JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jul­kai­su­viik­ko jär­jes­te­tään poik­keu­so­lois­sa­kin – os­tok­sia help­po teh­dä verk­ko­kau­pas­sa

Uutiset
26.3.2020 11.05

Juttua muokattu:

27.3. 16:38
2020032716381320200326110500

SRK jär­jes­tää ke­vään jul­kai­su­vii­kon näin poik­keu­so­lois­sa­kin. Viik­ko al­kaa sun­nun­tai­na 29. maa­lis­kuu­ta, kun tuot­teet jul­kis­te­taan SRK:n toi­mis­tol­la jär­jes­tet­tä­väs­sä ti­lai­suu­des­sa.

Sun­nun­tai­na kel­lo 15 al­ka­va jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus ja seu­rat strii­ma­taan Yo­u­tu­ben kaut­ta ja ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta tääl­lä.

Jul­kai­su­viik­ko kes­tää 5. huh­ti­kuu­ta as­ti.

Uu­tuuk­si­na kol­me kir­jaa, ää­ni­kir­ja ja ää­ni­te

Jul­kai­su­vii­kon uu­tuuk­si­na on seu­raa­vat kol­me kir­jaa, ää­ni­kir­ja ja mu­siik­ki­ää­ni­te:

- Mat­kal­la, Sii­o­nin lau­lu­ja ki­ta­ral­la on uu­si soi­tin­mu­siik­ki­ää­ni­te, jos­sa Tom­mi Ala­kärp­pä soit­taa tut­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja klas­si­sel­la ki­ta­ral­la.

- Mi­ten minä us­kon, Ly­hyi­tä kir­joi­tuk­sia us­kon ja opin pe­rus­teis­ta avaa us­kon pe­ru­sa­si­oi­ta help­po­ta­jui­ses­ti. Kir­jan on toi­mit­ta­nut Ari-Pek­ka Pa­lo­la.

- Sy­dän va­loa vas­ten, Ker­to­muk­sia nuo­ril­le 2 si­säl­tää ly­hyi­tä ker­to­muk­sia var­hais­nuo­ril­le. Kir­ja on jat­koa suo­si­tul­le Hei­dän kans­saan kul­je -kir­jal­le. Kir­jan on toi­mit­ta­nut An­ni­ka Hint­sa­la.

- Tah­don on ää­ni­kir­ja Har­ri Vä­hä­jyl­kän vii­me ke­sä­nä il­mes­ty­nees­tä avi­o­pa­rien kir­jas­ta.

- Äi­dit avaa­vat ik­ku­noi­ta on ru­no­kir­ja äi­deil­le. Si­säl­tö­nä on 107 ru­noa yh­teen­sä 30 eri ru­noi­li­jal­ta. Kir­jan on toi­mit­ta­nut Päi­vi Myl­ly­nen.

Jul­kai­su­ku­vas­tos­sa esit­te­lyt uu­sis­ta tuot­teis­ta

Uu­tuu­det esi­tel­lään tar­kem­min tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen mu­ka­na il­mes­ty­nees­sä jul­kai­su­ku­vas­tos­sa.

Ku­vas­tos­sa ole­vas­ta tie­dos­ta poi­ke­ten uu­tuuk­sia voi ti­la­ta jo nyt verk­ko­kau­pas­ta. Nii­tä kos­ke­vat tar­jous­hin­nat ja pää­si­äis­tuot­tei­den tar­jous­kam­pan­ja ovat kui­ten­kin voi­mas­sa vas­ta jul­kis­ta­mis­päi­väs­tä 29.3. al­ka­en.

Jul­kai­su­vii­kon kam­pan­jat

Jul­kis­ta­mis­päi­vä­nä 29.3. uu­tuus­tuot­teis­ta saa kah­den eu­ron alen­nuk­sen.

Jul­kai­su­vii­kon ajan SRK:n uu­sim­mat pää­si­äis­tuot­teet ovat tar­jouk­ses­sa: Mi­nun Her­ra­ni ja Ju­ma­la­ni -pää­si­äis­kir­jan ja Kii­ruh­da kat­so­maan! -soi­tin­mu­siik­ki­le­vyn yh­teis­hin­ta on 30 eu­roa, nor­maa­li­hin­ta on 46 eu­roa.

Jul­kai­su­vii­kol­la on li­säk­si voi­mas­sa kam­pan­ja, jos­sa min­kä ta­han­sa verk­ko­kau­pas­ta ti­la­tun tuot­teen saa ko­tiin il­man pos­ti­ku­lu­ja.

Myyn­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä poik­keu­so­lois­sa

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sia ei voi­da näin poik­keu­so­lois­sa jär­jes­tää. SRK ei odo­ta yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­vän jul­kai­su­myyn­tiä poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na.

Jo­kai­nen yh­dis­tys rat­kai­see­kin val­lit­se­vien ra­joi­tus­ten puit­teis­sa ja oman har­kin­tan­sa mu­kaan sen, voi­ko se jär­jes­tää myyn­tiä.

Mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat pys­ty­neet myy­mään Pää­si­äis­sa­na-leh­teä esi­mer­kik­si toi­mit­ta­mal­la nii­tä pos­ti­laa­ti­koi­hin. Sa­maa toi­min­ta­ta­paa voi mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan so­vel­taa mui­den­kin jul­kai­su­jen myyn­tiin. Tuot­tei­den toi­mi­tuk­sis­sa on tar­koin huo­mi­oi­ta­va voi­mas­sa ole­vat ih­mis­kon­tak­te­ja kos­ke­vat ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set.

Vek­ko­kaup­pa pal­ve­lee

Verk­ko­kaup­pa pos­ti­toi­mi­tuk­si­neen on poik­keu­so­lois­sa pa­ras tapa teh­dä os­tok­sia.

SRK pa­nos­taa­kin nyt voi­mak­kaas­ti verk­ko­kau­pan toi­min­taan ja mai­nos­taa kam­pan­joi­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vil­la, What­sApp-vies­teil­lä ja mah­dol­li­ses­ti myös säh­kö­pos­ti­kir­jein.

Edul­li­sia kam­pan­joi­ta on tie­dos­sa myös jat­kos­sa. Niis­tä saat tie­toa seu­raa­mal­la jul­kai­su­jen so­me­ti­le­jä Fa­ce­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys