JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​​​​​​​Jul­kis­te­tut kir­jat nos­ta­vat esiin uu­sia ai­hei­ta ja nä­kö­kul­mia

Uutiset
12.4.2019 10.03

Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jul­kis­tet­tiin vii­me sun­nun­tai­na nel­jä Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) kus­tan­ta­maa kir­jaa.

Jul­kais­ta­vat te­ok­set oli­vat Lars Levi La­es­ta­diuk­sen elä­mäs­tä ker­to­va Avaa suu­si, pääs­ky­sen poi­ka. Lars Levi La­es­ta­dius - sa­nan­ju­lis­ta­ja ja luon­non­tut­ki­ja, Raa­mat­tua kä­sit­te­le­vä Et­te­kö ole lu­ke­neet? Sy­tyk­kei­tä Raa­ma­tun tut­ki­mi­seen, Päi­vä­mie­hen blo­gi­kir­joi­tuk­sia si­säl­tä­vä Hyvä et­tä ker­roit, Blo­gi­teks­te­jä elä­mäs­tä, us­kos­ta ja toi­vos­ta ja las­ten­kir­ja Min­ne Tai­vaan Isä meni?

– Heit­täy­ty­kää hy­vän kir­jan ys­tä­vik­si, to­te­si SRK:n toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen esit­te­ly­pu­heen­vuo­ros­saan.

Sa­nan­ju­lis­ta­ja ja luon­non­tut­ki­ja

– La­es­ta­diuk­sen työ hei­jas­tuu edel­leen poh­joi­sen ih­mis­ten aja­tuk­sis­sa ja elä­mäs­sä, sa­noi te­ok­sen Avaa suu­si, pääs­ky­sen poi­ka toi­mit­ta­nut Ol­li Lohi.

– La­es­ta­diuk­sen rik­kaat kie­li­ku­vat kuu­lu­vat saar­nois­sa.

Kir­jaan elä­mä­ker­ran laa­ti­nut Sep­po Lohi to­te­aa te­ok­ses­sa, et­tä La­es­ta­dius ei ol­lut dog­maa­tik­ko ei­kä te­o­ree­tik­ko, vaan rii­sui te­o­lo­gin kaa­vun ja aset­ti sen kas­vo­tus­ten ar­ki­to­del­li­suu­den kans­sa.

La­pin luon­to oli mer­kit­tä­vän kas­vi­tie­tei­li­jän uran teh­neen La­es­ta­diuk­sen yrt­ti­tar­haa, käy il­mi te­ok­seen kir­joit­ta­nei­den Erk­ki Ala­saa­re­lan, Ari Nis­ka­lan ja Veli Saa­ren teks­teis­tä.

Ih­mis­koh­ta­loi­ta Raa­ma­tun ai­ka­na ja ny­ky­ään

Ta­pio Hol­man kir­joit­ta­ma teos Et­te­kö ole lu­ke­neet? nos­taa esiin vä­hem­män tun­net­tu­ja Raa­ma­tun hen­ki­löi­tä, ku­ten Moo­sek­sen iso­sis­kon Mir­ja­min ja Si­mon Ky­re­ne­läi­sen.

– Teks­tit ovat ly­hyi­tä ja so­pi­vat hy­vin käy­tet­tä­väk­si esi­mer­kik­si lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä, esit­te­li Sep­pä­nen.

– Kir­jas­sa yri­te­tään tar­jo­ta ma­ku­pa­lo­ja ruo­ka­ha­lun he­rät­tä­mi­sek­si: tätä täy­tyy saa­da li­sää, sa­noi kir­jan kir­joit­ta­nut Hol­ma.

Han­na Kal­lun­ki on koon­nut te­ok­seen Hyvä et­tä ker­roit verk­ko­leh­den en­sim­mäis­ten blo­gis­tien teks­te­jä.

– Kir­jas­ta löy­tyy sel­lai­si­a­kin ai­hei­ta, joi­ta ei ole ai­kai­sem­min kä­si­tel­ty SRK:n jul­kai­suis­sa, ker­toi Mark­ku Sep­pä­nen.

– Teks­tit ovat vah­vis­ta­neet lem­pe­än kes­kus­te­lun kult­tuu­ria, jos­sa elä­män ilot ja ki­vut saa­vat ol­la läs­nä, sa­noi Han­na Kal­lun­ki omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan.

– Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den kä­vi­jä­mää­rä on ol­lut par­haim­mil­laan lä­hes 22 000 kä­vi­jää kuu­kau­des­sa, ker­toi Mark­ku Sep­pä­nen.

– Vii­me ai­koi­na on otet­tu käyt­töön myös vi­de­o­lä­he­tyk­siä, joi­den kaut­ta saa ob­jek­tii­vi­sen ku­van van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten toi­min­nas­ta ja voi ol­la osa sitä.

Timo ja Hanna Aho, Lauri-Kalle ja Hanna Kallunki, Tapio Holma ja Olli Lohi julkistamistilaisuudessa.

Timo ja Hanna Aho, Lauri-Kalle ja Hanna Kallunki, Tapio Holma ja Olli Lohi julkistamistilaisuudessa.

Pie­nen suu­ret ky­sy­myk­set

Han­na Ahon kir­joit­ta­ma ja Sil­ja-Ma­ria Wi­her­saa­ren ku­vit­ta­ma las­ten­kir­ja Min­ne Tai­vaan Isä meni? ker­too Al­var-po­jas­ta, joka ha­lu­aa us­koa ku­ten mum­mo­kin, vaik­ka hä­nen ko­dis­saan ei us­ko­ta Ju­ma­laan.

– Ha­lu­an täl­lä kir­jal­la sa­noa van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le ja kum­meil­le, kuin­ka tär­ke­äs­sä teh­tä­väs­sä te olet­te, kun pu­hut­te us­kon asi­as­ta niil­le lap­sil­le, joil­la ei ole mah­dol­lis­ta ko­to­na pu­hua niis­tä, ker­toi Han­na Aho.

– Ny­ky­ään näh­dään pal­jon vai­vaa myös sen eteen, et­tei­vät lap­set kuu­li­si Ju­ma­las­ta. Vie­lä on kui­ten­kin mah­dol­li­suus pu­hua.

– Las­ten aja­tuk­set ovat sy­väl­li­sem­piä kuin eh­kä ym­mär­räm­me­kään. Täs­sä kir­jas­sa se muis­te­taan, to­te­si Sep­pä­nen.

Teks­ti: Sirk­ku Kin­nu­nen

Ku­vat: Sa­mu­li Sa­ras­te

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.4.2019

Lue li­sää tie­toa uu­sis­ta tuot­teis­ta jul­kai­su­ku­vas­tos­ta, joka on ja­et­tu 3.4. il­mes­ty­neen Päi­vä­mie­hen liit­tee­nä.

Voit os­taa uu­sia tuot­tei­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä sekä SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä ja verk­ko­kau­pas­ta.

Jul­kai­su­ti­lai­suu­teen liit­ty­vän vi­de­o­koos­teen voit kat­soa täs­tä:

https://www.yo­u­tu­be.com/em­bed/Cly4U5j60jc

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys