JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kan­sa toi­voo SRK-so­vel­lus­ta kir­joil­le ja ää­nit­teil­le

Uutiset
3.1.2020 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 15:21
2019123115215820200103070000

Ju­ha­ni Oja­leh­to

Päi­vä­mies

SRK:lla on miet­ti­mi­sen paik­ka, kuin­ka se pal­ve­lee asi­ak­kai­taan di­gi­a­jas­sa, jos­sa suu­ret kan­sain­vä­li­set jä­tit haas­ta­vat kris­til­li­syy­den kus­tan­ta­moa.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den omal­le jul­kai­su­ap­p­li­kaa­ti­ol­le oli­si ky­syn­tää, käy il­mi SRK:n ke­säl­lä to­teut­ta­mas­ta ky­se­lys­tä.

Kes­kus­jär­jes­tön kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la to­te­aa, et­tä täl­lai­sen mo­bii­li- tai verk­ko­pal­ve­lun to­teu­tus on poh­din­nas­sa.

– Ky­se­lyn tuot­ta­mia tie­to­ja hyö­dyn­ne­tään SRK:n oman jul­kai­su­so­vel­luk­sen suun­nit­te­lus­sa. Ky­se­lyn pe­rus­teel­la näyt­tää sil­tä, et­tä täl­lai­sel­le so­vel­luk­sel­le oli­si käyt­tä­jiä.

Ka­ve­rin ke­huil­la mer­ki­tys­tä

Kesä–hei­nä­kuus­sa 2019 to­teu­tet­tuun ky­se­lyyn tuli kaik­ki­aan 1426 vas­taus­ta. Pa­lo­lal­le tu­lok­sis­ta jäi mie­leen pai­ne­tun kir­jan suo­sio, vaik­ka ää­ni­kir­ja elää kul­ta-ai­kaan­sa.

– Mie­leen jäi, et­tä kir­jo­ja edel­leen lu­e­taan enem­män kuin kuun­nel­laan. Ja se, et­tä kiin­nos­ta­va si­säl­tö on tär­kein han­kin­ta­pe­rus­te kir­jal­le tai ää­nit­teel­le, mut­ta ka­ve­rien suo­si­tuk­sil­la on iso mer­ki­tys, Pa­lo­la viit­taa kah­teen tu­los­ten pe­rus­teel­la ylei­sim­pään mo­tii­viin hank­kia SRK:n tuo­te.

Sen si­jaan hyvä mai­nos tai mu­ka­va myy­jä ei­vät enem­mis­tön mie­les­tä juu­ri au­ta te­ke­mään os­to­pää­tös­tä.

En­nem­min ää­ni­kir­ja kuin e-kir­ja

Vas­taa­jat toi­vo­vat SRK:n kir­jo­ja eri­tyi­ses­ti ää­ni­kir­joik­si, jot­ka oli­si­vat kuun­nel­ta­vis­sa SRK:n so­vel­luk­sel­la. SRK:n ää­ni­kir­jo­ja kuun­te­li­si run­saat 40 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta.

Säh­köi­set it­se lu­et­ta­vat kir­jat ei­vät saa­vu­ta yh­tä suur­ta kan­na­tus­ta. Hie­man al­le kak­si­kym­men­tä pro­sent­tia vas­taa­jis­ta toi­voo SRK:lta e-kir­jo­ja.

Mu­siik­ki säh­köis­tyy le­vy­jen kus­tan­nuk­sel­la

Val­ta­o­sa, noin 70 pro­sent­tia, mu­sii­kin ku­lut­ta­jis­ta on ky­se­lyn pe­rus­teel­la siir­ty­nyt hyö­dyn­tä­mään joko verk­ko­pal­ve­lu­ja tai so­vel­luk­sia.

Pe­rin­tei­nen CD-levy kuun­te­lu­for­maat­ti­na on jää­nyt sel­väs­ti di­gi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen var­joon: noin 23 pro­sent­tia kuun­te­li­si edel­leen mu­siik­kia mie­lui­ten kie­kol­ta.

SRK:n oma mu­siik­ki­so­vel­lus oli­si yk­kös­vaih­to­eh­to 11 pro­sen­til­le vas­taa­jis­ta.

Suo­ra­tois­to­jä­tit haas­ta­vat SRK:n

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la nuo­ret ai­kui­set luot­ta­vat mu­sii­kis­sa säh­köi­seen for­maat­tiin. Ikä­ryh­mä täy­si-ikäi­sis­tä ai­na 35:een vuo­teen as­ti on sel­väs­ti par­hai­ten ot­ta­nut omak­seen suo­ra­tois­to­pal­ve­lut niin mu­sii­kis­sa kuin kir­jois­sa.

Mu­siik­ki­puo­lel­la Goog­le Mu­sic, iTu­nes, Spo­ti­fy ja Yo­u­Tu­be ovat suo­sit­tu­ja suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­ta. Lä­hes puo­let jul­kai­su­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ha­lu­ai­si myös SRK:n mu­sii­kin ole­van näis­sä pal­ve­luis­sa. Hie­man kes­ku­syh­dis­tyk­sen tuot­ta­maa mu­siik­kia näil­tä jo löy­tyy­kin.

SRK:n kir­jo­ja Book­Be­at- tai Sto­ry­tel -pal­ve­lui­hin kai­paa kol­man­nes vas­tan­neis­ta. Täl­lai­siin toi­vei­siin vas­taa­mi­nen ei kui­ten­kaan ole re­a­lis­tis­ta muun mu­as­sa an­sain­ta­lo­gii­kan ta­kia.

So­pi­va hin­ta 10 eu­roa kuus­sa?

SRK:n oman so­vel­luk­sen hin­noit­te­lu tar­vit­see huo­lel­li­sen poh­din­nan.

Val­ta­o­sa vas­taa­jis­ta toi­voi kuu­kau­si­hin­nak­si noin kym­men­tä eu­roa. Moni li­sä­si, et­tä sii­hen pi­täi­si si­säl­tyä per­he­a­len­nus tai käyt­tö­oi­keus use­am­mal­le lait­teel­le yh­tä ai­kaa.

Mu­siik­ki­so­vel­lus sen si­jaan sai­si enem­mis­tön mie­les­tä mak­saa vii­si eu­roa kuu­kau­des­sa. Vii­si­tois­ta pro­sent­tia oli val­mis mak­sa­maan sii­tä sa­man 10 eu­roa kuin kir­ja­so­vel­luk­ses­ta.

Vas­taa­jis­ta 76 pro­sent­tia oli sitä miel­tä, et­tä kir­jat ja mu­siik­ki pi­tää ol­la saa­ta­vis­sa sa­mas­ta so­vel­luk­ses­ta, ei­vät erik­seen.

Lue li­sää ai­hees­ta 2.1.2020 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä..

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys