JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jäi­vät­kö nämä mie­lee­si su­vi­seu­rois­ta?

Martikainen Päivi
Uutiset
30.6.2015 15.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150630151000

SRK:n su­vi­seu­rat jär­jes­tet­tiin 26. – 29. ke­sä­kuu­ta Vaa­sas­sa. Sö­derf­jär­de­nin pel­to­au­kio muut­tui il­ta-au­rin­gon va­los­sa asun­to­vau­nu­jen me­rek­si.

Seu­ra-alu­eel­le al­koi saa­pua vie­rai­ta kes­ki­vii­kos­ta 24. ke­sä­kuu­ta läh­tien. Päi­vän ja yön ai­ka­na sa­toi run­saas­ti, jo­ten ka­lus­toa au­tet­tiin pai­koil­leen trak­to­reil­la ve­tä­mäl­lä.

Per­jan­tai­na ava­jais­ten aluk­si nos­tet­tiin 19 eri maan li­put sal­koi­hin. Tun­nel­ma oli juh­la­va.

Isos­sa­tel­tas­sa pi­det­tiin su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na noin 40 seu­ra­pu­het­ta. Su­vi­seu­ro­jen pää­tar­koi­tuk­se­na on vä­lit­tää kai­kil­le kut­sua kuu­le­maan sa­no­maa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta ja pe­las­tuk­ses­ta. Mat­ti ja Ei­la Aa­to­la sekä Pie­ta ja Ii­da kuun­te­le­mas­sa pu­het­ta.

Pu­hei­den vä­lis­sä lau­let­tiin vir­siä ja Sii­o­nin lau­lu­ja.

Jää­te­lö kävi hy­vin kau­pak­si. Lap­set ah­ke­roi­vat lauk­ku­myy­ji­nä ja sai­vat pal­kak­si li­put, joil­la voi lu­nas­taa il­mai­set jää­te­löt.

Tors­tai­na, per­jan­tai­na, sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na sää oli au­rin­koi­nen ja tuu­li­nen. Suu­rin osa seu­ra­vie­rais­ta ma­joit­tui alu­eel­la asun­to­vau­nui­hin, -au­toi­hin ja telt­toi­hin. Su­vi­seu­rois­sa vie­te­tään lei­rie­lä­mää.

Iso­telt­ta oli per­jan­tai-il­ta­na ää­ri­ään myö­ten täyn­nä. Pu­heen­vuo­ros­sa ko­ros­tui, et­tä Raa­mat­tu ke­hot­taa mei­tä ra­kas­ta­maan ja aut­ta­maan lä­him­mäi­si­äm­me.

Ku­mi­saap­paat oli­vat su­vi­seu­rois­sa tar­peen. Su­vi­seu­rois­sa ta­va­taan pe­rin­tei­ses­ti tut­tu­ja lä­hel­tä ja kau­kaa. Uu­si­a­kin ys­tä­viä voi saa­da.

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se oli ”Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni” (Ps. 27:1). Seu­ra­merk­ki, kes­kus­ken­täl­lä si­jait­se­va juh­la­port­ti ja seu­ra­telt­t­taan ra­ken­net­ta­va pu­hu­jan­ko­ro­ke ovat su­vi­seu­ro­jen pe­rin­tei­siä tun­nuk­sia. Port­ti ja pu­hu­jan­ko­ro­ke saa­vat il­meen­sä seu­ra­mer­kin ele­men­teis­tä.

Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na teh­tiin noin 10 000 työ­vuo­roa, jo­ten työ­voi­ma­toi­mis­tos­sa oli sä­pi­nää. Täs­sä Ma­ti­as Puro il­moit­tau­tui työ­hön.

Lau­an­tai-il­ta­na vä­keä oli pai­kal­la lä­hes 80 000. Vain pie­niä alu­ei­ta jä­tet­tiin mär­kyy­den vuok­si käyt­tä­mät­tä. Jär­jes­tä­jät vuok­ra­si­vat yh­dek­sän heh­taa­ria li­sä­a­lu­et­ta sun­nun­tain päi­vä­vie­rai­den park­ki­pai­kak­si.

Su­vi­seu­rat päät­tyi­vät maa­nan­tai­na 29. ke­sä­kuu­ta. Pää­tös­seu­ro­jen jäl­keen seu­ra-alu­eel­la al­koi­vat pur­ku­tal­koot, joi­den pää­vas­tuu on en­si ke­sän su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­la. En­si vuon­na su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Tor­ni­os­sa, Li­a­kan ky­läs­sä. Näh­dään siel­lä, jos Ju­ma­la suo!

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

PäiviMartikainen
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys