JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Juus­to­seu­ra­pe­rin­ne el­pyi poik­keus­ke­sä­nä

Uutiset
16.6.2020 11.00

Juttua muokattu:

16.6. 11:42
2020061611421020200616110000

Jan­ne Paa­so

Kem­pe­le

Ko­koon­num­me pie­nel­lä jou­kol­la Mur­ron rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­tet­tä­viin seu­roi­hin ke­sä­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na.

Pu­hu­ja Tar­mo Väi­sä­nen on va­lin­nut teks­tik­si Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min kol­man­nen lu­vun alun, jos­sa ku­va­taan fa­ri­seus Ni­ko­de­muk­sen yöl­li­nen kes­kus­te­lu Jee­suk­sen kans­sa.

Väi­sä­nen ker­too, kuin­ka fa­ri­seuk­set oli­vat tuon ajan hen­gel­li­siä joh­ta­jia, jot­ka tun­si­vat kir­joi­tuk­set, us­koi­vat ylös­nou­se­muk­seen ja Mes­si­aan tu­loon. Täs­tä huo­li­mat­ta Ni­ko­de­mus ei us­ko­nut Jee­suk­sen ole­van Mes­si­as. Hän ei ym­mär­tä­nyt Jee­suk­sen pu­het­ta uu­del­leen­syn­ty­mi­ses­tä ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Väi­sä­nen päät­tää pu­heen­sa muis­tut­ta­mal­la, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on maan pääl­lä, ja Jee­sus Kris­tus on tääl­lä omien­sa kes­kel­lä.

Keit­toa omiin as­ti­oi­hin

Lau­lam­me muu­ta­man lau­lun, ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tie­do­tus­ten jäl­keen siir­rym­me kah­vil­le ja jää­te­löl­le. Kes­kus­te­lem­me seu­ro­jen ajan­koh­das­ta ja tä­hän liit­ty­väs­tä his­to­ri­as­ta Mur­ron rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Alun pe­rin seu­rat oli tar­koi­tus pi­tää pe­rin­teen mu­kai­ses­ti Mur­ron ru­kous­huo­neel­la. Ko­ro­na­pan­de­mia muut­ti seu­rat net­ti­lä­he­tyk­sek­si, mut­ta sen si­jaan ke­sä­seu­ro­jen juus­to­keit­to­pe­rin­ne el­vy­tet­tiin tänä vuon­na. Si­sa­ret keit­ti­vät juus­to­keit­toa seu­ro­ja edel­tä­vä­nä lau­an­tai­na, ja sitä sai os­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä omiin as­ti­oi­hin, ai­van ku­ten vuo­si­kym­me­niä sit­ten Mur­ron ke­sä­seu­rois­sa oli ta­pa­na.

Toi­mi­ta­lol­la ta­pah­tuu

Pie­ni jouk­kom­me ha­jaan­tuu vä­hi­tel­len, mut­ta poik­keu­sa­jas­ta huo­li­mat­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo ei ole pit­kään tyh­jil­lään. Seu­raa­va­na päi­vä­nä toi­mi­ta­lon pe­rus­kor­jaus­tal­koot jat­ku­vat ul­ko­sei­nien osal­ta, ja sa­maan ai­kaan tar­vi­taan pal­jon näp­pä­riä kä­siä pak­kaa­maan Mur­ron Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ke­hit­tä­mää su­vi­seu­ra­pe­liä toi­mi­tet­ta­vak­si sen ti­lan­neil­le.

Eri vuo­si­kym­me­ni­nä seu­ra­pai­kat vaih­tu­vat, ja ajal­lis­ten va­ro­jen ke­räys­ta­vat muut­tu­vat. Ju­ma­lan sana on kui­ten­kin säi­ly­nyt muut­tu­mat­to­ma­na, kai­kui se sit­ten ru­kous­huo­neen seu­ra­sa­lis­sa tai ne­tin vä­li­tyk­sel­lä.

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys