JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumala pitää maailmaa kädessään

Uutiset
12.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

11.1. 13:41
2022011113413220220112060000
Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Anna Karjula

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Hannu Kallungin (vas.) ja Osmo Hyvärin pitämissä puheissa korostui, miten aikamme on Jumalan tiedossa ja turvallisessa hallinnassa.

Anna Karjula

An­na Kar­ju­la

Raa­he

Ju­ma­la on kaut­ta ai­ko­jen aut­ta­nut omi­aan ja an­ta­nut heil­le voi­maa us­koa.

Uu­den vuo­den en­sim­mäi­set seu­rat Raa­hen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä to­teu­tet­tiin net­ti­lä­he­tyk­se­nä. Al­ku­vir­ren 578 sa­nat sai­vat joh­dat­taa kuu­li­joi­ta Han­nu Kal­lun­gin ja Os­mo Hy­vä­rin seu­ra­pu­hei­siin.

Faa­rao tun­nus­ti Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiu­den

Han­nu Kal­lun­gin teks­ti­nä oli Moo­sek­sen kir­jan koh­ta is­ra­e­li­lais­ten pa­ko­mat­kas­ta koh­ti lu­vat­tua maa­ta. Ju­ma­lan vies­ti omal­le kan­sal­leen oli sel­vä ja tur­val­li­nen: ”Äl­kää pe­lät­kö, vaan py­sy­kää aloil­lan­ne. -- Her­ra so­tii tei­dän puo­les­tan­ne, ol­kaa te hil­jaa!” (2. Moos. 14:13–14.)

Vaik­ka is­ra­e­li­lai­set na­pi­si­vat ja vä­lil­lä ky­see­na­lais­ti­vat pa­ko­mat­kan, Ju­ma­la osoit­ti sil­ti voi­man­sa. Us­kon voi­mal­la is­ra­e­li­lai­set tait­toi­vat mat­kaan­sa.

– Ei ol­lut it­ses­tään sel­vää, et­tä he luot­ti­vat. Epäi­lyk­set oli­vat lä­hel­lä ja hei­tä­kin piti vah­vis­taa. Sa­mal­la ta­val­la me tar­vit­sem­me us­kon saar­naa. Kun saam­me omal­le koh­dal­lem­me us­koa kaik­ki syn­nit, epäi­lyk­set, huo­let, mur­heet ja pe­lot­kin an­teek­si, se avaa us­kon nä­kö­a­lo­ja, Kal­lun­ki to­te­si.

– Evan­ke­liu­min sau­va on kuin Moo­sek­sen sau­va, joka sai tien avau­tu­maan kes­kel­le mer­ta. Faa­ra­on­kin oli pak­ko myön­tää, et­tä Ju­ma­la soti omien­sa puo­lel­la.

Kaik­ki on Ju­ma­lan kä­des­sä

– Mil­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa eläm­me nyt? Moni saat­taa miet­tiä, mi­ten käy ja mitä maa­il­mas­sa ta­pah­tuu. Kui­ten­kin yk­sit­täi­sen ih­mi­sen ja kan­so­jen­kin vai­heet ovat Ju­ma­lan kä­des­sä. Hän voi kään­tää mie­let ja an­taa avun, vaik­ka ti­lan­ne tun­tui­si in­hi­mil­li­ses­ti kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, Kal­lun­ki loh­dut­ti.

Pu­hu­ja toi esil­le, mi­ten Tai­vaan Isäl­lä on hyvä suun­ni­tel­ma jo­kai­sel­le. Hä­nen kes­kei­sin tah­ton­sa on, et­tä ih­mi­nen sai­si us­kon lah­jan ja pää­si­si tai­vaa­seen.

– Ju­ma­lan val­ta­kun­nan elä­mä ja toi­min­ta on edel­leen Ju­ma­lan kä­des­sä. Täl­lä­kin ajal­la on tar­koi­tuk­sen­sa.

Ju­ma­la pu­huu omien­sa kaut­ta

Os­mo Hy­vä­ri luki joh­dan­nok­si Ga­la­ta­lais­kir­jeen koh­dan Jee­suk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä maa­il­maan. Hy­vä­ri muis­tut­ti Ju­ma­lan ää­ret­tö­mäs­tä rak­kau­des­ta ih­mi­siä koh­taan.

– Sa­moin kuin en­sim­mäi­sel­le ih­mis­pa­ril­le, myös tä­män ajan ih­mi­sil­le Ju­ma­la kuu­lut­taa lu­paus­taan syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­ta. Ab­ra­ha­mil­le­kin Ju­ma­la osoit­ti maan, jo­hon kul­kea. Ab­ra­ham ot­ti ke­ho­tuk­sen vas­taan ja pääs­ty­ään pe­ril­le ra­ken­si Ju­ma­lal­le alt­ta­rin ja saar­na­si us­kon saar­naa.

Pu­hu­ja ku­vai­li, mi­ten ih­mi­sen on mah­do­ton ym­mär­tää Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiut­ta.

– Kui­ten­kin us­ko­vai­sen ih­mi­sen osan Ju­ma­la on aset­ta­nut ai­van yk­sin­ker­tai­sek­si. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen omis­ta­mal­la saa kal­leim­man aar­teen ja pää­see ker­ran iha­naan osaan tai­vaa­seen.

Pu­hees­sa tuli esil­le myös se, mi­ten ih­mis­mie­li on saa­nut voit­to­ja.

– Maa­il­mas­sa pu­hu­taan mo­nes­ti vain sii­tä, mi­ten Ju­ma­la on hyvä. Kui­ten­kin Ju­ma­lan sana on edel­leen sama ja Jee­sus tu­lee vie­lä toi­sen ker­ran maa­il­maan. Ih­mi­nen ei voi tuo­mi­ta ke­tään vaan tuo­mio on Ju­ma­lal­ta.

Hy­vä­ri toi esil­le vie­lä sen, mi­ten Tai­vaan Isä yhä tar­jo­aa Ju­ma­lan rau­haa epä­us­koi­sil­le­kin. Vaik­ka maa­il­ma kuo­huu, Ju­ma­la pi­tää huo­len omis­taan. Hän on lu­van­nut an­taa voi­man­sa jo­kai­sel­le päi­väl­le.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys