JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jul­kai­su­lah­ja­kor­til­la voi mak­saa nyt myös verk­ko­kau­pas­sa

Uutiset
30.5.2020 6.50

Juttua muokattu:

29.5. 11:50
2020052911500420200530065000
Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Juhani Ojalehto

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Juhani Ojalehto

Han­na Kal­lun­ki

Päi­vä­mies

SRK:n verk­ko­kau­pas­ta os­tet­tu jul­kai­su­lah­ja­kort­ti käy nyt siel­lä myös mak­su­vä­li­nee­nä. Uu­den omi­nai­suu­den kort­tiin ke­hit­ti Os­si Kaik­ko­nen työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­laan SRK:lla.

– Tämä omi­nai­suus on erit­täin ter­ve­tul­lut. Olem­me jo myy­neet koo­dil­li­sia lah­ja­kort­te­ja jon­kin ver­ran, SRK:n jul­kai­su­myy­mä­län vas­taa­va Min­na Töl­li ker­too.

Ai­em­min lah­ja­kor­til­la on pys­ty­nyt mak­sa­maan vain SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­sä Ou­lus­sa ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten myyn­ti­pis­teil­lä sekä ke­sän isois­sa seu­rois­sa.

– Nyt verk­ko­kau­pas­ta os­te­tuil­la lah­ja­kor­teil­la voi mak­saa li­säk­si myös verk­ko­kau­pas­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä os­tet­ta­vil­la lah­ja­kor­teil­la ei pys­ty mak­sa­maan verk­ko­kau­pas­sa ai­na­kaan vie­lä, Töl­li to­te­aa.

Mo­nen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä

Verk­ko­mak­suo­mi­nai­suu­den lah­ja­kort­tiin ke­hit­ti Os­si Kaik­ko­nen ol­les­saan työs­sä­op­pi­mas­sa SRK:lla tänä ke­vää­nä. Hän aloit­ti SRK:lla maa­lis­kuus­sa, vä­hän en­nen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an al­kua.

– Har­joit­te­lus­sa­ni oli pää­pai­non tar­koi­tus ol­la lei­ri­työn jul­kai­su­myyn­nin ke­hit­tä­mi­ses­sä. Lei­ri­työ kui­ten­kin ko­ro­nan myö­tä kes­key­tet­tiin, ja ne hom­mat jäi suun­ni­tel­mien ta­sol­le, Kaik­ko­nen ker­too.

Jul­kai­su­lah­ja­kor­tin ke­hit­tä­mis­työn li­säk­si SRK:lta löy­tyi kui­ten­kin mo­nen­lai­sia mui­ta­kin teh­tä­viä.

– Olen ol­lut jul­kai­su­myy­mä­läs­sä juok­su­poi­ka­na ja pak­kaa­ja­na. Li­säk­si pää­sin mu­kaan li­ve­lä­he­tyk­siin aluk­si ää­ni­tark­kai­li­jak­si ja pari ker­taa jou­duin ka­me­ran­kin eteen. Vii­mei­sim­pä­nä eri­kois­hom­ma­na sain ol­la lu­ke­mas­sa Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­teä, hän ku­vaa.

Opin­not pää­tök­seen

Tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä työs­sä­op­pi­mi­nen oli on­nel­li­ses­ti ta­ka­na­päin.

– Sil­loin saa­tiin Har­ti­kai­sen Sa­sun kans vii­me­nen näyt­tö ar­vi­oi­tua yh­des­sä oh­jaa­van opet­ta­jan Kari Mat­ti­lan kans­sa, Kaik­ko­nen ker­too.

Sen myö­tä lii­ke­ta­lou­den opin­not tu­li­vat pää­tök­seen ja Kaik­ko­nen val­mis­tui mer­ko­no­mik­si.

Kiva paik­ka

Hän on tyy­ty­väi­nen ke­vään työs­sä­op­pi­mi­sen si­säl­töön.

– Se an­toi tosi laa­jan ko­ke­muk­sen mo­nen­lai­seen hom­maan. Pää­sin myös nä­ke­mään tar­kem­min SRK:n si­säl­le ja si­säis­tä­mään mitä kaik­kea tääl­lä nyt to­del­li­suu­des­sa ta­pah­tuu, Kaik­ko­nen sa­noo.

Tätä hän tai­si en­na­koi­da jo joi­ta­kin vuo­sia sit­ten ol­les­saan opis­tos­sa.

– Kir­jo­tin sil­lon SRK:n vie­ras­kir­jaan tyy­liin: ”Kiva paik­ka. Tiiä vaik­ka ek­syis uu­es­taan­ki.”

Ra­nu­al­ta ko­toi­sin ole­va 19-vuo­ti­as ”mie­he­nal­ku” – ku­ten hän it­se­ään ku­vaa – suh­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen luot­ta­vai­sin mie­lin.

– 6. hei­nä­kuu­ta on edes­sä va­rus­mies­pal­ve­lus So­dan­ky­läs­sä. Sen jäl­keen sit­ten men­nään, min­ne Ju­ma­la joh­dat­taa, Kaik­ko­nen to­te­aa.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys