JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kah­den sa­nan ky­sy­myk­sel­lä voi aut­taa lä­him­mäis­tä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.9.2018 6.19

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281920180914061900

Vaik­ka suo­ma­lai­set ovat tut­ki­mus­ten mu­kaan on­nel­li­sia ih­mi­siä, meil­lä teh­dään enem­män it­se­mur­hia kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa tai EU-mais­sa kes­ki­mää­rin. It­se­mur­hien ylei­syy­des­tä huo­li­mat­ta em­me kui­ten­kaan ole ko­vin hy­viä pu­hu­maan täs­tä ai­hees­ta. Mie­len­ter­veys­seu­ra on aloit­ta­nut #mi­tä­kuu­luu-kam­pan­jan, jol­la ha­lu­taan kan­nus­taa ih­mi­siä ky­sy­mään toi­sil­taan use­am­min kuu­lu­mi­sia – ja kuun­te­le­maan myös vas­tauk­sen.

Kam­pan­ja myös pyr­kii li­sää­mään tie­tä­mys­tä it­se­mur­hien eh­käi­sys­tä ja en­nen kaik­kea sii­tä, et­tä kuka ta­han­sa meis­tä osaa ja voi aut­taa lä­heis­tään.

– Kun meil­lä he­rää huo­li lä­hei­ses­tä, koh­taa­mi­nen voi tun­tua vai­ke­al­ta, kos­ka em­me ai­na oi­kein tie­dä kuin­ka ky­syä mah­dol­li­sis­ta it­se­tu­hoi­sis­ta aja­tuk­sis­ta. Mei­dän ei kui­ten­kaan tar­vit­se osa­ta rat­kais­ta ke­nen­kään on­gel­mia. Yleen­sä riit­tää, et­tä osoit­taa vä­lit­tä­mis­tä ja on tu­ke­na vai­kei­na het­ki­nä, ker­too It­se­mur­hien eh­käi­sy­kes­kuk­sen pääl­lik­kö Ma­re­na Kuk­ko­nen.

Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä kuu­lu­mis­ten ky­sy­mi­nen voi eh­käis­tä it­se­mur­ha­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­sen.

Mie­len­ter­veys­seu­ran kam­pan­ja al­koi it­se­mur­hien eh­käi­sy­päi­vä­nä 10.9. ja jat­kuu syk­syn ajan, jol­loin näh­dään eri­lai­sia tem­pauk­sia ai­hee­seen liit­ty­en.

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys