JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalalla on suunnitelma jokaiselle

Uutiset
22.6.2022 9.30

Juttua muokattu:

22.6. 10:03
2022062210032520220622093000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Hel­mi Yr­jä­nä

Ou­lu

Evan­ke­liu­min vies­ti on kul­ke­nut alus­ta as­ti sa­ma­na ja py­syy muut­tu­mat­to­ma­na maa­il­man lop­puun as­ti.

15. ke­sä­kuu­ta Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pi­de­tyis­sä kes­ki­viik­koil­lan seu­rois­sa oli sali täyn­nä nuo­ria. Sa­mu­li Riek­ki pu­hui seu­ra­pu­hees­saan Roo­ma­lais­kir­jeen en­sim­mäi­sen lu­vun ja­kei­den 16 ja 17 poh­jal­ta.

– Paa­va­li pu­huu täs­sä evan­ke­liu­mis­ta ja evan­ke­liu­min voi­mas­ta. Tämä evan­ke­liu­mi on hyvä sa­no­ma, ilo­sa­no­ma. Se on kris­ti­nus­kon ydin­sa­no­maa Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta ja hä­nen ih­mi­sil­le val­mis­ta­mas­taan pe­las­tuk­ses­ta. Se sa­no­ma kul­kee no­pe­as­ti sel­lai­sel­le, joka ha­lu­aa evan­ke­liu­min kuul­la. Vies­ti kul­kee vie­lä no­pe­am­min kuin mei­dän vies­tim­me, joi­ta pu­he­li­mel­la lä­het­te­lem­me ys­tä­vil­lem­me.

Riek­ki ko­ros­ti pu­hees­saan sitä, kuin­ka evan­ke­liu­min sa­no­ma on niin suu­ri ja kal­li­sar­voi­nen vies­ti, et­tä tois­ta sel­lais­ta ei ole.

– Ih­mis­jär­jel­lä ei voi ym­mär­tää, kuin­ka val­ta­va voi­ma sil­lä vies­til­lä on. Sitä ei voi ym­mär­tää kuin sel­lai­nen ih­mi­nen, joka sen on saa­nut ko­kea.

Pu­hu­ja ker­toi vä­lit­tä­vän­sä Tai­vaan Isän tah­don mu­kai­ses­ti evan­ke­liu­min ydin­sa­no­maa.

– Näin seu­ro­jen alus­sa­kin Tai­vaan Isä ha­lu­aa juu­ri si­nua täl­lä evan­ke­liu­min sa­no­mal­la loh­dut­taa. Saat us­koa syn­nit, kiu­sauk­set an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä.

Paa­va­li oli it­se ko­ke­nut tä­män omas­sa elä­mäs­sään. Riek­ki ku­vai­li, kuin­ka Paa­va­li oli kas­va­nut vah­vas­ti juu­ta­lai­ses­sa ko­dis­sa ja vas­tus­ta­nut kii­vaas­ti kaik­kia nii­tä ih­mi­siä, jot­ka us­koi­vat, et­tä Jee­sus, ris­tiin­nau­lit­tu mies voi­si ol­la Mes­si­as.

– Paa­va­lin kään­ty­mi­nen Da­mas­kos­sa sai hä­net va­kuut­tu­neek­si sii­tä, et­tä tämä hä­nen vas­tus­ta­man­sa us­ko on sit­ten­kin oi­kea us­ko.

Ju­ma­la joh­taa elä­mää

Riek­ki koh­dis­ti sa­nan­sa seu­rois­sa ole­vil­le nuo­ril­le ja ker­toi, mi­ten Tai­vaan Isäl­lä on suun­ni­tel­ma jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le.

– Olen saa­nut ko­kea elä­mäs­sä­ni, et­tä se on tot­ta: Ju­ma­la joh­taa mei­dän elä­määm­me. Kun Ju­ma­la on saa­nut joh­taa elä­mää, ei voi kuin ih­me­tel­lä, kuin­ka hy­vin hän on sitä joh­ta­nut. Suu­rim­pa­na ja tär­keim­pä­nä ih­me­tyk­sen ai­hee­na on, et­tä täl­lä het­kel­lä saa ol­la us­ko­mas­sa. Opis­ke­lem­me ja teem­me työ­tä niil­lä lah­joil­la, joi­ta meil­le on an­net­tu mut­ta luo­tam­me sii­hen, et­tä Ju­ma­la tie­tää jo­kai­sen elä­mäs­sä, mikä on hy­väk­si, muis­tut­ti Riek­ki.

Pu­hu­ja pa­la­si vie­lä teks­tin ai­hee­seen, evan­ke­liu­miin.

– Evan­ke­liu­mi ei ole muut­tu­nut, ei­kä muu­tu. Ju­ma­lan sana py­syy sa­ma­na. Se on ol­lut sama alus­ta as­ti ja py­syy sa­ma­na maa­il­man lop­puun as­ti.

Lue jut­tu ko­ko­nai­suu­des­saan tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys