JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen ju­ma­lan­pal­ve­lus: Jee­sus ei ole vain opet­taja vaan pe­las­ta­ja

Uutiset
20.7.2020 13.40

Juttua muokattu:

21.7. 09:48
2020072109480320200720134000

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Jäm­sä

– On­nek­si Jee­sus lä­hes­tyy ja kut­suu mei­tä, Jan­ne Suo­ma­la to­te­si mes­sus­sa Jäm­sän kir­kos­sa.

Sun­nun­tai­nen mes­su oli osa Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen oh­jel­maa. Mes­sus­sa saar­nan­nut Suo­ma­la pu­hui rik­kaan mie­hen ja Jee­suk­sen koh­taa­mi­ses­ta päi­vän evan­ke­liu­min (Mark. 10:17–27) joh­dol­la.

Mies tuli juok­su­jal­kaa Jee­suk­sen luo ja pu­hut­te­li Jee­sus­ta hy­väk­si opet­ta­jak­si, mut­ta läh­ti kes­kus­te­lun jäl­keen syn­kis­ty­nee­nä pois.

Jee­sus – pe­las­ta­ja

Oli­ko mies odot­ta­nut koh­taa­mi­sen Jee­suk­sen kans­sa ole­van toi­sen­lai­nen? Ha­lu­si­ko hän lo­pul­ta Jee­suk­sen vain opet­ta­jak­seen? Sil­lä ta­val­la ih­mi­nen ei pe­las­tu, Suo­ma­la se­lit­ti:

– Ih­mi­nen, joka ot­taa Jee­suk­sen vain opet­ta­jak­seen, mut­ta ei pe­las­ta­jak­seen, jää lain al­le.

Suo­ma­la to­te­si, et­tei Jee­sus­ta ole help­po lä­hes­tyä, mut­ta on­nek­si hän lä­hes­tyy ja kut­suu mei­tä it­se.

– Kun saa ot­taa Ju­ma­lan ar­mon vas­taan, lain ja käs­ky­jen ti­lal­le tu­lee Py­hän Hen­gen kaut­ta ar­mo opet­ta­jak­si. Se ei ope­ta ver­taa­maan ja suo­rit­ta­maan, vaan va­paut­taa us­ko­maan ja ra­kas­ta­en seu­raa­maan Her­raa Jee­sus­ta Kris­tus­ta.

Seu­rat poik­keuk­sel­li­ses­ti opis­tol­la

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja on pi­det­ty vuo­des­ta 1963 al­ka­en. Vuo­des­ta 2017 al­ka­en ne on jär­jes­tet­ty kas­va­neen vä­ki­mää­rän vuok­si Keu­ruul­la, mut­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na seu­rat pi­det­tiin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si jäl­leen opis­tol­la.

Seu­rat oli­vat kuul­ta­vis­sa ra­di­on ja ne­tin kaut­ta. Opis­tol­la oli kui­ten­kin seu­ra­vie­rai­ta kuun­te­le­mas­sa ja tu­ke­mas­sa seu­ra­lau­lua si­ten, et­tä 50 hen­ki­lön vä­ki­mää­rä­ra­joi­tus ei ylit­ty­nyt.

Lue li­sää Jäm­sän opis­to­seu­rois­ta 22.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.


Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton kuu­lu­mi­sia

– Lu­ku­vuo­del­le 2020–2021 oli ha­ki­joi­ta vä­hän yli 300.

– Opis­ke­li­joi­ta ote­taan noin 158.

– Eri­tyi­sop­pi­joi­den opis­to­vuo­si -lin­jaa ei to­teu­te­ta lu­ku­vuon­na 2020–2021.

– Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tot poh­ti­vat yh­des­sä eri­tyis­lin­jo­jen tu­le­vai­suut­ta.

– Ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa on ke­hi­tet­ty ja myös etä­kurs­sien pi­tä­mis­tä on tar­koi­tus jat­kaa.

– Opis­ton mat­ka­park­ki on au­ki elo­kuun lop­puun as­ti.

Li­sä­tie­to­ja opis­ton net­ti­si­vul­ta jam­sa­no­pis­to.fi.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys