JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Julkaisut välittävät toivoa

Uutiset
19.6.2024 16.45

Juttua muokattu:

20.6. 09:55
2024062009553920240619164500
Uuden julkaisun valmistuminen on aina juhlahetki. Kuvassa uusien julkaisujen tekijöitä.

Uuden julkaisun valmistuminen on aina juhlahetki. Kuvassa uusien julkaisujen tekijöitä.

Juhani Ojalehto

Uuden julkaisun valmistuminen on aina juhlahetki. Kuvassa uusien julkaisujen tekijöitä.

Uuden julkaisun valmistuminen on aina juhlahetki. Kuvassa uusien julkaisujen tekijöitä.

Juhani Ojalehto

Päi­vä­mies

Ou­lu

Su­vi­seu­rois­sa myyn­tiin tu­le­vat tuot­teet jul­kis­tet­tiin SRK:n toi­mis­tol­la Ou­lus­sa.

Tänä vuon­na ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin etu­kä­teen, ja vi­de­o­koos­te siel­tä on kat­sot­ta­vis­sa SRKnyt-ka­na­val­la Yo­u­Tu­bes­sa. Kaik­ki jul­kis­te­tut tuot­teet jul­kais­taan myö­hem­min myös Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa.

Ik­ku­na tä­män het­ken kris­til­li­syy­teen

An­na Il­li­kai­nen ja Ilk­ka Tah­ko­la ovat toi­mit­ta­neet ajan­koh­tais­kir­jan 2024, Minä vai Ju­ma­la? Tuot­teet jul­kis­ta­nut jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen ku­vai­li kir­jan ni­men ky­sy­vän, muis­tam­me­ko Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lon vai ra­ken­nam­me­ko elä­mää omien mie­li­ha­lu­jem­me mu­kaan.

Teos koos­tuu 28 teks­tis­tä.

– Täs­sä kir­jas­sa elä­män­ma­kui­nen ja opil­li­nen si­säl­tö ovat hy­vin ta­sa­pai­nos­sa, ke­hui Sep­pä­nen.

Toi­mit­ta­jat puo­les­taan ker­toi­vat, et­tä vaik­ka ny­ky­ai­ka on yk­si­löl­lis­tä ja en­sim­mäi­sen käs­kyn mer­ki­tys tun­tuu ylei­ses­ti hä­mär­ty­neen, tämä kir­ja tuo esil­le eri­lai­sia toi­veik­kai­ta ja luot­ta­vai­sia nä­ky­miä.

– Luot­ta­mus joh­da­tuk­seen voi ava­ta toi­von, Il­li­kai­nen tii­vis­ti.

Evan­ke­liu­min le­vi­ä­mi­nen suu­res­sa Af­ri­kas­sa

Ari-Pek­ka Pa­lo­lan kir­joit­ta­ma teos Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kirk­ko ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten lä­he­tys­työn al­ku­vai­heis­ta Af­ri­kas­sa.

Teos on Sep­pä­sen mu­kaan sel­keä koon­ti lä­he­tys­työs­tä, jota teh­dään yh­teis­työs­sä si­sar­jär­jes­tö­jen LLC:n ja SFC:n kans­sa.

– Huo­mi­o­nar­vois­ta on se, et­tä lä­he­tys­työ Af­ri­kas­sa on läh­te­nyt liik­keel­le il­man sys­te­maat­tis­ta etu­kä­teis­suun­ni­tel­maa yk­sit­täis­ten ih­mis­ten pa­ran­nuk­sen­te­on jäl­keen, hän ker­toi.

Pa­lo­la tii­vis­ti lä­he­tys­työn al­ku­ai­ko­jen suun­nit­te­le­mat­to­muut­ta:

– Ta­pah­tu­mien ää­rel­lä voi vain to­de­ta, et­tä taus­tal­la on ol­lut Ju­ma­lan suun­ni­tel­ma.

Fik­tii­vi­set hah­mot raa­ma­tul­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä

Ant­ti Ha­lo­sen kir­joit­ta­ma His­kia ben Re­sin on his­to­ri­al­li­nen ro­maa­ni, joka ker­too Is­ra­e­lin kan­san ras­kais­ta vai­heis­ta. Teos kä­sit­te­lee juu­ta­lais­so­dan ai­kaa Pa­les­tii­nas­sa 60-lu­vun lo­pul­la jKr. Täs­sä ajas­sa elää sen ajan juu­ta­lais­poi­kien elä­mää Re­si­nin 14-vuo­ti­as His­kia-poi­ka kah­den muun po­jan kans­sa.

– Us­kon kamp­pai­lut, joi­ta te­ok­sen po­jat käy­vät, ovat sa­man­lai­sia tä­nään­kin, ver­ta­si Sep­pä­nen pu­hees­saan.

Ha­lo­nen ker­toi oi­val­luk­ses­taan ko­keil­la his­to­ri­al­li­sen ro­maa­nin kir­joit­ta­mis­ta.

– It­ses­tään sel­vä­nä sii­hen piti tul­la hen­gel­li­nen nä­kö­kul­ma, hän ker­toi.

Te­ok­sel­la on­kin Sep­pä­sen ker­to­man mu­kaan vank­ka his­to­ri­al­li­nen ja raa­ma­tul­li­nen poh­ja, vaik­ka pää­hen­ki­löi­nä ovat fik­tii­vi­set hah­mot. Se tuo Jee­suk­sen ai­kai­sen maa­il­ma­na­jan lä­hem­mäk­si.

Nuo­ril­le jän­ni­tys­tä luon­non­suo­je­lu­tee­man ym­pä­ril­lä

Timo Nie­me­lä on kir­joit­ta­nut nuo­ril­le kir­jan Häi­rik­kö­su­si.

Tee­moi­na ovat luon­non­suo­je­lu, ih­mis­suh­teet ja so­me­a­jan ka­ri­kot nuor­ten elä­mäs­sä.

– Kir­jas­sa tu­lee esil­le se, kuin­ka epä­so­vun liet­so­mi­nen, vi­ha­si­vus­tot ja pii­lo­vai­kut­ta­mi­nen toi­mi­vat sa­la­ka­va­las­ti, Sep­pä­nen pu­hui.

Kir­jan pää­hen­ki­lö on 9-luok­ka­lai­nen Ai­no, joka ko­kee ym­pä­ris­tö­ker­hos­sa ou­toa pii­lo­vai­kut­ta­mis­ta. Sa­maan ai­kaan paik­ka­kun­nan il­ma­pii­ri ki­ris­tyy ou­dos­ti häi­rik­kö­su­den pe­lon vuok­si.

Seik­kai­lu tii­vis­tyy lop­pua koh­ti.

– Kan­nat­taa lu­kea, on tosi jän­nit­tä­vä kir­ja! Sep­pä­nen kan­nus­ti.

Noo­an ark­ki sa­noin ja sä­ve­lin

– Teem­me uu­den alu­e­val­tauk­sen, kun jul­kai­sem­me Art­tu Har­ti­kai­sen kir­joit­ta­man en­sim­mäi­sen las­ten mu­siik­ki­ker­to­muk­sen Noo­an arkki.

Kir­jas­sa on teks­tin li­säk­si sitä täy­den­tä­viä lau­lu­ja ja ku­vi­tus­ta. Ker­to­muk­sen uu­det sä­vel­lyk­set ja nuot­tig­ra­fii­kan on teh­nyt An­na-So­fia Har­ti­kai­nen ja ku­vi­tuk­sen Jo­han­nes Meh­tä­lä.

Har­ti­kai­nen pyr­kii kir­jal­laan vas­taa­maan lu­ku­tai­don heik­ke­ne­mi­seen:

– Vas­ta lu­ke­maan op­pi­neen herk­kyys­kau­teen kan­nat­taa tart­tua, ja sik­si tämä kir­ja on lap­sen kä­teen so­pi­va, tar­peek­si ke­vyt ja ta­vu­tet­tu, hän tii­vis­ti.

Pi­a­no­so­vi­tuk­sis­sa kuul­taa tai­vas­toi­vo

Uu­del­la pi­a­no­mu­siik­ki­ää­nit­teel­l­lä Tai­vas­toi­vo pi­a­nis­ti­na on Aa­ron Aho­la. Si­säl­lön on hä­nen kans­saan suun­ni­tel­lut työ­ryh­mä.

Jul­kis­ta­mis­pu­hees­saan Sep­pä­nen poh­ti, et­tä mu­siik­ki on kuin port­ti tun­tei­siin ja muis­toi­hin, vaik­ka us­koa se ei voi­kaan syn­nyt­tää.

Aho­la ker­toi, et­tä hä­nel­le oli tär­ke­ää saa­da lau­lu­jen sa­nat hei­jas­tu­maan so­vi­tuk­sis­sa:

– Mie­tin so­vi­tuk­sia teh­des­sä­ni, mi­ten il­men­nän mu­sii­kis­sa ai­na ky­sei­sen lau­lun sa­no­ja.

Sep­pä­sen ku­vai­lun mu­kaan tämä on­kin on­nis­tu­nut:

– On iha­na kuun­nel­la, kuin­ka mo­ni­puo­li­ses­ti Aa­ro­nin pi­a­no soi: li­ver­tää kuin lin­tu ja pau­haa kuin meri. Tätä ää­ni­tet­tä kuun­nel­les­sa sy­dän on mu­ka­na.

Su­vi­seu­rois­sa kuul­laan tors­tai-il­ta­na jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ol­li Lo­hen pu­heen­vuo­ro jul­kai­su­jen mer­ki­tyk­ses­tä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys