JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kä­si­de­sit ja tur­va­vä­lit kuu­lu­vat syk­syn seu­roi­hin

Uutiset
11.8.2020 6.45

Juttua muokattu:

6.8. 17:54
2020080617543520200811064500

Pixabay

Pixabay

Ee­va Poh­jo­la

Päi­vä­mies

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set pa­nos­ta­vat hy­gie­ni­aan seu­ra­kaut­ta aloi­tel­les­saan.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten seu­ra­toi­min­ta on käyn­nis­ty­mäs­sä. Vaik­ka ylei­sö­ta­pah­tu­mien vä­ki­mää­rä­ra­joi­tuk­set ovat väis­ty­neet, eten­kin jä­sen­mää­räl­tään suu­ril­la yh­dis­tyk­sil­lä toi­min­nan aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää poik­keus­jär­jes­te­ly­jä.

– Seu­rat vaa­ti­vat en­tis­tä enem­män suun­nit­te­lua ja työ­tä, vi­de­o­lä­he­ty­so­saa­jia ja -ka­lus­toa, keit­ti­ö­hen­ki­lös­töl­tä myös tar­kem­paa hy­gie­ni­a­ta­soa, lis­taa Pa­te­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Jo­han­na Ho­lap­pa.

Riit­tä­vät etäi­syy­det seu­ra­sa­lis­sa

Pa­te­nie­mes­sä toi­mi­ta­lol­le saa tul­la sata hen­ki­löä, jot­ka il­moit­tau­tu­vat säh­köi­ses­ti etu­kä­teen.

– Muu­ten seu­rat lä­he­te­tään Yo­u­Tu­ben kaut­ta muil­le jä­se­nil­le, Ho­lap­pa ker­too.

Vä­en­tun­gos­ta kont­rol­loi­vat lä­hes kaik­ki toi­min­taan­sa käyn­nis­te­le­vät rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

– Seu­rai­sän­tä ke­rää jo­kai­ses­ta ti­lai­suu­des­ta osal­lis­tu­jien ni­met eril­li­seen vih­koon, jos­sa nii­tä säi­ly­te­tään noin kuu­kau­si mah­dol­lis­ten tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­sek­si, ker­too sih­tee­ri Jar­mo Määt­tä Äh­tä­rin ja sen ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Sie­vin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Mu­ho­la ker­too hei­dän seu­ra­sa­lis­saan ole­van käy­tös­sä joka toi­nen penk­ki­ri­vi.

– Ih­mi­set oh­ja­taan pi­tä­mään tur­va­vä­lit. Per­he saa is­tua vie­rek­käin. Meil­lä nor­maa­lis­ti sa­liin so­pii is­tu­maan 510 hen­ki­löä, mut­ta nyt tur­va­vä­lit huo­mi­oi­den saam­me so­pi­maan koko ta­loon 260 hen­ki­löä.

Pärs­kei­tä ja jo­no­ja väl­tel­lään

Usei­den rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ker­to­vat heil­lä pa­nos­tet­ta­van toi­mi­ti­lo­jen hy­gie­e­ni­syy­teen. Kä­si­de­siä on saa­ta­vil­la, kos­ke­tus­pin­nat de­sin­fi­oi­daan seu­ro­jen vä­lis­sä ja eteis­nau­la­kot on pois­tet­tu käy­tös­tä.

Reis­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Han­na Töl­li ker­too heil­lä pä­te­vän seu­ra­kun­nan laa­ti­mat lau­la­mis­sään­nöt.

– Lau­le­taan mut­ta mal­til­li­ses­ti, kos­ka pärs­keet le­vi­ä­vät eri­tyi­ses­ti lau­la­mi­sen ai­ka­na.

Seu­ro­jen ai­kai­nen kah­vi­tus on tois­tai­sek­si tau­ol­la mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la jo­no­jen ja kä­teis­lii­ken­teen mi­ni­moi­mi­sek­si.

– Myy­dään jää­te­löä ja lim­saa vain kort­ti­mak­sul­la, ker­too Veik­ko Ruu­su­vuo­ri ko­ke­mä­ke­läis­ten käy­tän­nös­tä.

Sään sal­lies­sa kah­vit­te­lun tai jopa seu­ro­jen kuun­te­le­mi­sen voi jär­jes­tää ul­ko­ti­lois­sa.

Moni seu­ra­jär­jes­tä­jä on päät­tä­nyt jät­tää myös kä­teis­ko­leh­din ke­rää­mät­tä hy­gie­ni­a­syis­tä. Pai­koin se ke­rä­tään pit­kä­var­ti­sil­la haa­veil­la tai Mo­bi­le­Pa­yl­la, jot­ta lä­hi­kon­tak­tia ei muo­dos­tu.

Toi­min­ta pyö­räh­tää käyn­tiin vä­hi­tel­len

Seu­ra­toi­min­ta al­koi mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Osas­sa pie­niä rau­ha­nyh­dis­tyk­siä seu­ro­ja on pi­det­ty al­ku­ke­säs­tä läh­tien, mut­ta use­at tark­kai­le­vat vie­lä ti­lan­net­ta.

Pie­net yh­dis­tyk­set pys­ty­vät jär­jes­tä­mään ko­koon­tu­mi­sen­sa il­man mit­ta­via poik­keus­val­mis­te­lu­ja, sil­lä vä­häi­sem­pi vä­ki­jouk­ko aset­tuu seu­ra­ti­laan hel­pom­min väl­jäs­ti kuin mo­ni­sa­ta­päi­sis­sä seu­rois­sa.

Isom­pien yh­dis­tyk­sien toi­mi­ta­lois­sa voi ol­la ai­het­ta vuo­ro­käy­tän­töön. Nur­mi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sam­po Päk­ki­lä ker­too hei­dän alu­een­sa seu­ro­jen al­ka­neen elo­kuun alus­sa.

– Nur­mi­jär­ven sii­o­nin alue on ja­et­tu kah­teen osaan, ete­läi­seen ja poh­joi­seen, jot­ka vuo­rot­te­le­vat seu­rois­sa si­ten, et­tä en­sin toi­nen alue ja tau­on jäl­keen tu­lee toi­nen alue. Mei­dän nor­maa­li seu­rois­sa kä­vi­jä­mää­rä en­nen ko­ro­na-ai­kaa on ol­lut poik­keuk­set­ta yli 500 hen­keä. Täl­lä alu­eel­li­sel­la jär­jes­te­lyl­lä saam­me väl­jyyt­tä toi­mi­ti­loi­hin.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys