JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jäm­sän opis­toon kor­ke­a­kou­luo­pin­to­lin­ja

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
3.6.2019 10.44

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443920190603104400

Opis­to­vuo­den ai­ka­na voi suo­rit­taa ta­lous­hal­lin­non ja mark­ki­noin­nin opin­not sekä psy­ko­lo­gi­an pe­ru­so­pin­not.

– Idea kor­ke­a­kou­luo­pin­toi­hin läh­ti kah­des­ta suun­nas­ta. Jäm­sään on jo pi­dem­pään haa­veil­tu Reis­jär­ven kal­tais­ta ai­kuis­lin­jaa, mut­ta kos­ka ei ole mie­le­käs­tä pe­rus­taa täy­sin sa­man­lais­ta lin­jaa kuin Reis­jär­vel­lä, meil­le va­li­koi­tui lin­ja, joka Reis­jär­ven ai­kuis­lin­jaa sel­ke­äm­min oh­jaa kor­ke­a­kou­luun.

– Toi­nen ide­an juu­ri on Jäm­sän kau­pun­gin käyn­nis­tä­mä Kor­ke­a­kou­luo­pe­tus­ta Jäm­sään -han­ke, jo­hon pää­sim­me mu­kaan, ker­too Jäm­sän opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la.

Ta­lous­hal­lin­non ja mark­ki­noin­nin opin­not (30 op) suo­ri­te­taan Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

Psy­ko­lo­gi­an pe­ru­so­pin­not (25 op) suo­ri­te­taan Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

– Voi tul­la vuo­dek­si Kor­ke­a­kou­luo­pin­toi­hin suun­taa­val­le lin­jal­le tai voi osal­lis­tua yk­sit­täi­siin opin­to­jak­soi­hin il­ta­o­pin­toi­na, Pa­lo­la avaa.

Li­säk­si opis­to­vuo­den ai­ka­na on mah­dol­li­suus va­li­ta op­pi­ai­nei­ta opis­ton kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta, saa­da val­men­nus­ta aka­tee­mi­seen opis­ke­luun ja osal­lis­tua opin­to­mat­koil­le.

Opis­tol­la an­net­ta­va avoi­men yli­o­pis­ton ja avoi­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun tu­tor- ja lä­hi­o­pe­tus si­säl­tyy opis­to­vuo­den hin­taan, mut­ta jo­kai­nen opis­ke­li­ja mak­saa it­se yli­o­pis­ton pe­ri­mät avoi­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ja avoi­men yli­o­pis­ton opin­to­pis­te­mak­sut.

Lin­ja to­teu­tuu, mi­kä­li täy­si-ikäi­siä, kri­tee­rit täyt­tä­viä opis­ke­li­joi­ta on tu­los­sa vä­hin­tään kym­me­nen. Il­moit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä Jäm­sän opis­ton ko­ti­si­vuil­la 23.4.–31.7.2019.

Jut­tua on päi­vi­tet­ty 5.6.2019 klo 7.29. Haas­ta­tel­ta­van kom­men­tit li­sät­ty.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys