­tä­vim­piä ky­sy­myk­siä. Ou­ti Ruis­hal­meen mu­kaan it­se­mur­ha­y­ri­tys on usein im­pul­sii­vi­nen ja har­kit­se­ma­ton teko, joka teh­dään akuu­tis­sa krii­si­ti­lan­tees­sa.

– Yri­tyk­sis­tä sel­viy­ty­neet ovat usein kii­tol­li­sia, et­tä hei­dän elä­män­sä ei päät­ty­nyt­kään, hän to­te­aa.

Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ra on esit­tä­nyt kan­sal­lis­ta it­se­mur­hien eh­käi­sy­oh­jel­maa Suo­meen. Oh­jel­man avul­la it­se­mur­hia voi­tai­siin tut­ki­tus­ti vä­hen­tää huo­mat­ta­vas­ti. Val­ti­o­va­rain­va­li­o­kun­ta myön­si jou­lu­kuus­sa 300 000 eu­roa oh­jel­man val­mis­te­luun.

Läh­de: Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ra ry

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys