JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan lu­pauk­set ovat vie­lä­kin tot­ta

Uutiset
18.11.2021 7.30

Juttua muokattu:

18.11. 08:18
2021111808183020211118073000

Ee­va Sum­ma­la

Ää­ne­kos­ki

Ih­mi­sen pe­las­tu­mi­nen on täy­sin Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa. Evan­ke­liu­min voi­ma ja lap­sen­mie­li­nen us­ko kan­ta­vat.

Ää­ne­kos­ken syys­seu­rat pi­det­tiin py­häin­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na. Seu­rois­sa pal­ve­li­vat Pent­ti Ren­to­la, Mat­ti Hir­ve­lä ja Lau­ri Tuuk­ka­nen. Sun­nun­tain seu­ra­päi­vä al­koi mes­sul­la Ää­ne­kos­ken kir­kos­sa.

Raja kul­kee sy­dä­mes­tä sy­dä­meen

Sun­nun­tain teks­tit kä­sit­te­li­vät kah­den maan kan­sa­lai­suut­ta. Ju­ma­lan­pal­ve­lus­saar­nan pi­tä­nyt Pent­ti Ren­to­la va­lot­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­mus­ta:

– Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ra­jat ei­vät ole kar­tal­la tai maas­tos­sa, mut­ta ne ovat ole­mas­sa. Ne kul­ke­vat sy­dä­mes­tä sy­dä­meen.

Ren­to­la muis­tut­ti saar­nas­saan myös sii­tä, et­tä yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys on laa­dit­tu suo­jak­sem­me. Ju­ma­lan sana an­taa esi­val­lal­le eri­tyi­sen ar­von riip­pu­mat­ta sii­tä, on­ko se oman mie­len mu­kai­nen. Jo­kai­nen voi ol­la kii­tol­li­nen jär­jes­tyk­ses­tä ja rau­has­ta, jot­ka ei­vät ole it­ses­tään­sel­vyyk­siä.

– On tär­ke­ää, et­tem­me ka­do­ta luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa ju­lis­te­taan edel­leen Py­hän Hen­gen voi­mas­ta van­geil­le lu­nas­tus­ta ja toi­von nä­kö­a­laa, lu­pa­si Ren­to­la.

Us­kon esi­ku­va­na on lap­si

Päi­vä­seu­rois­sa pu­hu­nut Mat­ti Hir­ve­lä iloit­si las­ten ja lap­si­per­hei­den mää­räs­tä seu­rois­sa. Myös hä­nen lu­ke­man­sa teks­ti­koh­ta (Matt. 19:13–26) ker­toi Jee­suk­sen luo tuo­duis­ta lap­sis­ta.

– Se on ol­lut iha­na het­ki, kun Jee­sus ot­ti lap­sia sy­liin­sä ja siu­na­si hei­tä, poh­dis­ke­li Hir­ve­lä.

– Ar­jen kii­rees­sä mei­dän van­hem­pien tu­lee pu­hut­tua lap­sil­le töy­ke­äs­ti­kin. Lap­sen an­teek­si an­ta­mi­ses­sa ja unoh­ta­mi­ses­sa on op­pi­mis­ta meil­le ai­kui­sil­le. Ei ole ih­me, et­tä Jee­sus ot­ti us­kon esi­ku­vak­si lap­sen.

Hir­ve­lä py­säh­tyi teks­tin ää­rel­lä muis­tut­ta­maan myös elä­män ar­vo­jär­jes­tyk­ses­tä:

– Omat an­si­ot tai kiin­ty­mi­nen maal­li­seen omai­suu­teen voi tul­la us­ko­mi­sen es­teek­si. Em­me voi kui­ten­kaan omin voi­min tai omin töin pe­las­tua vaan täy­sin Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa, lap­sen­mie­li­ses­ti us­ko­en.

Evan­ke­liu­mi on voi­mam­me

Sun­nun­tai­seu­ro­jen päät­teek­si Lau­ri Tuuk­ka­nen pu­hui roo­ma­lais­kir­jeen joh­dat­te­le­ma­na. Pu­hees­saan Tuuk­ka­nen muis­te­li Paa­va­lin elä­mää.

– Sau­lus tar­vit­si ta­lut­ta­jaa ja us­ko­vai­sen Ana­ni­ak­sen, joka saar­na­si hä­nel­le syn­nit an­teek­si, ja hä­nes­tä tuli Ju­ma­lan lap­si. Jee­suk­sen pu­hut­te­lu tiel­lä ei ol­lut riit­tä­vä syn­nyt­tä­mään us­koa, ku­va­si Tuuk­ka­nen.

Tuuk­ka­nen roh­kai­si py­sy­mään Ju­ma­lan kan­san mat­ka­saa­tos­sa ja seu­raa­maan me­ren­kä­vi­jän ta­voin merk­ke­jä, Ju­ma­lan sa­nan oh­jei­ta, jot­ta py­syi­si oi­ke­al­la rei­til­lä.

– Evan­ke­liu­mi tuo voi­maa tänä ai­ka­na ja kaut­ta vuo­si­tu­han­sien. Sii­hen me tur­vau­dum­me, saam­me us­koa syn­nit an­teek­si ja luot­taa täy­del­li­seen ar­moon, va­kuut­ti Tuuk­ka­nen.

Toi­nen puhe oli jo hel­pom­pi

Mat­ti Hir­ve­läl­le Ää­ne­kos­ken syys­seu­rat oli en­sim­mäi­nen vie­raal­le paik­ka­kun­nal­le suun­tau­tu­nut seu­ra­mat­ka.

– Kyl­lä minä tätä olen mon­ta kuu­kaut­ta jän­nit­tä­nyt, ku­va­si Hir­ve­lä seu­ro­jen jäl­keen.

– Kun ei tien­nyt yh­tään, min­kä­lai­seen paik­kaan on me­nos­sa. Kuu­li­joi­hin ei kyl­lä us­kal­ta­nut pal­jon kat­soa pu­heen ai­ka­na. Mut­ta kyl­lä se jän­ni­tys sit­ten hel­pot­ti en­sim­mäi­sen päi­vän jäl­keen, toi­nen oli jo hel­pom­pi.

Pari vuot­ta pu­hu­ja­na toi­mi­nut Hir­ve­lä on muu­ten­kin ol­lut var­sin vä­hän seu­ra­vä­en edes­sä, sil­lä val­ta­o­sa hä­nen pu­hu­ja­vuo­rois­taan on ra­joi­tus­ten vuok­si to­teu­tu­nut etä­lä­he­tyk­si­nä. Yh­tei­nen au­to­mat­ka mui­den pu­hu­jien kans­sa oli kui­ten­kin osal­taan hel­pot­ta­nut uu­des­sa ti­lan­tees­sa. Myös il­ma­pii­ri rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä oli tun­tu­nut ko­toi­sal­ta ja tur­val­li­sel­ta.

Pu­hu­jien seu­ra­päi­vään kuu­lui täl­lä ker­taa hiu­kan ru­tii­neis­ta­kin poik­ke­a­vaa toi­min­taa. Keit­ti­ö­vuo­ro­lai­set ni­mit­täin pyy­si­vät heil­tä “vir­ka-apua” louk­kuun jää­neen hii­ren päi­vil­tä pääs­tä­mi­ses­sä en­nen lou­nas­pöy­tään siir­ty­mis­tä. Sii­hen­kin pal­ve­lu­teh­tä­vään löy­tyi tai­toa ja us­kal­lus­ta.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys