JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kannanilmaisu: Uskonto on osa suomalaista yhteiskuntaa

Uutiset
20.10.2020 13.00

Juttua muokattu:

20.10. 13:16
2020102013161720201020130000

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry

Jo­kai­sel­la on pe­rus­tus­lain mu­kaan us­kon­non ja oman­tun­non va­paus. Us­kon­non­va­pau­den ydin on saa­da va­paas­ti us­koa ja tun­nus­taa omaa us­ko­aan sekä elää us­kon­sa mu­kai­ses­ti. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) pi­tää tär­ke­ä­nä po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den to­teu­tu­mis­ta yh­teis­kun­nas­sa ja tä­män vuok­si ha­lu­am­me nos­taa kes­kus­te­luun seu­raa­vat tä­hän liit­ty­vät nä­kö­kul­mat.

1. Huo­li us­kon­non­va­pau­den ka­ven­tu­mi­ses­ta

Yh­teis­kun­ta, jos­sa us­kon­to ei voi nä­kyä ei­kä kuu­lua, ei ole mo­ni­ar­voi­nen ja su­vait­se­va yh­teis­kun­ta. Us­kon­non­va­paut­ta kos­ke­vis­sa lin­jauk­sis­sa ko­ros­tuu tänä päi­vä­nä us­kon­to ih­mi­sen yk­si­tyi­sa­si­a­na. Yh­teis­kun­taa py­ri­tään muut­ta­maan us­kon­not­to­mak­si. On huo­les­tut­ta­vaa, jos kä­si­tys us­kon­nol­li­ses­ta va­kau­muk­ses­ta ka­to­aa yh­teis­kun­nan pää­tök­sen­te­os­sa. Täl­lai­sen ajat­te­lu­ta­van seu­rauk­se­na kris­til­li­sen us­kon tun­nus­ta­mi­sen ja ju­lis­ta­mi­sen va­paus ovat vaa­ras­sa ka­ven­tua.

2. On ai­ka edis­tää va­paut­ta pu­hua ja tun­nus­taa us­koa

Pe­rus­tus­lain mu­kaan val­ti­on teh­tä­vä­nä on tur­va­ta us­kon­non­va­paus ja luo­da edel­ly­tyk­set sen to­teu­tu­mi­sel­le. Ke­tään ei saa aset­taa eri­lai­seen ase­maan us­kon­non, va­kau­muk­sen tai mie­li­pi­teen pe­rus­teel­la. Us­kon­non­va­pau­teen liit­ty­väs­sä kes­kus­te­lus­sa on ko­ros­tu­nut ne­ga­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus, joka tar­koit­taa va­paut­ta ol­la us­ko­mat­ta. Ne­ga­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den ko­ros­ta­mi­nen uh­kaa ra­joit­taa yk­si­lön oi­keut­ta us­kon­non ja us­kon il­mai­se­mi­seen yh­teis­kun­nas­sa.

Pe­rus­tus­lain hen­gen mu­kai­ses­ti jo­kai­sel­la tu­lee ol­la oi­keus raa­ma­tul­li­seen ih­mis­kä­si­tyk­seen, avi­o­liit­to­kä­si­tyk­seen ja per­he-elä­mään il­man, et­tä us­kon mu­kais­ta elä­mää ja elä­män­ta­paa ase­te­taan esi­mer­kik­si ih­mi­soi­keus­ky­sy­myk­se­nä ky­see­na­lai­sek­si. Sa­moin van­hem­mil­la tu­lee ol­la hei­dän kris­til­li­sen va­kau­muk­sen­sa mu­kai­ses­ti oi­keus kas­vat­taa lap­si­aan kris­til­lis­ten ar­vo­jen mu­kai­ses­ti ja saa­da us­kos­ta nou­se­vil­le va­lin­noil­leen myös tuki jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa. Raa­ma­tul­li­seen us­koon pe­rus­tu­vat elä­män­va­lin­nat ei­vät voi joh­taa syr­ji­vään koh­te­luun mis­sään yh­teis­kun­nan pal­ve­luis­sa. On ai­ka edis­tää va­paut­ta pu­hua ja tun­nus­taa us­koa.

3. Kir­kol­la tär­keä teh­tä­vä yh­teis­kun­nas­sa

Kan­san­kirk­ko on nä­ky­vä ja toi­mi­va osa pe­rus­tus­lais­sa tur­vat­tua us­kon­non ja oman­tun­non­va­pau­den il­men­ty­mää. Suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan pe­ri­aat­teet ovat tun­ne­tus­ti ra­ken­tu­neet ar­vo­pe­rus­taan, jos­sa kris­til­li­sel­lä kir­kol­la on kan­sa­lais­ten kes­kuu­des­sa vah­va mer­ki­tys. On ar­vo­kas asia, et­tä kir­kol­la on pe­rus­tus­la­kiin pe­rus­tu­va au­to­no­mia, jon­ka pe­rus­teel­la kirk­ko voi pi­tää kiin­ni us­kos­taan ja opis­taan. Kir­kol­ta odo­te­taan sel­ke­ää Raa­ma­tun mu­kais­ta ope­tus­ta us­kon pe­rus­teis­ta sekä us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­ses­ta. 

4. Us­kon­non ope­tus tur­vat­ta­va kou­luis­sa

Us­kon­non­va­paus­la­ki tur­vaa, et­tä jo­kai­sel­la on maas­sam­me oi­keus omaan us­kon­toon ja sen mu­kai­seen us­kon­to­kas­va­tuk­seen. Kou­lun teh­tä­vä­nä on an­taa mah­dol­li­sim­man laa­ja yleis­si­vis­tys, jo­hon kuu­luu myös us­kon­no­no­pe­tus. Us­kon­no­no­pe­tuk­sel­la tu­lee edis­tää sitä, et­tä op­pi­las ym­mär­tää oman us­kon­ton­sa si­säl­lön ja sa­no­man sekä tu­tus­tuu mui­hin us­kon­toi­hin ja va­kau­muk­siin. Sel­lai­nen tul­kin­ta mo­ni­kult­tuu­ri­suu­des­ta, jois­sa kiis­te­tään us­kon­non tai his­to­ri­an mer­ki­tys, ovat kes­tä­mät­tö­miä. Oman us­kon­non ja his­to­ri­an sekä laa­jem­min men­nei­syy­den ja hen­ki­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön tun­te­mus an­ta­vat ra­ken­ta­via läh­tö­koh­tia mo­ni­ar­voi­sen ja mo­ni­kult­tuu­ri­sen elä­män koh­taa­mi­seen tu­le­vai­suu­des­sa niin ko­ti­maas­sa kuin maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin.
Kan­na­nil­mai­su on jul­kais­tu myös SRK:n net­ti­si­vuil­la sekä lä­he­tet­ty tie­dot­tee­na me­di­oil­le.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys