JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä: Evan­ke­liu­min voi­mal­la jak­saa myös yk­si­näi­sel­lä var­ti­o­pai­kal­la

Palola Ari-Pekka
Uutiset
10.12.2015 9.30

Juttua muokattu:

1.1. 23:23
2020010123230620151210093000

Kes­ki-Eu­roo­pan us­ko­vai­set ovat vuo­des­ta 2004 ko­koon­tu­neet jou­lu­lei­ril­le. Tänä vuon­na lei­ri jär­jes­tet­tiin 4.–6. jou­lu­kuu­ta Ley­si­nis­sä, noin 4 000 asuk­kaan alp­pi­ky­läs­sä. Se si­jait­see 1 300 met­rin kor­keu­des­sa rans­kan­kie­li­sen Sveit­sin ”esi­al­peil­la”.

Olim­me lei­ril­lä pu­hu­mas­sa Il­ma­ri Kor­ho­sen kans­sa. Mat­kan alus­sa jou­duim­me huo­non sään ta­kia jän­nit­tä­mään, eh­dim­me­kö Ge­ne­ven ko­nee­seen. Len­nol­la ta­pa­sim­me Suo­mes­ta pa­laa­van Han­na Hol­man, jon­ka saim­me pai­kal­li­sop­paak­si.

Ge­ne­ven len­to­ken­täl­tä mat­kus­tim­me pi­ka­ju­nal­la Aig­leen, jos­ta jat­koim­me ham­mas­ra­tas­rai­ti­o­vau­nul­la Ley­si­niin. Pi­me­äs­sä ei näh­nyt ulos, mut­ta vau­nus­sa saat­toi ais­tia, et­tä se ki­pu­si huo­mat­ta­van jyrk­kää rin­net­tä. Pa­luu­mat­ka päi­vän­va­los­sa oli­kin mie­leen jää­vä ko­ke­mus.

Ar­vo­kas ko­koon­tu­mi­nen

Lei­ri­läi­siä oli yh­teen­sä ne­li­sen­kym­men­tä. He oli­vat tul­leet laa­jal­ta alu­eel­ta: Mic­he­lin ja Hol­man per­heet Rans­kan puo­lel­ta Al­sa­ces­ta, Mei­e­rit ja La­hot Sveit­sis­tä, Tuu­let seit­se­män tun­nin ajo­mat­kan pääs­tä Sak­san Ul­mis­ta.

KUVA: MIIKA TUULI

Au pai­re­ja oli Sveit­sis­tä, Itä­val­las­ta, Rans­kas­ta, Sak­sas­ta ja Tans­kas­ta. Kak­si nuor­ta mies­tä oli saa­pu­nut opis­ke­lu­pai­kas­taan Ita­li­as­ta.

Cha­let l’An­cien Stand Ley­si­nis­sä tar­jo­si hy­vät ti­lat lei­rin pi­tä­mi­seen. Osa vä­es­tä eh­ti pai­kal­le jo per­jan­tai-il­ta­na. Tun­nel­ma oli läm­min ja ko­toi­nen. Tun­si sel­väs­ti, mi­ten ar­vok­kaak­si ha­jal­laan asu­vat us­ko­vai­set ko­ki­vat tä­män yh­tei­sen ko­koon­tu­mi­sen.

Marit Meier ja Matilda Michel ovat tulossa rippikouluun Suomeen ensi kesänä.

Marit Meier ja Matilda Michel ovat tulossa rippikouluun Suomeen ensi kesänä.

KUVA: MIIKA TUULI

Jee­suk­sen seu­raa­jat

Lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä ko­koon­nut­tiin suo­ma­lais­tyy­li­sel­le jou­lu­a­te­ri­al­le, jon­ka jäl­keen oli vuo­ros­sa seu­rat ja jou­lu­juh­la. Sun­nun­tai­aa­mu­na pi­det­tiin py­hä­kou­lu lap­sil­le, joi­ta oli pai­kal­la tois­ta­kym­men­tä. Lei­ri päät­tyi päi­vä­seu­roi­hin.

Meierin, Michelin ja Lahon lapset esittivät joulujuhlassa joulukuvaelman.

Meierin, Michelin ja Lahon lapset esittivät joulujuhlassa joulukuvaelman.

KUVA: MIIKA TUULI

Il­ma­ri pu­hui lau­an­tai-il­lan seu­rois­sa Jee­suk­sen seu­raa­mi­ses­ta Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min (16:24) poh­jal­ta. Va­pah­ta­ja ke­hot­ti nii­tä, jot­ka tah­to­vat seu­ra­ta hän­tä, kiel­tä­mään it­sen­sä ja ot­ta­maan ris­tin­sä.

Il­ma­ri ky­se­li, mik­si olet­te tul­leet tän­ne lei­ril­le. Mik­si ha­lu­at­te ol­la us­ko­vai­sia tä­män pi­me­än ajan kes­kel­lä?

Li­sää meil­le us­koa!

Us­ko on va­paa­eh­toi­nen asia. Ju­ma­la ei pa­ko­ta ke­tään us­ko­maan, mut­ta hän an­taa meil­le mah­dol­li­suu­den sii­hen. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja, mut­ta us­kos­ta luo­pu­mi­nen on ih­mi­sen oma va­lin­ta. Us­ko on myös oma­koh­tai­nen asia.

Il­ma­ri muis­tut­ti, et­tä vaih­to­eh­to­ja on vain kak­si: ih­mi­nen joko on us­ko­vai­nen tai ei ole. Hän loh­dut­ti, et­tä us­kos­sa py­sy­mi­nen ei ole kiin­ni sii­tä, mi­ten it­se on­nis­tum­me vält­tä­mään syn­tiä, vaan sii­tä, et­tä ha­lu­am­me us­koa. Saam­me pyy­tää ope­tus­las­ten ta­voin: Her­ra, li­sää meil­le us­koa. Evan­ke­liu­min voi­mal­la jak­sam­me myös yk­si­näi­sel­lä var­ti­o­pai­kal­la.

Sunnuntaiaamuna Ilmari Korhonen piti lapsille pyhäkoulun enkeleistä.

Sunnuntaiaamuna Ilmari Korhonen piti lapsille pyhäkoulun enkeleistä.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys